Сатирична позорница Жикишон 2013

Време је за „Сатиричну позорницу Жикишон 2013“

Поне­де­љак 11. новем­бар 2013. годи­не у 19 часо­ва вре­ме је за Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2013“ у фоа­јеу Позо­ри­шта Пара­ћин уз изло­жбу кари­ка­ту­ра мла­дог кари­ка­ту­ри­сте и илу­стра­то­ра из Пан­че­ва Нико­ле Драгаша

Сатирична позорница Жикишон 2013

Нај­ав­ни пла­кат „Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон 2013“

После уво­де речи уред­ни­ка про­гра­ма фести­ва­ла Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, сати­ри­ча­ра и заступ­ни­ка КУА „Арти­ја“, изло­жбу кари­ка­ту­ра „Није сме­шно“ Нико­ле Дра­га­ша уз при­су­ство ауто­ра отво­ри­ће Горан Ћели­ча­нин, кари­ка­ту­ри­ста из Варварина.

Након отва­ра­ња изло­жбе биће пред­ста­вље­ни награ­ђе­ни радо­ви са кон­кур­са сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2013“ у чему ће сво­ју уло­гу има­ти Томи­ца Ђор­ђе­вић, глу­мац пара­ћин­ског позо­ри­шта. Од награ­ђе­них ауто­ра дола­зак су наја­ви­ли прво­на­гра­ђе­ни и дру­го­на­гра­ђе­ни у кате­го­ри­ји за нај­бо­љу сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну при­чу Огњен Шестић из Бео­гра­да и Дејан Андре­јић из Кру­шев­ца, као и Олга М. Ружић Лоди­ка из Пара­ћи­на, добит­ник прве награ­де за нај­бо­љу сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну песму, а могућ је дола­зак још неког од пре­о­ста­лих 6 награ­ђе­них ауто­ра. При­сут­ним награ­ђе­ним ауто­ри­ма биће уру­че­на при­зна­ња, дипло­ме и при­год­ни поклони.

У реви­јал­ном делу про­гра­ма аутор­ски ће се пред­ста­ви­ти сво­јом новом књи­гом афо­ри­за­ма „Африч­ке мисли“ један од нај­зна­чај­ни­јих афо­ри­сти­ча­ра на овим про­сто­ри­ма Срба Павло­вић из Бео­гра­да, чему ће прет­хо­ди­ти пред­ста­вља­ње прве књи­ге афо­ри­за­ма Мића Луки­ћа, тако­ђе из Бео­гра­да, која носи назив „Крат­ке мисли дугих раз­ми­шља­ња“ обја­вље­не у изда­њу КУА „Арти­ја“, а чији је рецен­зент упра­во Срба Павловић.

И за крај реви­јал­ног дела и цело­куп­ног про­гра­ма биће пред­ста­вље­на и књи­га хумо­ра и сати­ре „4 јаха­ча Србо­ка­лип­се 2“, коју ће пред­ста­ви­ти два од чети­ри ауто­ра ове књи­ге и то награ­ђе­ни ауто­ри на кон­кур­су „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2013“ Огњен Шестић и Дејан Андре­јић. На самом кра­ју биће речи и о Алма­на­ху афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ чија ће про­мо­ци­ја бити одр­жа­на у поне­де­љак 4. новем­бра у пара­ћин­ској библи­о­те­ци „Др Вићен­ти­је Ракић“ уз изло­жбу кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа из Сме­де­ре­ва које пра­те ово изда­ње и биће изло­же­не у гале­ри­ји библи­о­те­ке „У про­ла­зу“ до 11. новем­бра, што ће све укуп­но пред­ста­вља­ти сво­је­вр­стан увод у „Сати­рич­ну позор­ни­цу Жики­шон 2013“.

Цело­ку­пан про­грам фести­ва­ла води­ће Мари­ја Мила­ди­но­вић из Ћупри­је, мла­да глу­ми­ца јаго­дин­ског Град­ског позоришта.

Изло­жба кари­ка­ту­ра Нико­ле Дра­га­ша биће поста­вље­на у фоа­јеу Позо­ри­шта Пара­ћин наред­них седам дана, тач­ни­је до 18. новем­бра, а аутор изло­жбе ће у току вече­ри фести­ва­ла, како је наја­вио, пока­за­ти и сво­је уме­ће цртања.

Каталог изложбе карикатура "Није смешно" Николе Драгаша

Ката­лог изло­жбе кари­ка­ту­ра „Није сме­шно“ Нико­ле Дра­га­ша – спо­ља­шња стра­на тро­дел­ног каталога

Каталог изложбе карикатура "Није смешно" Николе Драгаша

Ката­лог изло­жбе кари­ка­ту­ра „Није сме­шно“ Нико­ле Дра­га­ша – уну­тра­шња стра­на тро­дел­ног каталога

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2013“ одр­жа­ва се у орга­ни­за­ци­ји удру­же­ња Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ и при­ја­те­ља удру­же­ња, а уз помоћ Кул­тур­ног цен­тра Параћин.

Ина­че, 11. новем­бар је Дан при­мир­ја у Првом свет­ском рату и држав­ни пра­зник, а ујед­но и нерад­ни дан и зато нема изго­во­ра за недо­ла­зак на овај фести­вал који свр­ста­ва Пара­ћин међу једин­стве­не гра­до­ве кад се ради о мани­фе­ста­ци­ја­ма овог типа.

ВИДИМО СЕ НАСМЕЈАНИ! 🙂