Архиве ознака: награда

Награда "Новости" за најбољи афоризам 2017. Павици Вељовић

Кратка илустрована прича о промоцијама и једној награди Павице Вељовић

Пави­ца Вељо­вић је писац који је сво­јим ства­ра­ла­штвом и актив­но­сти­ма обе­ле­жио 2017. годи­ну Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“.

Прво је у јуну обја­вљен роман „Јусти­ци­јо, диг­ни гла­ву“, након чега су усле­ди­ле шест про­мо­ци­је ове књи­ге у Бео­гра­ду, Нишу, Пан­че­ву, Кру­шев­цу, Брч­ком и Бору, да би годи­ну завр­ши­ла награ­дом „Ново­сти“ за нај­бо­љи афо­ри­зам у 2017. годи­ни, обја­вље­ном у овом листу.

Про­мо­ци­ја „Јусти­ци­јо, диг­ни главу“…


Дома­ћи­ни про­мо­ци­ја били су: у Бео­гра­ду Библи­о­те­ка „Милу­тин Бојић“ и уред­ник про­гра­ма Кар­ло Астра­хан, у Нишу Сту­дент­ски кул­тур­ни цен­тар и нови­нар Жар­ко Ристић, у Пан­че­ву Град­ска библи­о­те­ка, у Кру­шев­цу Весна Васи­ље­вић, Ире­на Ђор­ђе­вић и „Руби­но­ва кула“, у Брч­ком нови­нар Жељ­ко Лаза­ре­вић и Хотел „Јеле­на“ и у Бору Ире­на Жив­ко­вић и „Меди­ја цен­тар“. Уче­шће на про­мо­ци­ја­ма има­ли су и коле­ге писци Мио­драг Сто­шић и Јеле­на Милен­ко­вић, нови­нар­ке Зор­ка Бако­вић и Оли­ве­ра Ристић и про­фе­сор Ернад Осмић.

Награда "Новости" за најбољи афоризам 2017. Павици Вељовић

Награ­да „Ново­сти“ за нај­бо­љи афо­ри­зам 2017. Пави­ци Вељо­вић (фото: Божи­дар Витас)

Награ­ду за нај­бо­љи афо­ри­зам „Ново­сти“, који гла­си: „Кад би се мили­о­ни дигли, нуле би пале“, Пави­ци је уру­чио Бојан Љубе­но­вић, уред­ник рубри­ке „Хумор“ и аутор „ТРН“-а, на 37. Ново­го­ди­шњем сати­ри­ко­ну одр­жа­ном 27. децем­бра у Бео­гра­ду на Коларцу.

У Делчево на фестивал и по признање

Сати­ри­чар Вла­ди­ца Милен­ко­вић биће уче­сник на Четвр­том Међу­на­род­ном фести­ва­лу хумо­ра, сати­ре и кари­ка­ту­ре „Пија­нец 2016“ у Дел­че­ву, у Маке­до­ни­ји, где ће му бити уру­че­на „Брон­за­на пла­ке­та“ за афо­ри­зме као резул­тат про­шло­го­ди­шњег кон­кур­са овог фести­ва­ла на тему „Пази, човек!“

Пијанец 2016

Међу­на­род­ни фести­вал хумо­ра, сати­ре и кари­ка­ту­ре „Пија­нец 2016“, који се одр­жа­ва од 2012. годи­не, са изу­зет­ком про­шле, биће одр­жан у субо­ту 30. јула 2016. годи­не у Град­ском пар­ку и Спо­мен дому АСНОМ у Дел­че­ву са почет­ком у 18.30 док ће „Вече хумо­ра и сати­ре“ поче­ти у 20.30 часова.

Пијанец 2016

Уче­сни­ци Међу­на­род­ног фести­ва­ла хумо­ра, сати­ре и кари­ка­ту­ре „Пија­нец 2016“ по виђе­њу Кети Радевске

На ово­го­ди­шњем фести­ва­лу насту­пи­ће, по редо­сле­ду на кари­ка­ту­ри: Душан Ђор­ђе­вић, Горан Радо­са­вље­вић, Васил Толев­ски, Игор Бра­ца Дам­ња­но­вић ДИБ, Миле Ђор­ђи­јо­ски, Вито­мир Долин­ски, Јане Ата­на­сов и Вла­ди­ца Милен­ко­вић.

Награ­ђе­ни афоризми:

 • Ко с људи­ма иза­ђе на крај, тај више није човек.
 • Од дана­шњег чове­ка се оче­ки­ва­ло више. Барем да сачу­ва гла­ву на раменима.
 • Здра­вље чове­ка је на првом месту, што раку чини послед­њом рупом на свирали.
 • Није лако бити човек. За уте­ху, нека му је лака црна земља.
 • Дру­штво за зашти­ту чове­ка не тре­ба да осну­ју живо­ти­ње, већ људи.
 • Ући ћемо у све­тлу будућ­ност пре­ко везе. Нико­ла Тесла је наш човек!
 • Паме­тан је онај човек коме је угао гле­да­ња туп.
 • Пра­зне при­че доби­ју на тежи­ни кад их при­ча­ју наса­ма­ре­ни људи.
 • Не зло­па­ти­те се. Пока­жи­те да сте добар човек, добро се патите.
 • Убио је погре­шног чове­ка. Људ­ски је грешити.
 • Пра­зне људе може спа­си­ти само пун погодак.
 • Рад је ство­рио чове­ка, а Биро рада навику.

Ина­че, Милен­ко­вић је 2014. годи­не добит­ник „Бла­го­дар­ни­це“ Општи­не Дел­че­во за подр­шку мани­фе­ста­ци­ји „Пија­неч­ки­те дено­ви на сли­ва­та 2014“ у окви­ру кога је одр­жа­ван фести­вал хумо­ра и сати­ре, а као уче­сник и прет­ход­не две годи­не, од самог настан­ка фестивала.


Књижевно вече „Фаворит на артији“

У току овог месе­ца, тач­ни­је 15. јула, одр­жа­но је књи­жев­но вече „Фаво­рит на арти­ји“ у Малој сали Општин­ске библи­о­те­ке Вар­ва­рин, где је Милен­ко­вић пред­ста­вио свој књи­жев­ни рад, као и изда­вач­ку делат­ност Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“.

Марија Миладиновић, награда „Цацина лента“

Глумачка награда „Цацина лента“ за Марију Миладиновић

Мари­ја Мила­ди­но­вић, глу­ми­ца Град­ског позо­ри­шта Јаго­ди­на и чла­ни­ца КУА „Арти­ја“, добит­ник је награ­де „Цаци­на лен­та“ за нај­бо­љу глу­ми­цу 7. Фести­ва­ла коме­ди­је „Јован Кне­же­вић Цаца“ у Новом Бече­ју, за уло­гу Жива­не у пред­ста­ви „Херо­ји“.

Марија Миладиновић, награда „Цацина лента“

Марија Миладиновић, награда „Цацина лента“

Фести­вал „Јован Кне­же­вић Цаца“ је тра­јао од 26. до 31. окто­бра 2015. годи­не на коме су при­ка­за­не пет пред­ста­ве на Вели­кој и три на Дечи­јој сце­ни. Послед­њег дана фести­ва­ла су доде­ље­не награ­де, а жири су чини­ли глу­мац и пред­сед­ник жири­ја Ненад Ока­но­вић и реди­те­љи и чла­но­ви жири­ја Алек­сан­дар Волић и Сло­бо­дан Прерадовић.

Миленковић у Темишвару 2015.

Гостовања и признање за Владицу Миленковића

Пара­ћин­ски сати­ри­чар Вла­ди­ца Милен­ко­вић, заступ­ник КУА „Арти­ја“, у прет­ход­них пар месе­ци уче­ство­вао је у земљи и ино­стран­ству на три мани­фе­ста­ци­је посве­ће­не хумо­ру и сати­ри и добит­ник је јед­ног међу­на­род­ног при­зна­ња за афоризме…

Миленковић у Темишвару 2015.

Милен­ко­вић у Теми­шва­ру 2015.

Миленковић у Темишвару 2015.

Милен­ко­вић у Теми­шва­ру 2015.

У Теми­шва­ру, у орга­ни­за­ци­ји Саве­за Срба у Руму­ни­ји, Милен­ко­вић је уче­ство­вао 23. маја на тре­ћем изда­њу Фести­ва­ла хумо­ра и сати­ре „Лало­шки шешир“ зајед­но са још неко­ли­ко пред­став­ни­ка афо­ри­сти­ке и кари­ка­ту­ре из Срби­је и Руму­ни­је. Из Срби­је су уче­ство­ва­ли афо­ри­сти­ча­ри Алек­сан­дар Чотрић, Сло­бо­дан Симић, Бојан Љубе­но­вић, Вла­ди­мир Ћалић и Пави­ца Вељо­вић и кари­ка­ту­ри­ста Нико­ла Оташ, а из Руму­ни­је афо­ри­сти­ча­ри и хумо­ри­сти Горан Мишко­вић, Миро­слав Росић, Дани­јел Сил­ви­јан Петре, Ови­диу Ефти­ми­је и Сер­ђу Васи­ле, као и Горан Мра­кић у уло­зи пре­во­ди­о­ца са срп­ског на румун­ски језик, и обрнуто.

Миленковић у Бијељини 2015.

Милен­ко­вић у Бије­љи­ни 2015.

Видео са насту­па из Бије­љи­не (поче­так на 6:16):

Миленковић у Бијељини 2015.

Милен­ко­вић у Бије­љи­ни 2015.

У прет­ход­ном пери­о­ду, 3. апри­ла је уче­сто­вао на 12. Међу­на­род­ном фести­ва­лу хумо­ра и сати­ре „Бије­љи­на 2015“ међу више од 30 ауто­ра, као и 28. и 29. апри­ла на мани­фе­ста­ци­ји „Дани хумо­ра и сати­ре“ у Заје­ча­ру, где је првог дана у уло­зи уред­ни­ка пред­ста­вио књи­жев­на изда­ња Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ из Пара­ћи­на и гово­рио на отва­ра­њу изло­жбе кари­ка­ту­ра Гора­на Ћели­ча­ни­на, а сутра­дан био уче­сник „Вече­ри афо­ри­зма“ са зна­чај­ним срп­ским афо­ри­сти­ча­ри­ма: Алек­сан­дром Баљ­ком, Алек­сан­дром Чотри­ћем, Дра­гу­ти­ном Мини­ћем Кар­лом, Миле­ном Мили­во­је­ви­ћем и Живо­ји­ном Денчићем.

Миленковић у Зајечару 28. априла 2015.

Милен­ко­вић у Заје­ча­ру 28. апри­ла 2015.

Миленковић у Зајечару 29. априла 2015.

Милен­ко­вић у Заје­ча­ру 29. апри­ла 2015.

У Маке­до­ни­ји, у Дел­че­ву на Међу­на­род­ном кон­кур­су кари­ка­ту­ре и афо­ри­зма „Пија­нец 2015“, Милен­ко­вић је добит­ник Брон­за­не пла­ке­те за афо­ри­зме на тему „Пази, човек!“. Фести­вал на коме ће бити уру­че­не награ­де биће одр­жан у сеп­тем­бру, а међу награ­ђе­ни­ма за афо­ри­зме су и Алек­сан­дар Чотрић – добит­ник Злат­не пла­ке­те, Вито­мир Долин­ски – добит­ник Сре­бр­не пла­ке­те и Вла­ди­мир Дра­ми­ћа­ни­на – добит­ник рав­но­прав­не Брон­за­не плакете.

Награ­ђе­на сери­ја афо­ри­за­ма Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, на тему „Пази, човек!“:

• Ко с људи­ма иза­ђе на крај, тај више није човек.
• Од дана­шњег чове­ка се оче­ки­ва­ло више. Барем да сачу­ва гла­ву на раменима.
• Здра­вље чове­ка је на првом месту, што раку чини послед­њом рупом на свирали.
• Није лако бити човек. За уте­ху, нека му је лака црна земља.
• Дру­штво за зашти­ту чове­ка не тре­ба да осну­ју живо­ти­ње, већ људи.
• Ући ћемо у све­тлу будућ­ност пре­ко везе. Нико­ла Тесла је наш човек!
• Паме­тан је онај човек коме је угао гле­да­ња туп.
• Пра­зне при­че доби­ју на тежи­ни кад их при­ча­ју наса­ма­ре­ни људи.
• Не зло­па­ти­те се. Пока­жи­те да сте добар човек, добро се патите.
• Убио је погре­шног чове­ка. Људ­ски је грешити.
• Пра­зне људе може спа­си­ти само пун погодак.
• Рад је ство­рио чове­ка, а Биро рада навику.

Нинус Несторовић - Ћути и пливај

„Ћути и пливај“ – најбоља књига афоризама у 2014. години

„Ћути и пли­вај“ Нину­са Несто­ро­ви­ћа у изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ је нај­бо­ља књи­га афо­ри­за­ма у 2014. годи­ни, обја­вио је Бео­град­ски афо­ри­сти­чар­ски круг.

Међу 52 књи­ге које су уче­сто­ва­ле на кон­кур­су нашле су се још три књи­ге Библи­о­те­ке Арти­ја: „За сва­ки слу­чај“ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, „Ташти­на ташти­на“ Гора­на Радо­са­вље­ви­ћа и „Сизи­фе, про­ме­ни руку“ Пави­це Вељовић.

Нинус Несторовић - Ћути и пливај

Бео­град, 15. јану­ар – На кон­курс Бео­град­ског афо­ри­сти­чар­ског кру­га при­спе­ле су 52 збир­ке афо­ри­за­ма обја­вље­не про­шле годи­не у Срби­ји, БиХ, Аустри­ји и Канади.

На сед­ни­ци одр­жа­ној 15. јану­а­ра ове годи­не жири (који је радио у саста­ву: Алек­сан­дар Баљак, пред­сед­ник Вито­мир Тео­фи­ло­вић и Бојан Љубе­но­вић, чла­но­ви) про­гла­сио је нај­бо­љу књи­гу афо­ри­за­ма обја­вље­ну на срп­ском јези­ку у 2014. години.

То је збир­ка Ћути и пли­вај, Нину­са Несто­ро­ви­ћа, сати­ри­ча­ра који живи у Новом Саду а ради у Пара­ћи­ну. Књи­гу је обја­ви­ла Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја Арти­ја, изда­вач­ка кућа из Параћина.

Жири у обра­зло­же­њу исти­че да је реч о изу­зет­но ква­ли­тет­ној књи­зи афо­ри­зми­ма, пре­пу­ној чуде­сних обр­та, која пре­ци­зно, на сар­ка­сти­чан начин гово­ри о број­ним деви­јант­ним поја­ва­ма у друштву.

У нај­у­жем избо­ру за награ­ду биле су још три књиге:

Бла­го вама ков­чег нама, Дра­го­сла­ва Митро­ви­ћа (Бин­дер, Београд)
После ћута­ња, Мила­на Бешти­ћа (Алма, Београд)
и афо­ри­зми о спор­ту Игра­ње гла­вом, Алек­сан­дра Чотри­ћа (Mozzart, Београд).

БЕОГРАДСКИ АФОРИСТИЧАРСКИ КРУГ

Савремена девојка - фото: Марија Миладиновић

Марија Миладиновић награђена за фотографију

Мари­ја Мила­ди­но­вић из Ћупри­је, чла­ни­ца Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, добит­ник је дипло­ме на међу­на­род­ном кон­кур­су за фото­гра­фи­ју „Ђор­ђо Вуко­је“, на тему „Срби­ја данас“, завр­ше­ном кра­јем 2013. годи­не, а који су орга­ни­зо­ва­ли Срп­ски покрет обно­ве и Изда­вач­ка кућа „Срп­ска реч“

Савремена девојка - фото: Марија Миладиновић

Мари­ја је добит­ник јед­не од пет рав­но­прав­них дипло­ма и књи­ге у изда­њу „Срп­ске речи“ за фото­гра­фи­ју „Савре­ме­на девој­ка“. Оста­ле чети­ри дипло­ме при­па­ле су Вуки­ци Мика­чи, Јасми­ни Мале­ше­вић, Иди Соф­тић и Мила­ну Ники­ћу, док су за нај­бо­ље на кон­кур­су про­гла­ше­ни Анђел­ко Васи­ље­вић и Павле Ран­ђе­ло­вић, који су добит­ни­ци „Гран при“ награ­де кон­кур­са у изно­су по 15 хиља­да дина­ра и ком­пле­та књи­га Изда­вач­ке куће „Срп­ска реч“.

На кон­курс, који је орга­ни­зо­ван у знак сећа­ња на чла­на СПО-а и фото­ре­пор­те­ра „Срп­ске речи“ Ђорђа Вуко­ја (1949-2013), при­сти­гло је 109 радо­ва од 79 ауто­ра из Срби­је, Босне и Хер­це­го­ви­не, Црне Горе и Бугарске.

„Побед­нич­ке фото­гра­фи­је су тех­нич­ки нај­у­спе­ли­је и нај­пот­пу­ни­је су одго­во­ри­ле на зада­ту тему на пла­ну садр­жи­не, пору­ка и сим­бо­ли­ке. Фото­гра­фи­је су наи­зглед анти­по­ди, али се изван­ред­но допу­њу­ју, јер при­ка­зу­ју поде­ље­ност и кон­тра­сте савре­ме­не Срби­је, која је раза­пе­та изме­ђу будућ­но­сти и про­шло­сти, мла­до­сти и ста­ро­сти, урба­ног и рурал­ног, богат­ства и сиро­ма­штва, радо­сти и еле­ги­је“, исти­че се у обра­зло­же­њу жири­ја који је радио у саста­ву: Сава Стар­че­вић, умет­нич­ки фото­граф, (пред­сед­ник) Алек­сан­дар Чотрић, књи­жев­ник, Нема­ња Ста­ро­вић, исто­ри­чар и Зоран Спа­лај­ко­вић, дипло­ми­ра­ни сни­ма­тељ (чла­но­ви).

Ђор­ђо Вуко­је је рођен у Пађе­ни­ма, у источ­ној Хер­це­го­ви­ни. Био је истак­ну­ти фото­ре­пор­тер, сарад­ник вели­ког бро­ја новин­ских аген­ци­ја, нови­на и часо­пи­са – Тању­га, Бете, Фоне­та, „НИН“-а, „Вре­ме­на“, „Срп­ске речи“, „Поли­ти­ке“, „Ново­сти“, „Бли­ца“, „Кури­ра“… Њего­ве фото­гра­фи­је увр­ште­не су у фото­мо­но­гра­фи­је „Деве­ти март 1991“, „Сту­дент­ски про­тест 96/97“, „Спо­ме­нар“…

Владица Миленковић - Сатира фест 2013

Владица Миленковић добитник награде на „Сатира фесту 2013“

Вла­ди­ца Милен­ко­вић, члан КУА „Арти­ја“, добит­ник је пре­сти­жне награ­де за нај­бо­љу сати­рич­ну при­чу на „Сати­ра фесту 2013“ одр­жа­ном у Бео­гра­ду 11. окто­бра 2013. годи­не, а на прет­ход­но рас­пи­са­ном кон­кур­су Бео­град­ског афо­ри­сти­чар­ског круга

Владица Миленковић - Сатира фест 2013

Чита­ње при­че у Удру­же­њу књи­жев­ни­ка Србије

При­ча „Изло­жба“ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа про­гла­ше­на је за нај­бо­љу сати­рич­ну при­чу, од пре­ко сто­ти­ну при­ча при­сти­глих на кон­курс, једа­на­е­стог међу­на­род­ног фести­ва­ла хумо­ра и сати­ре „Сати­ра фест“ који се сва­ке годи­не одр­жа­ва у Бео­гра­ду. Награ­да му је уру­че­на у про­сто­ри­ја­ма Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Срби­је где је Милен­ко­вић про­чи­тао награ­ђе­ну при­чу, а свој наступ је упот­пу­нио пар сати касни­је насту­пом на „Вече­ри афо­ри­за­ма“ у све­ча­ној сали Град­ске општи­не Ста­ри град.

Владица Миленковић - Сатира фест 2013

Чита­ње афо­ри­за­ма на „Вече­ри афоризама“

Поред награ­де за при­чу, награ­ду за нај­бо­љу сати­рич­ну песму на истом кон­кур­су добио је Томи­ца Ћирић из Пиро­та, док је сати­рич­на песма Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа ушлa у нај­у­жу кон­ку­рен­ци­ју за награ­ду. Награ­ду „Вук Гли­го­ри­је­вић“ за нај­бо­љи афо­ри­зам про­чи­тан на „Сати­ра фесту 2013“ добио је Нинус Несто­ро­вић сати­ри­чар из Новог Сада, који већ дуже вре­ме живи и ради у Параћину.

Владица Миленковић - Сатира фест 2013

Са пла­ке­том Бео­град­ског афо­ри­сти­чар­ског кру­га за нај­бо­љу при­чу „Сати­ра феста 2013“

У наја­ви је нова књи­га афо­ри­за­ма Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа „За сва­ки слу­чај“, као и про­мо­ци­ја књи­ге „Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“ у Бео­гра­ду и Пара­ћи­ну, коју је уре­дио зајед­но са Гора­ном Радо­са­вље­ви­ћем и Мио­дра­гом Стошићем.