Архиве категорија: Конкурси

Признање Жикишон

Жикишон 2016: Резултати конкурса сатире и хумора „Живојин Павловић Жикишон 2016“

Признање ЖикишонОдлу­ку о нај­бо­љим радо­ви­ма са Кон­кур­са сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2016“ донео је струч­ни жири награ­див­ши седам ауто­ра, а Жики­шо­но­ва при­зна­ња при­па­ла су Бра­ти­сла­ву Коста­ди­но­ву из Кру­шев­ца за афо­ри­зме, Јеле­ни Кујун­џић из Мају­ра код Шап­ца за песму и Миро­сла­ву Павло­ви­ћу из Крње­ва за при­чу. Добит­ник награ­де „Зоран Матић Мазос“ је Миро­слав Сре­да­но­вић из Београда.

Струч­ни жири су чини­ли: Вла­ди­ца Милен­ко­вић, сати­ри­чар, пред­сед­ник жири­ја и заступ­ник орга­ни­за­то­ра кон­кур­са Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је; Пави­ца Вељо­вић, сати­ри­чар­ка из Сур­чи­на; и Зоран Јова­но­вић, афо­ри­сти­чар из Лесков­ца.  Запа­жа­ње жири­ја је да су ауто­ри афо­ри­за­ма у већи­ни испо­што­ва­ли дво­стру­ку тему „Лабу­до­ва песма“ и(ли) „Пиро­ва побе­да“, мада је било и погре­шног схва­та­ња теме, али да је ква­ли­тет био задо­во­ља­ва­ју­ћи, као и ква­ли­тет при­ча које су биле на сло­бод­ну тему. Песме, тако­ђе на сло­бод­ну тему, нису биле на задо­во­ља­ва­ју­ћем нивоу, па је жири одлу­чио да награ­ди само јед­ну песму која се дале­ко издво­ји­ла изнад оста­лих. Радо­ви који нису посла­ти под наве­де­ним усло­ви­ма кон­кур­са су ауто­мат­ски дисквалификовани.

Добит­ни­ци ово­го­ди­шњих при­зна­ња Жики­шон, како је већ наве­де­но, су: Бра­ти­слав Коста­ди­нов (шифра: Пре­те­ће писмо) из Кру­шев­ца у кате­го­ри­ји Афо­ри­зми, где се посеб­но издво­јио афо­ри­зам: „Пости­гли смо зве­зда­не успе­хе, а онда су дошли на напла­ту астро­ном­ски тро­шко­ви“, Јеле­на Кујун­џић (шифра: Окла­ги­ја) из Мају­ра код Шап­ца у кате­го­ри­ји Сати­рич­но-хумо­ри­стич­на песма, за песму „Огра­де“, и Миро­сла­ву Павло­ви­ћу (шифра: Тра­гач) из Крње­ва у кате­го­ри­ји Сати­рич­но-хумо­ри­стич­на при­ча, за при­чу „Интер­вју“. Дипло­ме за дру­го и тре­ће место при­па­ле су, за афо­ри­зме: Дра­га­ну Кола­ку (шифра: Зоља) из Тите­ла и Деја­ну Ристи­ћу (шифра: Милој­ко, репа­та веве­ри­ца) из Кру­шев­ца, а за сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну при­чу: Весе­ли­ну Мили­ће­ви­ћу (шифра: Крај­пу­та­ши) из Врба­са, за при­чу „Псе­ћи мени“, и Чедо­ми­ру Љуби­чи­ћу (шифра: Ути­сак неде­ље) из Бео­гра­да, за при­чу „Пипл­ме­тар“.

Карикатура - Жикаченко

Кари­ка­ту­ра ауто­ра Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на, тема исто­и­ме­ног кон­кур­са за 2016. годину

Орга­ни­за­ци­о­ни одбор Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон је одлу­чио да спе­ци­јал­на награ­да „Зоран Матић Мазос“ буде доде­ље­на Миро­сла­ву Сре­да­но­ви­ћу (шифра: Мора­вац) из Бео­гра­да. Поред дипло­ме, при­па­шће му награ­да у виду је изло­жбе­но опре­мље­не кари­ка­ту­ре Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на, пот­пи­са­не псе­у­до­ни­мом Жика­чен­ко, коју је на нај­бо­љи и нај­пре­ци­зни­ји начин опи­сао афо­ри­змом: „Народ је пре­тр­пео кола­те­рал­ну ште­ту. Одште­ту су заслу­жи­ли рат­ни профитери.“

Награ­ђе­ни радо­ви ће бити наред­них дана пред­ста­вље­ни на Жики­шон Бло­гу, а награ­ђе­ни и запа­же­ни радо­ви са овог кон­кур­са, уз радо­ве са прет­ход­на два, биће обја­вље­ни у збор­ни­ку ретро­спек­ти­ве радо­ва „Живо­јин Павло­вић Жики­шон“, који је пла­ни­ран за поче­так 2017. године.

На кон­курс „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2016“ сво­је радо­ве је посла­ло 52 ауто­ра из Срби­је, Црне Горе, Босне и Хер­це­го­ви­не, Хрват­ске, Маке­до­ни­је, Сло­ве­ни­је и Јапа­на у све чети­ри кате­го­ри­је; афо­ри­зме 28, сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну песму 18 и за сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну при­чу 33 ауто­ра, док је афо­ри­зам на тему кари­ка­ту­ре посла­ло 16 аутора.

Орга­ни­за­тор се захва­љу­је свим уче­сни­ци­ма кон­кур­са и чести­та награ­ђе­ним ауторима.

Одр­жа­ва­ње Фести­ва­ла сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2016“ је неи­зве­сно, а у слу­ча­ју да се ство­ре усло­ви за одр­жа­ва­ње биће то у фебру­а­ру 2017. годи­не, када ће бити доде­ље­не награ­де. Ако не дође до одр­жа­ва­ња Фести­ва­ла награ­де ће бити посла­те поштом.

Орга­ни­за­ци­о­ни одбор
Сати­рич­не позор­ни­це Жикишон

Вла­ди­ца Милен­ко­вић, с.р.
заступ­ник КУА „Арти­ја“
и Сати­рич­не позор­ни­це Жикишон

Признање Жикишон

Жикишон 2016: Конкурс сатире и хумора „Живојин Павловић Жикишон 2016“

Признање ЖикишонОрга­ни­за­ци­о­ни одбор Сати­рич­не позор­ни­це „Жики­шон“ Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ рас­пи­су­је кон­курс сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2016“.

Кон­курс се састо­ји из три кате­го­ри­је: афо­ри­зми, сати­рич­но-хумо­ри­стич­на песма и сати­рич­но-хумо­ри­стич­на при­ча. До 15 афо­ри­за­ма (не мање од 10) на тему „Лабу­до­ва песма“ и(ли) „Пиро­ва побе­да“ (где није услов стрикт­но поми­ња­ти ова два пој­ма) и јед­ну песму (до јед­не куца­не стра­не) и(ли) јед­ну при­чу (до две куца­не стра­не) на сло­бод­ну тему сла­ти под сле­де­ћим условима:

– радо­ве пот­пи­са­не шифром сла­ти на елек­трон­ску адре­су zikison@gmail.com, са насло­вом За кон­курс Жики­шон 2016;

– за сла­ње радо­ва кори­сти­ти Word доку­мент (doc или docx фор­мат), кад се ради о лати­ни­ци са „нашим“ сло­ва (č, ć, š, ž, đ), у вели­чи­ни фон­та 12 и са про­ре­дом вред­но­сти 1.0;

– реше­ње шифре, са кра­ћом био­гра­фи­јом и кон­такт пода­ци­ма ауто­ра, тако­ђе у Word доку­мен­ту, сла­ти на елек­трон­ску адре­су: artija.kua@gmail.com, са насло­вом иза­бра­не шифре којом су пот­пи­са­ни радови;

– обе пору­ке, и са радо­ви­ма и са реше­њем шифре, мора­ју бити посла­те са исте елек­трон­ске адресе;

– један аутор може сла­ти радо­ве само под јед­ном шифром!

Радо­ви који нису посла­ти под наве­де­ним усло­ви­ма кон­кур­са неће се узи­ма­ти у обзир.

Одлу­ка о награ­да­ма биће доне­се­на на осно­ву бодо­ва­ња тро­чла­ног жири­ја. У кате­го­ри­ји „Афо­ри­зми“ награ­ђу­је се сери­ја афо­ри­за­ма, а у све три кате­го­ри­је биће награ­ђен по један нај­бо­љи рад при­зна­њем и пове­љом „Жики­шон“, као и дру­гим при­год­ним покло­ни­ма, док ће ауто­ри­ма још по два рада из сва­ке кате­го­ри­је бити уру­че­не или посла­те дипло­ме уз по јед­ну књи­гу Библи­о­те­ке Арти­ја. Орга­ни­за­тор задр­жа­ва пра­во да у сва­кој кате­го­ри­ји доде­ли мање награ­да од пред­ви­ђе­них у слу­ча­ју да радо­ви пре­ма бодо­ва­њу жири­ја не задо­во­ља­ва­ју квалитетом.

Спе­ци­јал­на награ­да кон­кур­са „Зоран Матић Мазос“ биће доде­ље­на оном ко нај­ду­хо­ви­ти­је и нај­пре­ци­зни­је јед­ним афо­ри­змом опи­ше кари­ка­ту­ру ауто­ра Живо­јин Павло­вић Жики­шон, обја­вље­ну у листу „Хумор“ 1921. годи­не. У слу­ча­ју да при­стиг­не више афо­ри­за­ма јед­ног ауто­ра, у обзир ће бити узет први у низу. Награ­да се састо­ји од дипло­ме и кари­ка­ту­ре која је тема ове награ­де, а која ће бити изло­жбе­но опремљена.

Карикатура - Жикаченко

Кари­ка­ту­ра ауто­ра Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на, тема исто­и­ме­ног кон­кур­са за 2016. годину

Кон­курс је отво­рен до 15. сеп­тем­бра 2016. годи­не, а резул­та­ти кон­кур­са ће бити обја­вље­ни почет­ком октобра.

Орга­ни­за­тор кон­кур­са задр­жа­ва пра­во обја­вљи­ва­ња књи­ге са при­спе­лим радовима.

Ако се ство­ре усло­ви, као и прет­ход­них годи­на, Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2016“ биће одр­жан у новем­бру у Пара­ћи­ну, када ће бити уру­че­не награ­де и пре­зен­то­ва­ни нај­бо­љи радови.

За додат­не инфор­ма­ци­је обра­ти­ти се на елек­трон­ску адре­су: artija.kua@gmail.com.

Више о живо­ту и раду Жики­шо­на и Мазо­са на веб сај­ту zikison.net.

Вла­ди­ца Миленковић,
заступ­ник КУА „Арти­ја“
и Сати­рич­не позор­ни­це „Жики­шон“

Пара­ћин, 15. јул 2016.

Млади Жикишон 2015 у библиотеци

Жикишон 2015: „Млади Жикишони“ у параћинској библиотеци

Библи­о­те­ка „Др Вићен­ти­је Ракић“ у Пара­ћи­ну, у сарад­њи са Књи­жев­но-умет­нич­ком асо­ци­ја­ци­јом „Арти­ја“, је у сре­ду 21. окто­бра 2015. годи­не уго­сти­ла сред­њо­школ­це и њихо­ве настав­ни­ке пово­дом доде­ле при­зна­ња и награ­да за писце нај­бо­љих радо­ва на тему „Свет по мојој мери“ на кон­кур­су „Мла­ди Жики­шон“, тако обе­ле­жив­ши 130 годи­на од рође­ња Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жикишона.

Млади Жикишон 2015 у библиотеци

Дипло­ме и награ­де у књи­га­ма су оти­шле у руке Јеле­не Тодо­ро­вић, Или­је Ива­но­ви­ћа, Мари­је Мило­ше­вић, Ката­ри­не Мили­ће­вић, Јова­не Ћосић Нолић, Ана­ста­си­је Бого­ше­вић и Кри­сти­не Мило­ра­до­вић, и то за сати­рич­ност, духо­ви­тост, анга­жо­ва­ну кри­ти­ку, дру­штве­ну кри­ти­ку, објек­тив­ност и само­кри­ти­ку и поет­ски одго­вор. Поред књи­га које је обез­бе­ди­ла Библи­о­те­ка „Др Вићен­ти­је Ракић“, награ­ђе­ни­ма су доде­ље­не и по три књи­ге Библи­о­те­ке Арти­ја. Након доде­ле при­зна­ња и награ­да про­чи­та­ни су нај­у­пе­ча­тљи­ви­ји дело­ви награ­ђе­них радова.

У дру­гом делу овог несва­ки­да­шњег школ­ског часа са сред­њо­школ­ци­ма је ура­ђе­на ано­ним­на анке­та „Шта могу да ура­дим за свој град“ у којој су могли да изне­су сво­је мишље­ње шта није добро и шта би про­ме­ни­ли у свом окру­же­њу. Ина­че, анке­та је јед­на од актив­но­сти про­јек­та „Атри­јум 2015 – дво­ри­ште кул­ту­ре у Пара­ћи­ну“ библи­о­те­ке „Др Вићен­ти­је Ракић“ и удру­же­ња „Арти­ја“ у сарад­њи са „CRH Serbia“ (бив­шим Хол­ци­мом), чиме је овај про­је­кат пре­ко исте циљ­не гру­пе умре­жен са про­јек­том „Обе­ле­жа­ва­ње 130 годи­на од рође­ња Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на“ који је подр­жа­ла Општи­на Параћин.

Млади Жикишон 2015 у библиотеци

„Мла­ди Жики­шо­ни“ су пред собом за овај час има­ли Лепо­са­ву Иван­ко­вић, дирек­тор­ку Библи­о­те­ке „Др Вићен­ти­је Ракић“, и Вла­ди­цу Милен­ко­ви­ћа, заступ­ни­ка КУА „Арти­ја“, који су зајед­но са пара­ћин­ским писцем Мар­ком Анти­ћем чини­ли жири за кон­курс „Мла­ди Жикишон“.

Млади Жикишон 2015

Жикишон 2015: Завршен конкурс „Млади Жикишон“, следи додела признања и награда

Млади Жикишон 2015Кон­курс „Мла­ди Жики­шон“ за 2015. годи­ну је завр­шен, иза­бра­ни су нај­бо­љи радо­ви, а доде­ла при­зна­ња и награ­да зака­за­на је за сре­ду 21. окто­бар у 13 часо­ва у пара­ћин­ској библи­о­те­ци „Др Вићен­ти­је Ракић“.

На ово­го­ди­шњи први рас­пи­са­ни кон­курс „Мла­ди Жики­шон“ Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и Библи­о­те­ке „Др Вићен­ти­је Ракић“ из Пара­ћи­на, у част обе­ле­жа­ва­ња 130 годи­на од рође­ња Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на – сати­ри­ча­ра, кари­ка­ту­ри­сте, уред­ни­ка, изда­ва­ча и штам­па­ра – рође­ног Пара­ћин­ца, при­сти­гло је 26 про­зних и поет­ских радо­ва од 25 уче­ни­ка пара­ћин­ских сред­њих школа.

Жири у саста­ву: Вла­ди­ца Милен­ко­вић и Мар­ко Антић, у име удру­же­ња „Арти­ја“, и Лепо­са­ва Иван­ко­вић, у име библи­о­те­ке, доне­ли су одлу­ку да буде награ­ђе­но 7 радо­ва чији су ауто­ри: Јеле­на Тодо­ро­вић за сати­рич­ност, Или­ја Ива­но­вић и Мари­ја Мило­ше­вић за духо­ви­тост, Ката­ри­на Мили­ће­вић за анга­жо­ва­ну кри­ти­ку, Јова­на Ћосић Нолић за дру­штве­ну кри­ти­ку, Ана­ста­си­ја Бого­ше­вић за објек­тив­ност и само­кри­ти­ку и Кри­сти­на Мило­ра­до­вић за поет­ски одго­вор, све то на тему „Свет по мојој мери“. Награ­ђе­ни ауто­ри поред дипло­ма доби­ће при­год­не покло­не у виду књига.

Кон­курс „Мла­ди Жики­шон“ је део про­јек­та „Обе­ле­жа­ва­ње 130 годи­на од рође­ња Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на“, који се реа­ли­зу­је уз помоћ Општи­не Пара­ћин, а у коме је за крај пред­ви­ђе­но одр­жа­ва­ње Сати­рич­не позор­ни­це „Жики­шон 2015“ у петак 13. новем­бра у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Параћин.

Захвал­ност за реа­ли­за­ци­ју кон­кур­са „Мла­ди Жики­шон“ при­па­да и Пави­ци Вељо­вић, аутор­ки књи­ге афо­ри­за­ма „Сизи­фе, про­ме­ни руку“ у изда­њу КУА „Арти­ја“.

Признање Жикишон

Жикишон 2015: Резултати конкурса сатире и хумора „Живојин Павловић Жикишон 2015“

Признање ЖикишонКон­курс сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2015“ је сти­гао до кра­ја, струч­ни жири је систе­мом бодо­ва­ња награ­дио девет ауто­ра, а дво­стру­ко при­зна­ње Жики­шон за афо­ри­зме и при­чу поне­ће у Нови Сад Зоран Доде­ро­вић, док Жики­шо­но­во при­зна­ње за песму при­па­да Мило­ју Вељо­ви­ћу из Бео­гра­да. Добит­ник награ­де „Зоран Матић Мазос“ је и ове годи­не Лесков­ча­нин Зоран М. Јовановић.

Члан сва три жири­ја који су ради­ли на бодо­ва­њу радо­ва био је Раде Ђер­го­вић, сати­ри­чар из Шап­ца. Оста­ли чла­но­ви жири­ја су били сле­де­ћи књи­жев­ни­ци, сати­ри­ча­ри, афо­ри­сти­ча­ри и песни­ци: Пеко Лали­чић из Мај­дан­пе­ка и Горан Мра­кић из Теми­шва­ра (Руму­ни­ја) за афо­ри­зме, Весна Ден­чић из Бео­гра­да и Дејан Ђор­ђе­вић из Грде­ли­це за сати­рич­ну песму и Пери­ца Јокић из Бера­на (Црна Гора) и Вла­ди­мир Дра­ми­ћа­нин из Бео­гра­да за сати­рич­ну при­чу. Запа­жа­ње жири­ја је да неко­ли­ко ауто­ра није испо­што­ва­ло тему кон­кур­са за афо­ри­зме „Пу, спас за све нас“, тако да радо­ви тих ауто­ра нису ушли у кон­ку­рен­ци­ју за награде.

Добит­ни­ци ово­го­ди­шњих при­зна­ња Жики­шон, како је већ наве­де­но, су: Зоран Доде­ро­вић (шифра: Какао) из Новог Сада у кате­го­ри­ја­ма афо­ри­зми, где се посеб­но издво­јио афо­ри­зам: „Дух про­шло­сти вре­ба у пра­зној боци, а ми спас тра­жи­мо у пуној“, и сати­рич­но-хумо­ри­стич­на при­ча, за при­чу „Десет дека мозга“, и Мило­је Вељо­вић из Бео­гра­да у кате­го­ри­ји сати­рич­но-хумо­ри­стич­на песма, за песму „Заблу­де“. Дипло­ме за дру­го и тре­ће место при­па­ле су, за афо­ри­зме: Бра­ти­сла­ву Коста­ди­но­ву (шифра: Шести човек) из Кру­шев­ца и Иго­ру Кри­ша­ну (шифра: Минас Тирит) из Зре­ња­ни­на, и за сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну при­чу: Еми­лу Стр­ни­ши (шифра: Један из Арке) из Спли­та (Хрват­ска), за при­чу „Вели­ке тај­не малих мај­сто­ра“, и Пре­дра­гу Н. Рашу­ли (шифра: Кри­ва цеста) из Срем­ске Митро­ви­це, за при­чу „Кон­фе­рен­ци­ја за штам­пу“. Добит­ни­ци две рав­но­прав­не дипло­ме за сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну песму су: Дра­ган Мате­јић (шифра: Алек­сан­дар) из Кру­шев­ца, за песму „Баба ми рече да напи­шем песму“, и Весе­лин Гај­да­ше­вић (шифра: За децу и обра­сле) из Феке­ти­ћа, за песму „Бари­је­ре мега кари­је­ре“.

Карикатура аутора Николе Оташа, тема конкурса "Живојин Павловић Жикишон 2015"

Кари­ка­ту­ра ауто­ра Нико­ле Ота­ша, тема кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2015“

Орга­ни­за­ци­о­ни одбор Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон је одлу­чио да спе­ци­јал­на награ­да „Зоран Матић Мазос“ и ове годи­не буде доде­ље­на Зора­ну М. Јова­но­ви­ћу (шифра: Два’ес пет по туру) из Лесков­ца. Њему је поред дипло­ме при­па­да изло­жбе­но опре­мље­на кари­ка­ту­ра Нико­ле Ота­ша коју је на нај­бо­љи и нај­пре­ци­зни­ји начин опи­сао афо­ри­змом, а који ујед­но може да буде и афо­ри­зам сам за себе: „У оче­ки­ва­њу да нас уве­де у мир­ну луку, вођа нас је насу­као на брдо обећања!“

Награ­ђе­ни радо­ви ће бити наред­них дана пред­ста­вље­ни на Жики­шон Бло­гу, а награ­ђе­ни и запа­же­ни радо­ви са овог кон­кур­са биће обја­вље­ни у наред­ном збор­ни­ку ретро­спек­ти­ве радо­ва са кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон“ који је пла­ни­ран после кон­кур­са 2016. године.

На кон­курс „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2015“ сво­је радо­ве је посла­ло 55 ауто­ра из Срби­је, Босне и Хер­це­го­ви­не, Хрват­ске, Црне Горе, Маке­до­ни­је, Сло­ве­ни­је и Аустри­је у све чети­ри кате­го­ри­је; афо­ри­зме 32 ауто­ра, сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну песму и при­чу по 22 ауто­ра, док је афо­ри­зам на тему кари­ка­ту­ре послао 21 аутор.

Орга­ни­за­тор се захва­љу­је свим уче­сни­ци­ма кон­кур­са и чести­та награ­ђе­ним ауторима.

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2015“, у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и сарад­њи са Кул­тур­ним цен­тром Пара­ћин, биће одр­жан сре­ди­ном новем­бра у Позо­ри­шту Пара­ћин када ће бити уру­че­не награ­де и пред­ста­вље­не нове књи­ге сати­ре и хумо­ра у изда­ња КУА „Арти­ја“, а у фоа­јеу позо­ри­шта отво­ре­на изло­жба ори­ги­нал­них кари­ка­ту­ра и стри­по­ва Зора­на Мати­ћа Мазо­са (1960-2010). Оста­ли дета­љи и спи­сак уче­сни­ка биће нак­над­но објављени.

Орга­ни­за­ци­о­ни одбор
Сати­рич­не позор­ни­це Жикишон

Вла­ди­ца Милен­ко­вић, с.р.
заступ­ник КУА „Арти­ја“
и Сати­рич­не позор­ни­це Жикишон

Карикатура аутора Николе Оташа, тема конкурса "Живојин Павловић Жикишон 2015"

Жикишон 2015: Конкурс сатире и хумора „Живојин Павловић Жикишон 2015“

Признање ЖикишонОрга­ни­за­ци­о­ни одбор Сати­рич­не позор­ни­це „Жики­шон“ Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ рас­пи­су­је кон­курс сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2015“…

Кон­курс се састо­ји из три кате­го­ри­је: афо­ри­зми, сати­рич­но-хумо­ри­стич­на песма и сати­рич­но-хумо­ри­стич­на при­ча. На кон­курс сла­ти до 15 афо­ри­за­ма (не мање од 10) на тему „Пу, спас за све нас“, док је за песму и при­чу тема сло­бод­на, а сла­ти јед­ну песму (до јед­не куца­не стра­не) и(ли) јед­ну при­чу (до две куца­не стра­не), под шифром и са кра­ћом био­гра­фи­јом у посеб­ној ковер­ти, на адресу:

Кул­тур­ни цен­тар Параћин
(за кон­курс Жики­шон 2015)
ул. Бран­ка Крсма­но­ви­ћа 45
35250 Пара­ћин
Репу­бли­ка Србија

или на елек­трон­ску адре­су: zikison@gmail.com, под сле­де­ћим условима:

Радо­ве пот­пи­са­не шифром сла­ти у Word доку­мен­ту (doc или docx фор­ма­ту), са стан­дард­ним фон­то­ви­ма који подр­жа­ва­ју „наша“ сло­ва (Arial, Times New Roman, Verdana, Tahoma, Cambria, Calibri..), вели­чи­не 12 и са про­ре­дом вред­но­сти 1.0, у јед­ној пору­ци под насло­вом „За кон­курс Жики­шон 2015“, док у пору­ци чији је наслов иза­бра­на шифра (нпр. Писац без речи, или нешто дру­го) посла­ти подат­ке о ауто­ру уз крат­ку био­гра­фи­ју на елек­трон­ску адре­су: artija.kua@gmail.com. Обе пору­ке, и са радо­ви­ма и са раз­ре­ше­њем шифре, мора­ју бити посла­те са исте адресе.

Један аутор може сла­ти радо­ве само под јед­ном шифром! Радо­ви који нису посла­ти под наве­де­ним усло­ви­ма кон­кур­са неће се узи­ма­ти у обзир.

Одлу­ка о награ­да­ма биће доне­се­на на осно­ву бодо­ва­ња тро­чла­ног жири­ја. У кате­го­ри­ји „Афо­ри­зми“ награ­ђу­је се сери­ја афо­ри­за­ма, а у све три кате­го­ри­је биће награ­ђен по један нај­бо­љи рад при­зна­њем (метал­ни лого Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон) и пове­љом „Жики­шон“, као и дру­гим при­год­ним покло­ни­ма, док ће ауто­ри­ма још по два рада из сва­ке кате­го­ри­је бити уру­че­не или посла­те дипло­ме уз по јед­ну књи­гу Библи­о­те­ке Арти­ја. Орга­ни­за­тор задр­жа­ва пра­во да у сва­кој кате­го­ри­ји доде­ли мање награ­да од пред­ви­ђе­них у слу­ча­ју да радо­ви пре­ма бодо­ва­њу жири­ја не задо­во­ља­ва­ју квалитетом.

Спе­ци­јал­на награ­да кон­кур­са „Зоран Матић Мазос“ биће доде­ље­на оном ко нај­ду­хо­ви­ти­је и нај­пре­ци­зни­је јед­ним афо­ри­змом опи­ше кари­ка­ту­ру чији је аутор Нико­ла Оташ. У слу­ча­ју да при­стиг­не више афо­ри­за­ма од истог ауто­ра, у обзир ће бити узет први у низу. Награ­да се састо­ји од дипло­ме и кари­ка­ту­ре која је тема ове награ­де, а која ће бити изло­жбе­но опремљена.

Карикатура аутора Николе Оташа, тема конкурса "Живојин Павловић Жикишон 2015"

Кари­ка­ту­ра ауто­ра Нико­ле Ота­ша, тема кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2015“

Кон­курс је отво­рен до 31. авгу­ста 2015. годи­не, а резул­та­ти кон­кур­са ће бити обја­вље­ни у дру­гој поло­ви­ни септембра.

Радо­ви при­спе­ли поштом се не вра­ћа­ју, а иза­бра­ни ће бити публи­ко­ва­ни на бло­гу „Жики­шон“ (blog.zikison.net). Орга­ни­за­тор кон­кур­са задр­жа­ва пра­во обја­вљи­ва­ња књи­ге са при­спе­лим радовима.

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2015“, који је као и кон­курс део про­јек­та „Обе­ле­жа­ва­ње 130 годи­на од рође­ња Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на“ финан­си­ра­ног сред­стви­ма наме­ње­ним про­јек­ти­ма у кул­ту­ри општи­не Пара­ћин, пред­ви­ђе­но је да буде одр­жан у новем­бру у Пара­ћи­ну, када ће бити уру­че­не награ­де и пре­зен­то­ва­ни нај­бо­љи радови.

За додат­не инфор­ма­ци­је обра­ти­ти се на елек­трон­ску адре­су: artija.kua@gmail.com.

Више о живо­ту и раду Жики­шо­на и Мазо­са на веб сај­ту zikison.net.

Вла­ди­ца Миленковић,
заступ­ник КУА „Арти­ја“
и Сати­рич­не позор­ни­це „Жики­шон“

Пара­ћин, 30. април 2015.

Млади Жикишон

Жикишон 2015: Медијско представљање пројекта и конкурс „Млади Жикишон“

Про­је­кат „Обе­ле­жа­ва­ње 130 годи­на од рође­ња Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на“ Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, који се финан­си­ра сред­стви­ма наме­ње­ним про­јек­ти­ма у кул­ту­ри општи­не Пара­ћин, отпо­чет је са реа­ли­за­ци­јом медиј­ским пред­ста­вља­њем на теле­ви­зи­ји „Канал М“ и рас­пи­си­ва­њем кон­кур­са „Мла­ди Жики­шон“. Парт­нер на про­јек­ту је Библи­о­те­ка „Др Вићен­ти­је Ракић“.

Владица Миленковић, гостовање на ТВ Канал М

Госто­ва­њем Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, заступ­ни­ка КУА „Арти­ја“, у уто­рак 21. апри­ла у еми­си­ји „Попод­не“ пара­ћин­ске теле­ви­зи­је „Канал М“ и рас­пи­си­ва­њем кон­кур­са „Мла­ди Жики­шон“ за ста­ри­је основ­це и сред­њо­школ­це општи­не Пара­ћин отпо­че­ла је реа­ли­за­ци­ја про­јек­та „130 годи­на од рође­ња Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на“. Јав­ност је упо­зна­та са дета­љи­ма про­јек­та који ће бити реа­ли­зо­ван из више актив­но­сти закључ­но са „Сати­рич­ном позор­ни­цом Жики­шон 2015“ и изло­жбом кари­ка­ту­ра Зора­на Мати­ћа Мазо­са у новем­бру, у сарад­њи са Кул­тур­ним цен­тром Параћин.

До кра­ја апри­ла ће бити рас­пи­сан кон­курс „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2015“ за афо­ри­зме, сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну песму и при­чу и афо­ри­зам на тему зада­те кари­ка­ту­ре, затим, почет­ком маја у Библи­о­те­ци „Др Вићен­ти­је Ракић“ бити орга­ни­зо­ва­на три­би­на пово­дом кон­кур­са „Мла­ди Жики­шон“, а у окви­ру међу­на­род­не мани­фе­ста­ци­је „Ноћ музе­ја“ 16. маја бити отво­ре­на изло­жба посве­ће­на Жики­шо­ну и њего­вом раду. У сеп­тем­бру је пред­ви­ђе­но про­гла­ше­ње резул­та­та оба кон­кур­са и пред­ста­вље­ни награ­ђе­ни радо­ви и уру­че­на при­зна­ња и награ­де за кон­курс „Мла­ди Жикишон“.

Млади Жикишон

Kон­курс „Мла­ди Жикишон“

Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ и Библи­о­те­ка „Др Вићен­ти­је Ракић“ из Пара­ћи­на рас­пи­су­ју књи­жев­ни кон­курс „Мла­ди Жики­шон“ у част обе­ле­жа­ва­ња 130 годи­на од рође­ња Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на – сати­ри­ча­ра, кари­ка­ту­ри­сте, уред­ни­ка, изда­ва­ча и штам­па­ра – рође­ног Параћинца.

Кон­курс „Мла­ди Жики­шон“ наме­њен је ста­ри­јим основ­ци­ма и сред­њо­школ­ци­ма општи­не Пара­ћин који има­ју за зада­так да теме: „Свет по мојој мери“ и „Увек је вре­ме за смех“, обра­де на духо­вит начин било којом књи­жев­ном формом.

Радо­ве сла­ти поштом на адре­су: Библи­о­те­ка „Др Вићен­ти­је Ракић“, ул. Бран­ка Крсма­но­ви­ћа 47, 35250 Пара­ћин (са назна­ком: за кон­курс „Мла­ди Жики­шон“), или доне­ти у ковер­ти на исту адре­су до 1. јуна 2015. године.

Жири кон­кур­са ће бити саста­вљен од истак­ну­тих пред­став­ни­ка општи­не Пара­ћин из обла­сти књи­жев­но­сти и про­све­те. Резул­та­ти кон­кур­са ће бити обја­вље­ни почет­ком сеп­тем­бра, а након тога орга­ни­зо­ва­на све­ча­ност за доде­лу при­зна­ња и награ­да. Награ­де ће чини­ти књи­ге и дру­ги при­год­ни поклони.

КУА „Арти­ја“ и
Библи­о­те­ка „Др Вићен­ти­је Ракић“

Пара­ћин, 22. април 2015.

Признање Жикишон

Резултати конкурса сатире и хумора „Живојин Павловић Жикишон 2014“

Признање ЖикишонСтруч­ни жири кон­кур­са сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2014“, на тему „Про­јек­ци­ја – Пред­ста­ва – Про­грам“, систе­мом бодо­ва­ња награ­де је „послао“ у Подра­шни­цу код Мрко­њић Гра­да, Брч­ко, Ниш и Чачак. Награ­да „Зоран Матић Мазос“ завр­ши­ла у Лесковцу

Жири је радио у саста­ву: Васил Толев­ски, афо­ри­сти­чар из Ско­пља (Маке­до­ни­ја), Огњен Шестић, писац и колум­ни­ста из Бео­гра­да, и Небој­ша Петро­ни­је­вић, књи­жев­ник из Ћупри­је. Након чита­ња при­сти­глих радо­ва уста­но­вље­но је да вели­ки број ауто­ра у сво­јим радо­ви­ма није испо­што­вао тему, што их је ауто­мат­ски дис­ква­ли­фи­ко­ва­ло из кон­ку­рен­ци­је за награ­де. Поред тога, чла­но­ви жири­ја су кон­ста­то­ва­ли да нема довољ­но ква­ли­тет­них радо­ва међу они­ма који су испо­што­ва­ли тему за доде­љи­ва­ње по три награ­де у сва­кој од кате­го­ри­ја. С обзи­ром на окол­но­сти и да је у тек­сту кон­кур­са наве­де­но да „орга­ни­за­тор задр­жа­ва пра­во да доде­ли у сва­кој кате­го­ри­ји мање награ­да од пред­ви­ђе­них у слу­ча­ју да радо­ви пре­ма бодо­ва­њу жири­ја не задо­во­ља­ва­ју ква­ли­те­том“, одлу­че­но је да се доде­ле само три прве награ­де, у сва­кој кате­го­ри­ји по једна.

Након саби­ра­ња бодо­ва уста­но­вље­но је да су добит­ни­ци при­зна­ња и пове­ља „Жики­шон“ за 2014. годи­ну: у кате­го­ри­ји афо­ри­за­ма, Жив­ко Ђуза (шифра: 64-33) из Подра­шни­це код Мрко­њић Гра­да (Репу­бли­ка Срп­ска, БиХ) за нај­бо­љу сери­ју афо­ри­за­ма, а међу који­ма се издво­јио афо­ри­зам: „Публи­ка је одглу­ми­ла да су је глум­ци оду­ше­ви­ли.“; у кате­го­ри­ји сати­рич­но-хумо­ри­стич­не песме, Пре­драг Н. Рашу­ла (шифра: Жегар65) из Брч­ког (који живи на рела­ци­ји Брч­ко – Срем­ска Митро­ви­ца – Бео­град) за песму под насло­вом „Пред­и­збор­на пред­ста­ва“; и, у кате­го­ри­ји сати­рич­но-хумо­ри­стич­не при­че, Душан Мијај­ло­вић Адски (шифра: 0203) из Ниша за при­чу под насло­вом „Пре­ма гузи и фотеља“.

При ишчи­та­ва­њу радо­ва сви чла­но­ви жири­ја су забе­ле­жи­ли афо­ри­зме Жељ­ка Мар­ко­ви­ћа (шифра: Јели­ца) из Чач­ка као нај­бо­ље афо­ри­зме ван теме кон­кур­са. После кон­сул­та­ци­ја пре­дло­же­но је и усво­је­но од стра­не орга­ни­за­то­ра да се Жељ­ку Мар­ко­ви­ћу доде­ли посеб­на пове­ља „Жики­шон“ за сери­ју афо­ри­за­ма на сло­бод­ну тему, што ће ујед­но бити тема за кон­курс наред­не године.

Карикатура аутора Зорана Матића Мазоса (1960-2010), тема конкурса "Живојин Павловић Жикишон 2014"

Кари­ка­ту­ра ауто­ра Зора­на Мати­ћа Мазо­са (1960-2010), тема кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2014“

За афо­ри­зам који нај­ду­хо­ви­ти­је и нај­пре­ци­зни­је опи­су­је кари­ка­ту­ру рано пре­ми­ну­лог пара­ћин­ског кари­ка­ту­ри­сте Зора­на Мати­ћа Мазо­са (1960-2010), а за спе­ци­јал­ну награ­ду „Зоран Матић Мазос“, орга­ни­за­ци­о­ни одбор „Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон“ је иза­брао афо­ри­зам: „Заве­са је спу­ште­на, уга­си­те све­тло. Да нам не иза­ђу на бис!“, ауто­ра Зора­на Јова­но­ви­ћа (шифра: Куре Деди­но) из Лесков­ца коме ће при­па­сти дипло­ма и изло­жбе­но опре­мље­на кари­ка­ту­ра која је била тема конкурса.

Награ­ђе­ни и запа­же­ни радо­ви са овог кон­кур­са биће обја­вље­ни у наред­ној књи­зи ретро­спек­ти­ве радо­ва са кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жикишон“.

На кон­курс „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2014“ сво­је радо­ве је посла­ло 66 ауто­ра из Срби­је, Босне и Хер­це­го­ви­не, Хрват­ске, Црне Горе и Маке­до­ни­је у све чети­ри кате­го­ри­је; афо­ри­зме 25, сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну песму 22 и сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну при­чу 17, док је афо­ри­зам на тему кари­ка­ту­ре посла­ло 13 аутора.

Орга­ни­за­тор се захва­љу­је свим уче­сни­ци­ма кон­кур­са и чести­та награ­ђе­ним ауторима.

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014“ биће одр­жан 14. новем­бра 2014. годи­не у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин где ће том при­ли­ком бити отво­ре­на изло­жба кари­ка­ту­ра Гора­на Ћели­ча­ни­на под нази­вом „Иза­ђи на црту“, као и пред­ста­вље­не нове књи­ге, изда­ња Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, „Сизи­фе, про­ме­ни руку“ – књи­га афо­ри­за­ма Пави­це Вељо­вић из Сур­чи­на и збор­ник ретро­спек­ти­ве награ­ђе­них и запа­же­них радо­ва са прет­ход­на три Жики­шо­но­ва кон­кур­са. Оста­ли дета­љи и спи­сак уче­сни­ка биће нак­над­но објављени.

Вла­ди­ца Миленковић,
заступ­ник КУА „Арти­ја“
и Сати­рич­не позор­ни­це Жикишон

Признање Жикишон

Конкурс сатире и хумора „Живојин Павловић Жикишон 2014“

Признање ЖикишонОрга­ни­за­ци­о­ни одбор Сати­рич­не позор­ни­це „Жики­шон“ Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ рас­пи­су­је кон­курс сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2014“

Тема кон­кур­са је „Про­јек­ци­ја – Пред­ста­ва – Про­грам“ и састо­ји се из 3 кате­го­ри­је: афо­ри­зми, сати­рич­но-хумо­ри­стич­на песма и сати­рич­но-хумо­ри­стич­на при­ча. На кон­курс сла­ти до 15 афо­ри­за­ма (не мање од 10); јед­ну песму (до јед­не куца­не стра­не); и, јед­ну при­чу (до две куца­не стра­не), под шифром и са кра­ћом био­гра­фи­јом у посеб­ној ковер­ти, на адресу:

Кул­тур­ни цен­тар Параћин
(за КУА Арти­ја – кон­курс Жики­шон 2014)
ул. Бран­ка Крсма­но­ви­ћа 45
35250 Пара­ћин
Репу­бли­ка Србија

или на елек­трон­ску адре­су: zikison@gmail.com, под сле­де­ћим условима:

Радо­ве пот­пи­са­не шифром сла­ти у Word доку­мен­ту (doc или docx фор­ма­ту), са стан­дард­ним фон­то­ви­ма који подр­жа­ва­ју „наша“ сло­ва (Arial, Times New Roman, Verdana, Tahoma,..), вели­чи­не 12 и са про­ре­дом вред­но­сти 1.0, у јед­ној пору­ци под насло­вом „За кон­курс Жики­шон 2014“, док у пору­ци чији је наслов иза­бра­на шифра посла­ти подат­ке о ауто­ру уз крат­ку био­гра­фи­ју на елек­трон­ску адре­су: artija.kua@gmail.com. Обе пору­ке, и са радо­ви­ма и са раз­ре­ше­њем шифре, мора­ју бити посла­те са исте адресе.

Један аутор може сла­ти радо­ве само под јед­ном шифром!

Одлу­ка о награ­да­ма биће доне­се­на на осно­ву бодо­ва­ња тро­чла­ног жири­ја. У кате­го­ри­ји „Афо­ри­зми“ награ­ђу­је се сери­ја афо­ри­за­ма, а у све три кате­го­ри­је биће награ­ђен по један нај­бо­љи рад при­зна­њем (метал­ни лого Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон) и пове­љом „Жики­шон“, као и дру­гим при­год­ним покло­ни­ма, док ће ауто­ри­ма још по два рада из сва­ке кате­го­ри­је бити уру­че­не или посла­те дипло­ме уз по јед­ну књи­гу Библи­о­те­ке Арти­ја. Орга­ни­за­тор задр­жа­ва пра­во да доде­ли у сва­кој кате­го­ри­ји мање награ­да од пред­ви­ђе­них у слу­ча­ју да радо­ви пре­ма бодо­ва­њу жири­ја не задо­во­ља­ва­ју ква­ли­те­том. Радо­ви који нису посла­ти под наве­де­ним усло­ви­ма кон­кур­са неће се узи­ма­ти у обзир.

Спе­ци­јал­на награ­да кон­кур­са „Зоран Матић Мазос“ биће доде­ље­на оном ко нај­ду­хо­ви­ти­је и нај­пре­ци­зни­је јед­ним афо­ри­змом опи­ше кари­ка­ту­ру чији је аутор Зоран Матић Мазос (1960-2010). У слу­ча­ју да при­стиг­не више афо­ри­за­ма од истог ауто­ра, у обзир ће бити узет први у низу.

Награ­да се састо­ји од дипло­ме и кари­ка­ту­ре која је тема ове награ­де, а која ће бити изло­жбе­но опремљена.

Карикатура аутора Зорана Матића Мазоса (1960-2010), тема конкурса "Живојин Павловић Жикишон 2014"

Кари­ка­ту­ра ауто­ра Зора­на Мати­ћа Мазо­са (1960-2010), тема кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2014“

Кон­курс је отво­рен до 18. окто­бра 2014. годи­не, а резул­та­ти ће бити обја­вље­ни до кра­ја месеца. 

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014“ пред­ви­ђе­но је да буде одр­жан у новем­бру у Пара­ћи­ну, када ће бити уру­че­не награ­де и пре­зен­то­ва­ни нај­бо­љи радо­ви. У окви­ру фести­ва­ла биће пред­ста­вљен збор­ник радо­ва „Жики­шон 2011-2012-2013“ са награ­ђе­ним и запа­же­ним радо­ви­ма са прет­ход­на три конкурса.

Радо­ви при­спе­ли поштом се не вра­ћа­ју, а иза­бра­ни ће бити публи­ко­ва­ни на бло­гу „Жики­шон“ (blog.zikison.net). Орга­ни­за­тор кон­кур­са задр­жа­ва пра­во обја­вљи­ва­ња књи­ге са при­спе­лим радовима.

За додат­не инфор­ма­ци­је обра­ти­ти се на елек­трон­ску адре­су: artija.kua@gmail.com.

Више о живо­ту и раду Жики­шо­на и Мазо­са на веб сај­ту zikison.net.

Вла­ди­ца Миленковић,
заступ­ник КУА „Арти­ја“
и Сати­рич­не позор­ни­це „Жики­шон“

Признање Жикишон

Резултати конкурса сатире и хумора „Живојин Павловић Жикишон 2013“

Priznanje-ZikisonЗва­нич­ни резул­та­ти кон­кур­са сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2013“, на тему „Кул­ту­ра и умет­ност“, озна­чи­ли су и конач­ни крај кон­кур­са, а нај­у­спе­шни­ји су ово­га пута били за афо­ри­зме Вељ­ко Рај­ко­вић из Под­го­ри­це, за песму Олга Ман­чић Лоди­ка из Пара­ћи­на, за при­чу Огњен Шестић из Бео­гра­да, као и Милан Стан­чић из Сара­је­ва за афо­ри­зам на тему кари­ка­ту­ре Гора­на Ћели­ча­ни­на. Пред­сто­ји Сати­рич­на позор­ни­ца „Жики­шон 2013“ у Параћину

Жири у саста­ву: Живо­јин Ден­чић, сати­ри­чар из Заје­ча­ра, Горан Радо­са­вље­вић, афо­ри­сти­чар, и Мио­драг Сто­шић, сати­ри­чар и коми­чар, обо­ји­ца из Бео­гра­да, систе­мом бодо­ва­ња доде­лио је награ­де ауто­ри­ма нај­бо­љих радо­ва при­сти­глим на кон­курс у све чети­ри кате­го­ри­је, и то: 

Наста­ви­те са чита­њем