Обележавање Светског дана књиге и ауторских права 2016: Тишина за културу

Светски дан књиге и ауторских права у атријуму параћинске библиотеке

У атри­ју­му Библи­о­те­ке „Др Вићен­ти­је Ракић“, тач­но у подне, у субо­ту 23. апри­ла 2016. годи­не, обе­ле­жен је Свет­ски дан књи­ге и аутор­ских пра­ва под сло­га­ном „Тиши­на за кул­ту­ру“, а у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и Библи­о­те­ке „Др Вићен­ти­је Ракић“.

Обележавање Светског дана књиге и ауторских права 2016: Тишина за културу

На обе­ле­жа­ва­њу Свет­ског дана књи­ге и аутор­ских пра­ва у атри­ју­му пара­ћин­ске библи­о­те­ке су се оку­пи­ли писци и ликов­ни умет­ни­ци. Увод­ну реч је има­ла дирек­тор­ка Библи­о­те­ке Лепо­са­ва Иван­ко­вић, а поред чла­но­ва удру­же­ња „Арти­ја“ Мар­ка Анти­ћа, Алек­си­не Ђор­ђе­вић и Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, који су се пред­ста­ви­ли сво­јим књи­жев­ним оства­ре­њи­ма и рекли коју реч више о кул­ту­ри и на тему бор­бе за кул­ту­ру, уче­сто­ва­ли су и песни­ци Дејан Ста­ни­са­вље­вић Месец и Или­ја Павло­вић, као и Миле­на Сто­ја­но­вић чита­њем одлом­ка из свог првог рома­на „Петру­шки змај“ тако наја­вив­ши његов изла­зак из штампе.

Овом при­ли­ком ликов­но су се изра­зи­ли Андри­ја Дре­но­ва­ко­вић црте­жом на тему „Дон Кихот“, Сте­фа­ниа Вељ­ко­вић зид­ним сли­кар­ством и Или­ја Павло­вић умет­нич­ким сли­ка­ма. Све то је музи­ком „обо­јио“ аку­стич­ни састав New world disorder (Игор Ђоко­вић, Мар­ко Мар­ко­вић, Ђор­ђе Коцић, Петар Филиповић).

Сло­ган „Тиши­на за кул­ту­ру“ настао је из тога што се Свет­ски дан књи­ге и аутор­ских пра­ва заде­сио усред пред­и­збор­не ћут­ње, а тим пово­дом је и наста­ла кари­ка­ту­ра истог нази­ва чији је аутор Андри­ја Дреноваковић.