"Афотека 2" у Параћину

Афотека 2: Параћин архивиран, следи Смедеревска Паланка

У поне­де­љак 4. новем­бра 2013. годи­не библи­о­те­ка „Др Вићен­ти­је Ракић“ у Пара­ћи­ну уго­сти­ла је „афо­те­ка­ре“ и при­ре­ди­ла про­мо­ци­ју Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ уз изло­жбу кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа које вер­но пра­те афо­ри­зме и које ће бити изло­же­не у гале­ри­ји библи­о­те­ке „У про­ла­зу“ наред­них седам дана

"Афотека 2" у Параћину

На почет­ку про­мо­ци­је под буд­ним оком ТВ еки­па и публи­ке отво­ре­на је изло­жба кари­ка­ту­ра на којој су гово­ри­ли дирек­тор­ка библи­о­те­ке Лепо­са­ва Иван­ко­вић, аутор изло­жбе Сме­де­ре­вац Сло­бо­дан Срдић и при­ре­ђи­вач Алма­на­ха и пара­ћин­ски сати­ри­чар Вла­ди­ца Милен­ко­вић, заступ­ник КУА „Арти­ја“, изда­ва­ча ове књи­ге. Милен­ко­вић је изме­ђу оста­лог про­чи­тао текст који се нашао у ката­ло­гу изло­жбе и који пре­ци­зно у крат­ким црта­ма опи­су­је ово издање:

Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра “Афо­те­ка 2” је тре­нут­ни пре­сек у афо­ри­сти­чар­ском ства­ра­ла­штву засту­пље­них ауто­ра које је пот­по­мог­ну­то бли­ским рођа­ком афо­ри­зма – кари­ка­ту­ром. Све оно што су афо­ри­сти­ча­ри има­ли да кажу, Сло­бо­дан Срдић је “ослу­шнуо” и иза­брао шта да уцр­та у сво­ју иона­ко бога­ту мапу кари­ка­ту­ра, свр­став­ши се тако међу “афо­те­ка­ре”, а са посеб­ним даром да тону дода­је слику.

“Афо­те­ка­ри” од речи су тако доби­ли дру­гу димен­зи­ју сво­јих афо­ри­за­ма, док је тре­ћа димен­зи­ја оста­ла резер­ви­са­на за “живу” сли­ку оно­га о чему и о коме гово­ре. Тако је “Афо­те­ка 2” у пот­пу­но­сти поста­ла тро­ди­мен­зи­о­нал­на књи­га за коју, ипак, нису потреб­не посеб­не нао­ча­ре већ само широм отво­ре­не очи и ум, без обзи­ра да ли се сагле­да­ва из срп­ског, маке­дон­ског, хрват­ског, црно­гор­ског или босан­ско-хер­це­го­вач­ког угла схва­та­ња сати­ре и хумора.

Пре­ма томе, Сло­бо­дан Срдић и 38 “афо­те­ка­ра” нису ника­ква орга­ни­зо­ва­на гру­па, већ скуп поје­ди­на­ца са сво­јим ЈА. Зато је за отво­ре­не очи и ум награ­да отво­ре­на књи­га и изло­жба кари­ка­ту­ра дру­ге “Афо­те­ке”.

"Афотека 2" у Параћину

Сло­бо­дан Срдић и Вла­ди­ца Миленковић

После отва­ра­ња изло­жбе, у јед­ном од оде­ље­ња библи­о­те­ке у при­јат­ном окру­же­њу међу књи­га­ма пред­ста­ви­ли су се при­сут­ни „афо­те­ка­ри“ сво­јим афо­ри­зми­ма обја­вље­ним у Алма­на­ху. Тако су поред Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа афо­ри­зме чита­ли Миро­слав Сре­да­но­вић и Мио­драг Сто­шић, обо­ји­ца из Бео­гра­да, а поред наво­ђе­ња име­на пре­о­ста­лих 35 ауто­ра про­чи­тан је и по један њихов афо­ри­зам. На кра­ју је про­мо­ци­ја пре­ра­сла у при­јат­но ћаска­ње на тему афо­ри­зма и кари­ка­ту­ре и везе изме­ђу њих, а ауто­ри су гово­ри­ли и о неким сво­јим иску­стви­ма из ства­ра­лач­ког рада.

"Афотека 2" у Параћину

Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Сло­бо­дан Срдић, Миро­слав Сре­да­но­вић и Мио­драг Стошић

Што се тиче „Афо­те­ке 2“, Пара­ћин је архи­ви­ран. И док изло­жба оста­је у Пара­ћи­ну, про­мо­ци­ја се у субо­ту 9. новем­бра сели у Сме­де­рев­ску Пала­на­ку у све­ча­ну салу Пала­нач­ке Гим­на­зи­је са почет­ком од 18 часова.

Алманах афористичара "Афотека 2" - најавни плакат за Смедеревску Паланку

Гост и ујед­но дома­ћин про­мо­ци­је биће три­де­се­тјед­но­го­ди­шња Јеле­на Вучи­нић из Сме­де­рев­ске Палан­ке, која се нашла међу 38 ауто­ра Алма­на­ха и први пут сту­пи­ла на афо­ри­сти­чар­ску сце­ну у неком од штам­па­них изда­ња. Од дру­гих ауто­ра дола­зак су за сада наја­ви­ли Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Мио­драг Сто­шић, Коста (Срба) Павло­вић, Мићо Лукић и Пери­ца Јокић.

Дел­че­во, Бео­град, Пара­ћин, Сме­де­рев­ска Палан­ка… наста­ви­ће се…