„Не веруј речима“ у Нишу

Роман „Не веруј речима“ пред Нишлијама

Роман „Не веруј речи­ма“ Јеле­не Милен­ко­вић Мла­де­но­вић биће пред­ста­вљен у Нишу, у Сту­дент­ском кул­тур­ном цен­тру (Шума­то­вач­ка ББ), у уто­рак 9. фебру­а­ра 2016. годи­не са почет­ком у 18 часова…

Поред аутор­ке рома­на Јеле­не Милен­ко­вић Мла­де­но­вић на про­мо­ци­ји ће уче­ство­ва­ти Вла­ди­ца Милен­ко­вић, изда­вач и уред­ник, ина­че заступ­ник КУА „Арти­ја“, и Жар­ко Ристић, нови­нар из Ниша. Музич­ку подр­шку пру­жи­ће GuitArt By Heart и КУДЖ „Кон­стан­тин“, и то: Мари­ја Раи­че­вић, Бог­дан Јова­но­вић, Давид Про­тић и Јан­ко Миленковић.

„Не веруј речима“ у Нишу

После про­шло­го­ди­шњег пред­ста­вља­ња на Сај­му књи­га у Бео­гра­ду и бео­град­ске про­мо­ци­је, ово ће бити прва про­мо­ци­ја рома­на „Не веруј речи­ма“ у 2016. години.