ПРЕДСТАВА О ЖИВОТУ у Параћину

У Параћин стиже „Представа о животу“

Књи­га афо­ри­за­ма „Пред­ста­ва о живо­ту“ Дали­бор­ке Шишма­но­вић Кеп­чи­ја биће пред­ста­вље­на у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин, у сре­ду 4. маја 2016. годи­не са почет­ком у 19 часова.

ПРЕДСТАВА О ЖИВОТУ у Параћину

На про­мо­ци­ји ће поред аутор­ке књи­ге Дали­бор­ке Шишма­но­вић Кеп­чи­ја, која живи у Цири­ху, гово­ри­ти и рецен­зент и уред­ник књи­ге Вла­ди­ца Милен­ко­вић, пара­ћин­ски сатиричар.

„Пред­ста­ва о живо­ту“ је обја­вље­на у изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и у Пара­ћин сти­же након про­мо­ци­ја у Цири­ху и Београду.

Кул­тур­ни цен­тар Пара­ћин, бив­ша „Вила Нико­лић“, нала­зи се у ули­ци Бран­ка Крсма­но­ви­ћа, број 45.