Архиве ознака: приче

Друга књига ретроспективе Жикишоновог конкурса

„Жики­шон: ретро­спек­ти­ва 2014-2015-2016“ је дру­га књи­га награ­ђе­них и запа­же­них радо­ва са кон­кур­са посве­ће­ном Живо­ји­ну Павло­ви­ћу Жики­шо­ну, у изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“.

Књи­га „Жики­шон: ретро­спек­ти­ва 2014-2015-2016“, 19. по реду у Библи­о­те­ци Арти­ја, као и прет­ход­ни збор­ник поред нај­бо­љих радо­ва са кон­кур­са садр­жи крат­ке освр­те на одр­жа­не Фести­ва­ле сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон“ у годи­на­ма које обу­хва­та књига.

У овом збор­ни­ку је обја­вљен 131 афо­ри­зам 37 ауто­ра, 14 при­ча 13 ауто­ра и 7 песа­ма 6 ауто­ра, а засту­пље­но је укуп­но 46 ауто­ра из Срби­је, Хрват­ске, Црне Горе, Босне и Хер­це­го­ви­не, Маке­до­ни­је и Сло­ве­ни­је, или украт­ко, из целе бив­ше Југо­сла­ви­је. Поред њих, ту си и три ауто­ра кари­ка­ту­ра које су биле тема за афо­ри­зам за спе­ци­јал­ну награ­ду „Зоран Матић Мазос“: Живо­јин Павло­вић Жики­шон, Зоран Матић Мазос и Нико­ла Оташ, који је нажа­лост у међу­вре­ме­ну преминуо.

Спи­сак ауто­ра афо­ри­за­ма, песа­ма и при­ча по азбуч­ном реду:

Андре­јић, Дејан (Кру­ше­вац)
Антић, Алек­сан­дар (Ниш)
Вељо­вић, Мило­је (Бео­град)
Вељо­вић, Пави­ца (Сур­чин)
Вла­хо­вић, Вла­ди­слав (Под­го­ри­ца / Црна Гора)
Вушко­вић, Нико­ла (Леско­вац)
Гаври­ло­вић, Жив­ко (Рум­ска, Шабац)
Гај­да­ше­вић, Весе­лин Шљар­ков (Феке­тић)
Гата­ли­ца, Горан (Загреб / Хрватска)
Гаћи­на, Иван (Задар / Хрватска)
Динић, Вла­дан (Пара­ћин)
Доде­ро­вић, Зоран (Нови Сад)
Ђако­но­вић, Пре­драг (Пан­че­во)
Ђор­ђи­јо­ски, Миле (Дел­че­во / Македонија)
Ђуза, Жив­ко (Подра­шни­ца, Мрко­њић Град / Р. Срп­ска, БиХ)
Жуњић, Дар­ко Батан (Под­го­ри­ца / Црна Гора)
Јова­но­вић, Зоран М. (Леско­вац)
Колак, Дра­ган (Тител)
Косо­вић, Вишња (Хер­цег-Нови / Црна Гора)
Коста­ди­нов, Бра­ти­слав (Кру­ше­вац)
Кри­шан, Игор (Зре­ња­нин)
Кујун­џић, Јеле­на (Мајур, Шабац)
Лаза­ре­вић, Мио­драг (Пожа­ре­вац)
Љуби­чић, Чедо­мир (Бео­град)
Мар­ко­вић, Жељ­ко (Чачак)
Мај­хе­нич, Изток (Љубља­на / Словенија)
Мак­сић, Сла­ви­ца (Бео­град)
Мате­јић, Дра­ган (Кру­ше­вац)
Мацић, Екрем (Коњиц / БиХ)
Мијај­ло­вић, Душан Адски (Ниш)
Мили­ће­вић, Весе­лин (Врбас)
Миљ­ко­вић, Мар­ко (Кра­гу­је­вац)
Несто­ро­вић, Нинус (Нови Сад)
Нико­лић, Бојан (Јаго­ди­на)
Павло­вић, Миро­слав (Крње­во)
Про­да­но­вић, Жив­ко (Загреб / Хрватска)
Пушка­рић, Миле (Зре­ња­нин)
Радо­са­вље­вић, Горан (Бео­град)
Рашу­ла, Пре­драг Н. (Брч­ко / Брч­ко Дистрикт, БиХ – Срем­ска Митровица)
Ристић, Дејан (Кру­ше­вац)
Сре­да­но­вић, Миро­слав (Бео­град)
Стр­ни­ша, Емил (Сплит / Хрватска)
Ћур­чин, Вито­мир (Зре­ња­нин)
Фил­чев­ски, Ристо (Стру­ми­ца / Македонија)
Хали­ло­вић, Абду­рах­ман Ахил (Рије­ка / Хрватска)
Шар­че­вић, Сте­ван (Субо­ти­ца)

При­ре­ђи­вач и уред­ник и ове дру­ге ретро­спек­ти­ве Жики­шо­но­вог кон­кур­са је Вла­ди­ца Милен­ко­вић, сати­ри­чар и уред­ник „Сати­рич­не позор­ни­це Жикишон“.

Инфор­ма­ци­је о про­да­ји и наруџ­би­ни књи­ге могу се доби­ти путем елек­трон­ске адре­се: artija.kua@gmail.com.

Жикишон: ретроспектива 2011-2012-2013

„Жикишон: ретроспектива 2011-2012-2013“ – књига за будуће генерације

Нова књи­га у изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ носи назив „Жики­шон: ретро­спек­ти­ва 2011-2012-2013“ и обу­хва­та награ­ђе­не и запа­же­не радо­ве са кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон“ из прет­ход­не три годи­не, као и недо­вр­ше­ни есеј о Жики­шо­ну „Тра­гом забо­ра­вље­них сећања“

Жикишон: ретроспектива 2011-2012-2013

У збор­ни­ку „Жики­шон: ретро­спек­ти­ва 2011-2012-2013“ обја­вље­но је укуп­но 199 афо­ри­за­ма од 56 ауто­ра, 13 при­ча од 12 ауто­ра и 11 песа­ма од исто толи­ко ауто­ра. У увод­ном делу сва­ког од три погла­вља са радо­ви­ма нала­зи се кра­так сиже кон­кур­са почев од бро­ја уче­сни­ка и радо­ва, чла­но­ва жири­ја и спи­ска награ­ђе­них ауто­ра све до крат­ког изве­шта­ја о „Сати­рич­ној позор­ни­ци Жики­шон“ за ту годину.

Уку­пан број ауто­ра у овом збор­ни­ку је 70 из Срби­је, Босне и Хер­це­го­ви­не, Црне Горе, Маке­до­ни­је и Хрват­ске, укљу­чу­ју­ћи и тро­ји­цу кари­ка­ту­ри­ста: Сло­бо­да­на Срди­ћа из Сме­де­ре­ва, Нико­лу Дра­га­ша из Пан­че­ва и Гора­на Ћели­ча­ни­на из Вар­ва­ри­на, чије су кари­ка­ту­ре биле зада­те теме кон­кур­са за спе­ци­јал­ну награ­ду „Зоран Матић Мазос“, а које су тако­ђе обја­вље­не у зборнику.

Спи­сак ауто­ра афо­ри­за­ма, песа­ма и при­ча по азбуч­ном реду:

Андре­јић, Дејан (Кру­ше­вац)
Бал­те­за­ре­вић, Мир­ја­на (Ниш)
Банић, Ники­ца (Инђи­ја)
Берић, Мила­дин (Бања Лука / Р. Срп­ска, БиХ)
Божа­но­вић, Бори­во­је (Под­го­ри­ца / Црна Гора)
Бра­ић Самар­џић, Кла­ра (Бео­град)
Бра­ло­вић, Љиља­на (Пра­ња­ни, Гор­њи Милановац)
Була­то­вић, Вла­ди­мир Бучи (Бео­град)
Вујић, Жив­ко (Бања Лука / Р. Срп­ска, БиХ)
Вуче­тић, Ненад (Кру­ше­вац)
Гаври­ло­вић, Жив­ко (Рум­ска, Шабац)
Гај­да­ше­вић, Весе­лин Шљар­ков (Феке­тић)
Гли­го­ри­је­вић, Мио­драг Миган (Пара­ћин)
Гру­јић, Љуби­сав (Пожа­ре­вац)
Деве­так, Алек­сан­дар М. (Врбас)
Доде­ро­вић, Зоран (Нови Сад)
Дре­кић, Дали­бор (Бео­град)
Дроб­ња­ко­вић, Мари­на (Нови Сад)
Ђер­го­вић, Раде (Шабац)
Ђор­ђе­вић, Дали­бор (Бабу­шни­ца)
Ђор­ђе­вић, Дејан (Грде­ли­ца)
Ђор­ђи­јо­ски, Миле (Дел­че­во, Македонија)
Ђуза, Жив­ко (Подра­шни­ца, Мрко­њић Град / Р. Срп­ска, БиХ)
Ђур­ђе­вић, Тања (Вели­ко Градиште)
Жуњић, Дар­ко Батан (Под­го­ри­ца / Црна Гора)
Илић, Милан Маја (Шило­во, Гњилане)
Јан­ко­вић, Сло­бо­дан (Бања Лука / Р. Срп­ска, БиХ)
Јова­но­вић, Сла­ви­ца (Мачван­ски Прња­вор, Шабац)
Јово­вић, Милој­ка (Под­го­ри­ца / Црна Гора)
Јозић, Мили­во­је (Бео­град)
Катић, Срђан (Сур­чин, Београд)
Коста­ди­нов, Бра­ти­слав (Кру­ше­вац)
Костић, Зво­ни­мир Палан­ски (Ниш)
Кујун­џић, Јеле­на (Мајур, Шабац)
Лаза­ре­вић, Мио­драг (Пожа­ре­вац)
Мај­сто­ро­вић, Ђор­ђе (Нови Сад)
Ман­чић Ружић, Олга Лоди­ка (Пара­ћин)
Мар­ко­вић, Жељ­ко (Чачак)
Мар­ко­вић, Мари­на (Ниш)
Мате­јић, Дра­ган (Кру­ше­вац)
Мацић, Екрем (Коњиц / БиХ)
Мили­во­је­вић, Милен (Бор)
Мили­ће­вић, Весе­лин (Врбас)
Милу­ти­но­вић, Тања (Бео­град)
Обре­но­вић, Милад (Рога­ти­ца / Р. Срп­ска, БиХ)
Осман­че­вић, Дин­ко (Бања Лука / Р. Срп­ска, БиХ)
Павло­вић, Дра­ги­ша Расин­ски (Кру­ше­вац)
Пет­ко­вић, Јасми­на (Леско­вац)
Про­да­но­вић, Жив­ко (Загреб / Хрватска)
Рај­ко­вић, Вељ­ко (Под­го­ри­ца / Црна Гора)
Рај­ко­вић, Ран­ко (Под­го­ри­ца / Црна Гора)
Ран­ков, Мило­рад (Вршац)
Ристић, Дејан (Кру­ше­вац)
Ристић, Рад­ми­ло (Кра­гу­је­вац)
Рука­ви­на, Јован (Шабац)
Симић, Зоран Зокс (Фоча / Р. Срп­ска, БиХ)
Сре­да­но­вић, Миро­слав (Бео­град)
Стан­чић, Милан (Сара­је­во / БиХ)
Сте­фа­но­вић, Сло­бо­дан М. (Бео­град)
Томић, Ста­ни­слав (Звор­ник / Р. Срп­ска, БиХ)
Тоф­че­вић, Дејан (Под­го­ри­ца / Црна Гора)
Фил­чев­ски, Ристо (Стру­ми­ца / Македонија)
Хали­ло­вић, Абду­рах­ман Ахил (Рије­ка, Хрватска)
Цве­та­но­ва, Љуп­ка (Штип, Македонија)
Чотрић, Алек­сан­дар (Бео­град)
Шестић, Огњен (Бео­град)
Шефер, Ђура Сре­мац (Рума)

Послед­њи део књи­ге зау­зи­ма недо­вр­ше­ни есеј о Жики­шо­ну „Тра­гом забо­ра­вље­них сећа­ња“, увод­ни део под насло­вом „Вели­ка сати­рич­на вре­ме­на мале Срби­је“, који је са писа­њем запо­чео пара­ћин­ски кари­ка­ту­ри­ста и сати­ри­чар Зоран Матић Мазос, али га је пре­ра­на смрт спре­чи­ла да наста­ви ово дело. Есеј је илу­стро­ван рет­ким фото­гра­фи­ја­ма и загла­вљи­ма листо­ва које је уре­ђи­вао Жикишон.

„Жики­шон: ретро­спек­ти­ва 2011-2012-2013“ је десе­та књи­га Библи­о­те­ке Арти­ја и сед­ма у 2014. годи­ни, а обја­вље­на је и пред­ста­вље­на на Фести­ва­лу сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014“ 14. новем­бра – на дан када је у Пара­ћи­ну пре 129 годи­на рођен Живо­јин Павло­вић Жикишон.

При­ре­ђи­вач овог збор­ни­ка је Вла­ди­ца Милен­ко­вић, сати­ри­чар и уред­ник „Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон 2014“.

Инфор­ма­ци­је о про­да­ји и наруџ­би­ни књи­ге могу се доби­ти путем елек­трон­ске адре­се: artija.kua@gmail.com.