Архиве ознака: зборник

Артикулисање - књига поезије

Артикулисање – први „урадак“ Библиотеке Артија

Збир­ка пое­зи­је „Арти­ку­ли­са­ње“ чети­ри ауто­ра, чла­на КУА „Арти­ја“: Алек­си­не Ђор­ђе­вић, Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, Мар­ка Анти­ћа и Мари­је Мила­ди­но­вић, доби­ла је свој опи­пљив облик – прву књи­гу у окви­ру еди­ци­је „Ура­дак“ Библи­о­те­ке Артија

Артикулисање - књига поезије

Уме­сто кра­јем маја када је био зака­зан Фести­вал умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње“, али због попла­ве која је заде­си­ла Пара­ћин отка­зан, у окви­ру про­гра­ма је била пред­ви­ђе­на и про­мо­ци­ја књи­ге пое­зи­је истог нази­ва. Фести­ва­ла по све­му суде­ћи ове годи­не неће бити, али ће књи­га и актив­но­сти око ње коли­ко-толи­ко надо­ме­сти­ти сви­ма нама потреб­но артикулисање.

Рецен­зент књи­ге је Небој­ша Петро­ни­је­вић, књи­жев­ник из Ћупри­је, и сам по књи­жев­ном изра­зу песник, који је у крат­ким црта­ма хирур­шки дефи­ни­сао пое­зи­ју ове песнич­ке четворке:

Има књи­га које могу да рас­пла­чу, да насме­ју и исме­ју, које могу да обо­га­те, али и оних које могу да раср­де, ако већ на почет­ку не досаде.

Овде неће бити речи о њима.

Збор­ник „Арти­ку­ли­са­ње“ је међу сво­јим кори­ца­ма сабрао збир лир­ских моме­на­та посе­ја­них да про­кли­ја­ју тек у има­ги­на­ци­ји оно­га који чита.

Ово под­ра­зу­ме­ва искре­ност чита­о­ца пре­ма самом себи и спрем­ност да се чује оно неви­дљи­во и уобли­чи неизречено.

Четво­ро ауто­ра засту­пље­них у овој књи­зи, при­дру­жу­ју сво­је импре­си­је кроз тума­че­ња јед­ног пој­ма чији је анто­ним дале­ко попу­лар­ни­ји у нашој сре­ди­ни. Они се не усте­жу да вам „дишу за вра­том“, не бисте ли ви окре­ну­ли гла­ву, а можда чак и отво­ри­ли очи. Сва­ко на свој начин, они ини­ци­ра­ју побуну.

Пођи­мо редом:

Испо­вед­на пое­зи­ја Алек­си­не Ђор­ђе­вић, суп­тил­но арти­ку­ли­ше мит о соп­стве­но­сти не при­хва­та­ју­ћи дистан­цу са интим­ним и про­ла­зним. Она ула­же себе у рискант­ној игри међу­људ­ских одно­са, иако зна да је игра од пам­ти­ве­ка наме­ште­на, и да „… све се већ деси­ло / са таквом сна­гом / да је само одјек остао / уме­сто ствар­ног живота“!

Вла­ди­ца Милен­ко­вић, зби­ља нео­збиљ­но арти­ку­ли­ше озбиљ­ном зби­љом, чине­ћи и јед­но и дру­го под­но­шљи­ви­јим за живот. Сво­ју уло­гу миро­твор­ца опо­не­на­та, он спро­во­ди кроз емо­тив­но и теле­сно, све­стан чиње­ни­це да Добро и Зло пре­ви­ја­ју „ране међу­соб­но, не би ли рат што дуже трајао“!

Мар­ко Антић, за разли­ку од дру­гих, не арти­ку­ли­ше ништа. Он, очи­ма успут­ног про­ла­зни­ка, посма­тра социо-пси­хо-сомат­ске игра­ри­је и оста­вља их да оста­ну неар­ти­ку­ли­са­не. При­зо­ри које осли­ка­ва, а који су при­сту­пач­ни и позна­ти, глав­ни су носи­лац њего­ве пое­ти­ке, а то је пое­ти­ка која над­ра­ста око­шта­ле фор­ме и стро­ге дог­ме сво­јом тра­га­лач­ком игром духа и ефект­ним песнич­ким умећем.

Мари­ја Мила­ди­но­вић је мла­да пое­те­са која арти­ку­ли­ше машта­ри­је. Она пое­зи­јом машта, а машта јој је песма. Она зна да „иона­ко су све ствар­но­сти погре­шне“ и зато је ради­је у дослу­ху са над­ре­ал­ним. Лепр­ша­ва, и са ујед­на­че­ним зама­хом кре­а­ци­је, Мари­ји­на пое­ти­ка луцид­но нас оба­сја­ва и милује.

Све у све­му, овај збор­ник је још јед­но добро­до­шло књи­жев­но оства­ре­ње у нашој праг­ма­тич­ној ствар­но­сти. Можда ће баш ова књи­га бити кључ­на за повра­так пове­ре­ња у песнич­ку уметност!

Сва­ки од песни­ка је имао на рас­по­ла­га­њу по 16 стра­на да пока­же кроз пое­зи­ју сво­је арти­ку­ли­са­ње које се по нази­ву, али и по изра­зу и атмо­сфе­ри са фести­ва­ла пре­се­ли­ло међу кори­це књи­ге. Пое­зи­ја која се нашла у књи­зи нису само песме којe су наста­ле у пери­о­ду од покре­та­ња фести­ва­ла 2012. годи­не, већ и песме напи­са­не пре мно­го годи­на када је глад за арти­ку­ли­са­њем била можда и јача.

Артикулисање - књига поезије

Када се међу кори­це исте књи­ге пое­зи­је нађу јед­на колум­ни­сти­ки­ња, један сати­ри­чар, један сле­мер и јед­на глу­ми­ца, све то у прак­си „зву­чи“ овако:

ШАРМАНТНО МРТВА

Изгле­дам
при­лич­но жива
али не дозволи
да те изглед превари
изну­тра сам
сасвим као ти
затечена
недоречена
заглављена
напо­ла рођена
намах убијена
можда сам
привлачна
али пази
живот није
ста­ње тела
ја сам само
шар­мант­но мртва
на луђи начин
него ти
то је зато
што дишем
и сме­јем се
са мало више
пра­вог очајања

Алек­си­на Ђорђевић

ШТА ЋЕ ГЛАВИ ДУГЕ МИСЛИ

Шта ће гла­ви дуге мисли
Вију­га­ма да завију
Да изду­же крат­ке речи
Рече­ни­це да повију
Да се никад не изусте
За врх јези­ка да се држе
Да се језик неуморни
Док пала­ца брзо, брже
Од умо­ра сломи

Шта ће гла­ви дуге мисли
У уши­ма да зазује
Да се из те такве главе
И без при­че нешто чује
Да се због њих не препозна
Ко гово­ри, а ко ћути
Да се због њих не разуме
Ко не уме, а ко уме
Прозборити

Шта ће гла­ви дуге мисли
Што у тор­би, што на врату
Да за вра­том увек има
Омчу, нож, кравату,..
Да се стал­но пресабира
Коли­ка је вред­ност њена
Да у сво­ме неком свету
Буде стал­но замишљена
Ко је шиша.

Вла­ди­ца Миленковић

МОЈА (САМО)ОДБРАНА

Изла­зим све ређе и ређе
викен­дом уве­че као да се гушим
зако­па­вам се у кревету
поста­вљам оми­ље­ну књи­гу или стрип
као штит
често гле­дам филмове
ника­ко оне са ТВ-а
ноћас сам (опет) сањао Мад Маx сценарио
током ката­стро­фич­ких пројекција
на памет ми одјед­ном пада
Марио Вар­гас Љоса
и његов текст
о кра­ју културе.

Јежим се.

Док Сун­це допи­ре кроз ролетне
гви­рим и видим их:
зату­пље­ни, заглу­пље­ни, испра­них мозгова
сви некуд миле
кажем себи:
„и ти гре­шиш, и ти си део те декаденције“
а затим опет говорим:
„при­ла­го­ди се само коли­ко мораш,
никад не оду­стај од размишљања,
не оду­стај од игре и сумње.“

Пија­на раз­у­ла­ре­на хор­да дивља улицом.
Пре­би­рам по дисковима.

Кау­ри­сма­ки
Куросава
Балабанов
Вендерс
Гре­мли­ни и Мапетшоу

нај­бо­љи телохранитељи
вечерас.

Мар­ко Антић

НАСЛОВНА

Када би ми Господ дао да у
Сле­де­ћем живо­ту будем клавир
Неког буду­ћег Шопена
Била бих као буби­ца мирна
Чека­ла бих да се извр­ши живот­на смена
Чека­ла би и моја душа
Буду­ћа клавирна

Када бих била неко чуде­сно јело
Јед­но од оних код којих пре­о­вла­да­ва маса
Иза­бра­ла бих питу од џеза
Да сва­ко ко ме једе, добро се распојаса
Уздах­не, откоп­ча дуг­ме, про­ђе га језа
И све то пре него што
Кре­не да једе сво­ју питу од џеза
Прсти­ма, к’о жица­ма контрабаса

Када бих била мокри пешкир
Сав пијан од зно­ја, бачен у страну
Обри­сан од стра­не хиља­ду мокрих душа
Не би ми било важно
Била бих само без­вред­на крпа
Пешкир вре­ди само ако се њиме обрише
Неки тамо Вла­ди­мир Мајаковски
После исцр­пљу­ју­ћег Хлад­ног туша

Али и када бих зау­век оста­ла дете
Да ме чува­ју мама и тата
Да имам део соп­стве­не планете
И нај­у­ку­сни­ји ручак од блата
И пита од џеза, пија­ни пешкир
И кла­вир­ска ми душа

Пре­пу­на сва­ко­ја­ких мана
Поста­ла само уло­га нова
Само маска од марципана
Оста­јем дете
Да кора­чам од дана до дана

Мари­ја Миладиновић

„Арти­ку­ли­са­ње“ је при­ре­дио Вла­ди­ца Милен­ко­вић, а штам­па­но је писа­ним лати­нич­ним фон­том којим ће убу­ду­ће бити штам­па­на сва изда­ња еди­ци­је „Ура­дак“ наме­ње­не модер­ном поет­ско-про­зном ства­ра­ла­штву, тако гра­фич­ки спа­ја­ју­ћи ретро са модерним.

Инфор­ма­ци­је о про­да­ји и наруџ­би­ни књи­ге могу се доби­ти путем елек­трон­ске адре­се: artija.kua@gmail.com.

Небесна књига

„Небесна књига“ на Артији

Како је и наја­вље­но, збор­ник афо­ри­за­ма по избо­ру афо­ри­сти­ча­ра Србе Села­до­на Павло­ви­ћа под нази­вом „Небе­сна књи­га“ иза­шао је из штам­пе у изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“

Небесна књига

Јован Јова­но­вић Змај, Сте­ван Сре­мац, Божи­дар Кне­же­вић, Бра­ни­слав Нушић, Јован Дучић, Нико­лај Вели­ми­ро­вић, Душан Радо­вић, Вла­ди­мир Була­то­вић Виб, Мили­во­је Јозић, Митар Митро­вић, Бра­на Црн­че­вић, Васка Јукић Мар­ја­но­вић, Мило­ван Илић Мини­макс, Мати­ја Бећ­ко­вић, Раде Јова­но­вић, Дејан Лопи­чић, Павле Кова­че­вић, Или­ја Мар­ко­вић, Рас­т­ко Закић, Вито­мир Тео­фи­ло­вић, Мило­ван Вите­зо­вић, Мићо Лукић, Алек­сан­дар Баљак, Ивко Михај­ло­вић, Алек­сан­дар Чотрић, Горан Радо­са­вље­вић, Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Алек­сан­дар Нова­ко­вић, Томи­слав Мар­ко­вић, Милан Павло­вић и Мио­драг Сто­шић су 31 аутор који се нашао у „Небе­сној књи­зи“, о којој је рецен­зент Огњен Шестић напи­сао под насло­вом „Чека­ју­ћи Феба“:

Срби­ја је мала земља, а изгле­да­ла би још и мања да није на брдо­ви­том Бал­ка­ну. На њеним про­сто­ри­ма секу се сви путе­ви, сви ветро­ви и сви векови…

Кад се у јед­ној тако малој земљи роди само један вели­ки човек, она је још већа… А роди­ло их је се… Срби­ји, дакле, не мањ­ка пре­зен­та­тив­ног кадра ни у чему. Само у књи­жев­но­сти, кон­крет­ни­је афо­ри­зму, Павло­вић их је реги­стро­вао три­де­се­так… И то би, углав­ном, био одго­вор на пита­ње, због чега та мала земља сло­ви на Балкану…

Павло­вић, по сво­ме кази­ва­њу, није имао наме­ру да сачи­ња­ва анто­ло­ги­ју, али ће се она, упр­кос све­му, наћи у рука­ма сво­јих читалаца…

При­др­жа­ва­ју­ћи се сво­је рецеп­ту­ре, при­ре­ђи­вач их је нај­пре ода­брао, а потом свр­стао по годи­шти­ма, почев од нај­ста­ри­јег, Јова­на Јова­но­ви­ћа Зма­ја (1833-1904), па све до нај­мла­ђег, Мио­дра­га Сто­ши­ћа (1982.)…

Иду­ћи од ауто­ра до ауто­ра (од име­на до име­на), није тешко уочи­ти да се ради о нама добро позна­тим ства­ра-оци­ма, чија су име­на већ поо­дав­но уре­за­на у исто­ри­ју срп­ског афоризма.
Међу­тим, Павло­вић их је доста сим­бо­лич­но засту­пио, руко­во­ђен чиње­ни­цом да су њихо­ви афо­ри­зми и по више пута виђе­ни у прет­ход­ним анто­ло­ги­ја­ма и њихо­вим више пута поно­вље­ним изда­њи­ма. Осим њих, ту је и не мали број потен­ци­јал­них вели­ка­на из редо­ва мла­дих стваралаца…

Суде­ћи по кри­те­ри­ју­му у избо­ру афо­ри­за­ма, лако је запа­зи­ти да је при­ре­ђи­вач био знат­но накло­ње­ни­ји кла­сич­ном афо­ри­зму, чак и онда када днев­но-акту­ел­ни и анга­жо­ва­ни афо­ри­зам сво­јом садр­жи­ном, жести­ном и сати­рич­но­шћу озбиљ­но потре­са фоте­ље дубо­ко угње­жде­них властодржаца…

Послед­њих деце­ни­ју-две афо­ри­зам је код нас дожи­вео поср­ну­ће, баш као и чита­ва земља, а наро­чи­то у пери­о­ду ратом захва­ће­них годи­на. Уме­сто у наро­ду „кука и моти­ка“, у афо­ри­сти­ци инвек­ти­ва и грубијанство…

И с дру­ге стра­не; комен­та­ри, кон­ста­та­ци­је, резо­ни – про­за­ич­ност. Нигде мета­фо­ре и дру­гих књи­жев­них укра­са… А све у циљу, и под паро­лом, „про­ме­не вла­сти“ (чиста пар­ти­зан­шти­на), али и ста­ја­њу на пут дру­гим број­ним нега­тив­ним поја­ва­ма које су хара­ле земљом. Тих поја­ва је, нема сум­ње, било и у дру­гим земља­ма, па опет, нису нашко­ди­ле афо­ри­зму. Тако поред број­них мафи­ја свр­ста­них по раз­ним обла­сти­ма, код нас као да је посто­ја­ла јед­на и на пољу афо­ри­зма и сатире…

На сре­ћу, данас већ није све тако црно. „Иза обла­ка, дола­зи Феб“. То је оно што при­ре­ђи­вач жели да под-вуче, вера у мла­де, чији су доме­ти непре­дви­ди­ви јер је њихо­во ства­ра­ла­штво још у успо­ну, те да је њихо­ве резул­та­те ису­ви­ше рано суми­ра­ти… Нај­за­сту­пље­ни­ји су, сва­ка­ко, ауто­ри сред­ње генерације. (…)

Узгред поме­ни­мо да је при­ре­ђи­вач ове нада­све лепе књи­ге, позна­ти афо­ри­сти­чар, Срба Павло­вић, овде под псе­у­до­ни­мом „Села­дон“, коме је, поред једа­на­ест аутор­ских насло­ва, Небе­сна књи­га, сед­ма у низу, након: Чети­ри јаха­ча афо­ка­лип­се и коњу­шар, Рат зве­зда или Вели­ке зађе­ви­це малих писа­ца, Пос­тлу­дус, Фацио-сати­ри­кум, Књи­га угур­су­за и прет­ход­не – Козо­ли­ци у срп­ској књи­жев­но­сти.

Сва­ки аутор је у „Небе­сној књи­зи“, која се може сма­тра­ти и малом анто­ло­ги­јом, засту­пљен са по нај­ма­ње 7 афо­ри­за­ма, а међу њима нала­зе се и афо­ри­зми чла­на и заступ­ни­ка КУА „Арти­ја“ Вла­ди­це Миленковића.

Небесна књига

Мали избор афоризама:

Из вели­ке љуба­ви не може се роди­ти мала мржња.
Јован Јова­но­вић Змај

Риба и гост тре­ћи дан смрде.
Сте­ван Сремац

Човек је ствар којој би се по неки пут и Бог обра­до­вао, а од које се често и ђаво стиди.
Божи­дар Кнежевић

У сва­ком слу­ча­ју, боље је гле­да­ти живот у позо­ри­шном кома­ду, него позо­ри­шни комад у животу.
Бра­ни­слав Нушић

Оно што у људи­ма посто­ји звер­ско не може се укро­ти­ти ника­квим сред­стви­ма, коли­ко лепом речју.
Јован Дучић

Какву љубав пре­ма при­ја­те­љи­ма један човек нуди, такве ће и при­ја­те­ље имати.
Нико­лај Велимировић

Ако реши­те све про­бле­ме сво­је деце, она неће има­ти дру­гих про­бле­ма, сем вас.
Душан Радо­вић

Лако је бити лав, кад напра­виш пусти­њу око себе.
Вла­ди­мир Булатовић

Сти­гли смо до црте. Вре­ме је да се саберемо.
Мили­во­је Јозић

Ко мудро ћути – дале­ко се чује!
Митар Митро­вић

Како да веру­јем чове­ку кад прет­ке држи у каве­зу, а потом­ке у неизвесности.
Бра­ни­слав Црнчевић

Зашто они који су се про­гу­ра­ли напред, тра­же да их сма­тра­мо напреднима.
Васка Јукић Марјановић

Кад се народ диже, или се сви­ра хим­на, или му је дошло до грла.
Мило­ван Илић Минимакс

Глу­пост је ста­ри­ја од паме­ти. Да први човек није био глуп, дру­ги се не би појавио.
Мати­ја Бећковић

Не зна­мо зашто гине­мо. У томе је тај­на наше храбрости.
Раде Јова­но­вић

Каме­ле­о­ни су поу­здан знак преображаја.
Дејан Лопи­чић

Напра­ви­те спи­сак иде­ја до којих сме­мо да дођемо.
Павле Кова­че­вић

Сви су били на мојој стра­ни. Зато се чамац и преврнуо.
Или­ја Марковић

Наро­ду су завр­ну­те сла­ви­не да му не би дошло до грла.
Рас­т­ко Закић

Код нас је нај­бо­ље на све­ту. Нигде нема толи­ко наших људи као код нас.
Вито­мир Теофиловић

По путу који је поли­вен крвљу тешко је кон­тро­ли­са­ти точак историје.
Мило­ван Витезовић

Минут шут­ње мало је за човека.
Мићо Лукић

Гла­ве про­сто лете коли­ко је мисао слободна.
Алек­сан­дар Баљак

Све смо поста­ви­ли на здра­ве ноге. Чак и боле­сне амбиције.
Ивко Миха­и­ло­вић

Писци­ма гра­фи­та обез­бе­ђе­ни су усло­ви. Сме­ште­ни су изме­ђу зидова.
Алек­сан­дар Чотрић

Није тач­но да паме­тан пише, а буда­ла пам­ти. Има и буда­ла које пишу.
Горан Радо­са­вље­вић

Мла­ди све више одла­зе из земље. Ста­ри иду у супрот­ном правцу.
Вла­ди­ца Миленковић

Дору­чак је нај­ва­жни­ји оброк. То нам је и ручак и вечера.
Алек­сан­дар Новаковић

Учи­нио сам све што је у мојој моћи – помо­лио сам се Богу.
Томи­слав Марковић

Ништа нама није пало с Неба. То ми живи­мо у облацима.
Милан Павло­вић

Наша демо­кра­ти­ја је чудо… Сва­ко чудо за три дана.
Мио­драг Стошић

Инфор­ма­ци­је о про­да­ји и наруџ­би­ни књи­ге могу се доби­ти путем елек­трон­ске адре­се: artija.kua@gmail.com.

Антологија "Пуцањ у рат" на баскијском језику

Артијини писци у једној антологији и два зборника

У анто­ло­ги­ји афо­ри­за­ма „Пуцањ у рат“ на баскиј­ском јези­ку, збор­ни­ку пое­зи­је „До зуба у вре­ме­ну“ и збор­ни­ку пое­зи­је и про­зе „Црна овца“ обја­вље­ни су књи­жев­ни радо­ви чла­но­ва Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“

Антологија "Пуцањ у рат" на баскијском језикуУ анто­ло­ги­ји срп­ског анти­рат­ног афо­ри­зма под насло­вом „Пуцањ у рат“ (Gerrari tiroka), обја­вље­ној у Шпа­ни­ји на баскиј­ском јези­ку, коју је при­ре­дио писац и пре­во­ди­лац Хаси­ер Аги­ре (Hasier Agirre), међу афо­ри­зми­ма 43 срп­ска ауто­ра из Срби­је, БиХ, Црне Горе, Руму­ни­је и Хрват­ске нашли су се и афо­ри­зми Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа. Изда­вач анто­ло­ги­је је „Еро­те­та“ (Erroteta) из гра­да Амо­ре­би­е­та-Еча­но (Amorebieta-Etxano).

Зборник "До зуба у времену"„До зуба у вре­ме­ну“ је збор­ник пое­зи­је соци­јал­не тема­ти­ке у коме је сво­је место међу 37 ауто­ра нашао и Мар­ко Антић песмом „Буди про­дук­ти­ван (У маши­ни)“. У овај збор­ник, чији је изда­вач „Пре­синг“, увр­ште­на је 61 песма од око 900 коли­ко их је при­сти­гло на кон­курс рас­пи­сан на интер­нет сај­ту „Кон­кур­си реги­о­на“. Пово­дом изла­ска збор­ни­ка из штам­пе изда­вач је обја­вио про­прат­ни текст:

Обја­вљи­ва­ње збор­ни­ка је поку­шај да се у савре­ме­ној књи­жев­но­сти арти­ку­ли­ше изо­ста­ли комен­тар на спе­ци­фич­не егзи­стен­ци­јал­не при­ли­ке у Срби­ји, поно­во успо­ста­ви пре­ки­ну­та нит са оним нај­бо­љим насле­ђем срп­ске соци­јал­не пое­зи­је, као и да се ода почаст тој тра­ди­ци­ји. Ова веза је дис­крет­но суге­ри­са­на и насло­вом збор­ни­ка (наста­лим спа­ја­њем две Дави­чо­ве син­таг­ме „до зуба у мра­ку“ и „до гуше у времену“).

Основ­но пита­ње које се намет­ну­ло јесте зашто је овај тип пое­зи­је нестао из доми­нант­ног песнич­ког дис­кур­са. Уред­ни­ци збор­ни­ка, Ива­на Мак­сић и Пре­драг Мило­је­вић, има­ли су иде­ју да поку­ша­ју да мар­ки­ра­ју (песнич­ке) гла­со­ве у мра­ку. Кон­курс је био отво­рен за све, те су на дату тема­ти­ку могли одго­во­ри­ти како при­зна­ти и позна­ти, тако и пот­пу­но ано­ним­ни песни­ци и песни­ки­ње, без ста­ро­сног ограничења.

Има­мо разло­га да веру­је­мо да је кон­курс у пот­пу­но­сти успео. Издво­ји­ли смо песме које соци­јал­ни комен­тар не доно­се увек у отво­ре­ном, транс­па­рент­ном виду, већ кроз језич­ко пре­и­спи­ти­ва­ње и експе­ри­мент, иро­ни­ју или језич­ку тра­ве­сти­ју и оне, као шире схва­ћен појам соци­јал­ног комен­та­ра, допри­но­се поет­ској раз­но­ли­ко­сти гласова.

Сма­тра­мо да је мапи­ра­ње и осве­шћи­ва­ње про­бле­ма­ти­ке дана­шњих потла­че­них и дру­гих гла­со­ва могу­ће само кроз схва­та­ње бор­бе као непре­кид­ног про­це­са, па се нада­мо да ће ова­квих збор­ни­ка још бити у будућности.

Зборник "Црна овца"У збор­ни­ку пое­зи­је и про­зе „Црна овца“, првом реги­о­нал­ном збор­ни­ку под овим име­ном, који је уре­ди­ла и изда­ла Тија­на Бано­вић, обја­вље­ни су радо­ви Мар­ка Анти­ћа, Мари­је Мила­ди­но­вић и Маје Масла­ре­вић. Мар­ко је засту­пљен са песмом „Ђаво“, а Мари­ја и Маја са при­ча­ма „Псе­ћи живот“ и „Оста­ћу сло­бо­дан“.

Прва про­мо­ци­ја збор­ни­ка „Црна овца“ зака­за­на је већ за четвр­так, 26. јун 2014. годи­не, у башти клу­ба КПТМ у Бео­гра­ду (Жор­жа Кле­мен­соа 22) са почет­ком у 20 часо­ва и има­ће хума­ни­тар­ни карактер.

Анто­ло­ги­ја и оба збор­ни­ка обја­вље­ни су у јуну 2014. године.