Архива ознаке: приказ

Приказ „Афотеке 2“ – Ненад Тадић: Вјечити црв сумње

Алманах афористичара "Афотека 2"

(гру­па ауто­ра: “Афо­те­ка 2“, Пара­ћин, 2013) Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра АФОТЕКА 2, који су при­ре­ди­ли сати­ри­ча­ри из Срби­је Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Горан Радо­са­вље­вић и Мио­драг Сто­шић, у нај­ве­ћем дије­лу фоку­си­ран је на оно што у сви­је­ту (полу)сиромашних нај­ви­ше зао­ку­пља пажњу – на хљеб насу­шни и љубав, тј. на „голи живот“. Нарав­но, чита­лац нале­ти повре­ме­но и на поли­ти­ку, или она на […]

2 Коментари Наставите читање →