Сатирична позорница Жикишон 2015

Жикишон 2015: Портрети у част Жикишону

Пово­дом обе­ле­жа­ва­ња 130 годи­на од рође­ња Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на одштам­па­на је бро­шу­ра са пор­тре­ти­ма пет уче­сни­ка реви­јал­ног дела Фести­ва­ла сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2015“. Аутор пор­тре­та је Андри­ја Дре­но­ва­ко­вић из Параћина.

Сатирична позорница Жикишон 2015

У бро­шу­ри „Пор­тре­ти у част Жики­шо­ну“ нала­зе се пор­тре­ти сати­ри­ча­ра: Дра­гу­ти­на Мини­ћа Кар­ла, Алек­сан­дра Чотри­ћа, Боја­на Љубе­но­ви­ћа и Раде­та Ђер­го­ви­ћа и песни­ка Недељ­ка Попа­ди­ћа, као и њихо­ве крат­ке биографије.

Портрети у част Жикишону

Портрети у част Жикишону

Андри­ја Дре­но­ва­ко­вић, аутор ових пор­тре­та, је дипло­ми­ра­ни гра­фич­ки дизај­нер, рођен 1983. годи­не у Параћину.

Фото­гра­фи­ја: Ђор­ђе Васић