Промоција збирке колумни и прича "Голе жене" у Параћину

Вече када су „Голе жене“ постале родно равноправне

Промоција збирке колумни и прича "Голе жене" у ПараћинуЗбир­ка колум­ни и при­ча „Голе жене“ Алек­си­не Ђор­ђе­вић дожи­ве­ла је и сво­ју дру­гу про­мо­ци­ју у Пара­ћи­ну, у петак 26. окто­бра 2012. годи­не, у новом холу Спорт­ског цен­тра „7. јули“, захва­љу­ју­ћи Упра­ви за род­ну рав­но­прав­ност општи­не Параћин

Публи­ка коју су вели­ком већи­ном чини­ле жене, као што је било и оче­ки­ва­но, пажљи­во је одслу­ша­ла шта је Алек­си­на има­ла да каже на тему род­не рав­но­прав­но­сти, а затим и тек­сто­ве из књи­ге „Голе жене“ који су про­во­ка­тив­но голи­ца­ли машту па није изо­стао ни по који при­кри­ве­ни кикот и види­љив осмех. Све се завр­ши­ло нео­ба­ве­зним ћаска­њем којим је уско пове­за­на тема род­не рав­но­прав­но­сти са оним што је могло да се про­чи­та изме­ђу редо­ва „Голих жена“. Ни тон­ска подло­га буке кугла­не која је пра­ти­ла вече није пред­ста­вља­ла смет­њу да се чује оно што је има­ле да кажу ауто­ра Алек­си­на Ђор­ђе­вић и пред­став­ни­ца орга­ни­за­то­ра про­мо­ци­је Бла­жен­ка Лукић, као и пру­бли­ка која се укљу­чи­ла у коментарисање.

Промоција збирке колумни и прича "Голе жене" у Параћину

Промоција збирке колумни и прича "Голе жене" у Параћину

Ово је била укуп­но четвр­та про­мо­ци­ја књи­ге „Голе жене“ после про­мо­ци­ја у Кул­тур­ном цен­тру Пара­ћин 17. мар­та, у Бео­гра­ду у Кул­тур­ном цен­тру „Град“ 14. маја и у Лесков­цу у клу­бу „Грув“ 6. окто­бра у окви­ру про­гра­ма „Magna cum laude“ 6. фести­ва­ла књи­жев­но­сти „Think Tank Town“.