Најавни плакат "Сатиру сатиру"

„Афотека“ и у Косовској Митровици

Најавни плакат "Сатиру сатиру"

Нај­ав­ни пла­кат „Сати­ру сатиру“

Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“, изда­ње КУА „Арти­ја“ и интер­нет сај­та „Лига духо­ви­тих“, после Дел­че­ва (Маке­до­ни­ја), Пан­че­ва и Пара­ћи­на има­ће про­мо­ци­ју и у Косов­ској Митро­ви­ци у „Актив Арт Цен­тру“ у вече­ри хумо­ра и сати­ре под нази­вом „Сати­ру сати­ру“, у петак 2. новем­бра 2012. годи­не са почет­ком у 20 часо­ва. Књи­гу ће пред­ста­ви­ти при­ре­ђи­ва­чи Вла­ди­ца Милен­ко­вић, заступ­ник КУА „Арти­ја“, и Мио­драг Стошић.

Након про­мо­ци­је „Афо­те­ке“ љуби­те­љи­ма хумо­ра и сати­ре у Косов­ској Митро­ви­ци аутор­ски ће се пред­ста­ви­ти срп­ски хумо­ри­сти и сати­ри­ча­ри, већ поме­ну­ти Вла­ди­ца Милен­ко­вић из Пара­ћи­на и Мио­драг Сто­шић из Бео­гра­да, као и Ненад Вуче­тић из Кру­шев­ца и stand up коми­чар Миро­слав Ђор­ђе­вић, позна­ти­ји као Лорд од Беде, из Бач­ког Маглића.

Ове годи­не су Сто­шић и Ђор­ђе­вић зајед­но са Милен­ко­ви­ћем има­ли запа­же­не насту­пе на Фести­ва­лу сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2012“ у Пара­ћи­ну у орга­ни­за­ци­ји КУА „Арти­ја“, као и Вуче­тић годи­ну дана пре, па су сва оче­ки­ва­ња да ће ово вече хумо­ра и сати­ре на севе­ру Косо­ва и Мето­хи­је бити пуно сме­ха и доброг расположења.

2 мишљења на “„Афотека“ и у Косовској Митровици

    1. КУА Артија Аутор чланка

      Ето, и то се деси­ло, вече хумо­ра и сати­ре у Косов­ској Митро­ви­ци и на Косо­ву и Мето­хи­ји. Углав­ном, не пам­ти се када се дого­ди­ло неко такво вече у Митровици.

Затворено за коментаре.