Млади Жикишон 2015 у библиотеци

Жикишон 2015: „Млади Жикишони“ у параћинској библиотеци

Библи­о­те­ка „Др Вићен­ти­је Ракић“ у Пара­ћи­ну, у сарад­њи са Књи­жев­но-умет­нич­ком асо­ци­ја­ци­јом „Арти­ја“, је у сре­ду 21. окто­бра 2015. годи­не уго­сти­ла сред­њо­школ­це и њихо­ве настав­ни­ке пово­дом доде­ле при­зна­ња и награ­да за писце нај­бо­љих радо­ва на тему „Свет по мојој мери“ на кон­кур­су „Мла­ди Жики­шон“, тако обе­ле­жив­ши 130 годи­на од рође­ња Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жикишона.

Млади Жикишон 2015 у библиотеци

Дипло­ме и награ­де у књи­га­ма су оти­шле у руке Јеле­не Тодо­ро­вић, Или­је Ива­но­ви­ћа, Мари­је Мило­ше­вић, Ката­ри­не Мили­ће­вић, Јова­не Ћосић Нолић, Ана­ста­си­је Бого­ше­вић и Кри­сти­не Мило­ра­до­вић, и то за сати­рич­ност, духо­ви­тост, анга­жо­ва­ну кри­ти­ку, дру­штве­ну кри­ти­ку, објек­тив­ност и само­кри­ти­ку и поет­ски одго­вор. Поред књи­га које је обез­бе­ди­ла Библи­о­те­ка „Др Вићен­ти­је Ракић“, награ­ђе­ни­ма су доде­ље­не и по три књи­ге Библи­о­те­ке Арти­ја. Након доде­ле при­зна­ња и награ­да про­чи­та­ни су нај­у­пе­ча­тљи­ви­ји дело­ви награ­ђе­них радова.

У дру­гом делу овог несва­ки­да­шњег школ­ског часа са сред­њо­школ­ци­ма је ура­ђе­на ано­ним­на анке­та „Шта могу да ура­дим за свој град“ у којој су могли да изне­су сво­је мишље­ње шта није добро и шта би про­ме­ни­ли у свом окру­же­њу. Ина­че, анке­та је јед­на од актив­но­сти про­јек­та „Атри­јум 2015 – дво­ри­ште кул­ту­ре у Пара­ћи­ну“ библи­о­те­ке „Др Вићен­ти­је Ракић“ и удру­же­ња „Арти­ја“ у сарад­њи са „CRH Serbia“ (бив­шим Хол­ци­мом), чиме је овај про­је­кат пре­ко исте циљ­не гру­пе умре­жен са про­јек­том „Обе­ле­жа­ва­ње 130 годи­на од рође­ња Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на“ који је подр­жа­ла Општи­на Параћин.

Млади Жикишон 2015 у библиотеци

„Мла­ди Жики­шо­ни“ су пред собом за овај час има­ли Лепо­са­ву Иван­ко­вић, дирек­тор­ку Библи­о­те­ке „Др Вићен­ти­је Ракић“, и Вла­ди­цу Милен­ко­ви­ћа, заступ­ни­ка КУА „Арти­ја“, који су зајед­но са пара­ћин­ским писцем Мар­ком Анти­ћем чини­ли жири за кон­курс „Мла­ди Жикишон“.