Признање Жикишон

Жикишон 2016: Конкурс сатире и хумора „Живојин Павловић Жикишон 2016“

Признање ЖикишонОрга­ни­за­ци­о­ни одбор Сати­рич­не позор­ни­це „Жики­шон“ Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ рас­пи­су­је кон­курс сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2016“.

Кон­курс се састо­ји из три кате­го­ри­је: афо­ри­зми, сати­рич­но-хумо­ри­стич­на песма и сати­рич­но-хумо­ри­стич­на при­ча. До 15 афо­ри­за­ма (не мање од 10) на тему „Лабу­до­ва песма“ и(ли) „Пиро­ва побе­да“ (где није услов стрикт­но поми­ња­ти ова два пој­ма) и јед­ну песму (до јед­не куца­не стра­не) и(ли) јед­ну при­чу (до две куца­не стра­не) на сло­бод­ну тему сла­ти под сле­де­ћим условима:

– радо­ве пот­пи­са­не шифром сла­ти на елек­трон­ску адре­су zikison@gmail.com, са насло­вом За кон­курс Жики­шон 2016;

– за сла­ње радо­ва кори­сти­ти Word доку­мент (doc или docx фор­мат), кад се ради о лати­ни­ци са „нашим“ сло­ва (č, ć, š, ž, đ), у вели­чи­ни фон­та 12 и са про­ре­дом вред­но­сти 1.0;

– реше­ње шифре, са кра­ћом био­гра­фи­јом и кон­такт пода­ци­ма ауто­ра, тако­ђе у Word доку­мен­ту, сла­ти на елек­трон­ску адре­су: artija.kua@gmail.com, са насло­вом иза­бра­не шифре којом су пот­пи­са­ни радови;

– обе пору­ке, и са радо­ви­ма и са реше­њем шифре, мора­ју бити посла­те са исте елек­трон­ске адресе;

– један аутор може сла­ти радо­ве само под јед­ном шифром!

Радо­ви који нису посла­ти под наве­де­ним усло­ви­ма кон­кур­са неће се узи­ма­ти у обзир.

Одлу­ка о награ­да­ма биће доне­се­на на осно­ву бодо­ва­ња тро­чла­ног жири­ја. У кате­го­ри­ји „Афо­ри­зми“ награ­ђу­је се сери­ја афо­ри­за­ма, а у све три кате­го­ри­је биће награ­ђен по један нај­бо­љи рад при­зна­њем и пове­љом „Жики­шон“, као и дру­гим при­год­ним покло­ни­ма, док ће ауто­ри­ма још по два рада из сва­ке кате­го­ри­је бити уру­че­не или посла­те дипло­ме уз по јед­ну књи­гу Библи­о­те­ке Арти­ја. Орга­ни­за­тор задр­жа­ва пра­во да у сва­кој кате­го­ри­ји доде­ли мање награ­да од пред­ви­ђе­них у слу­ча­ју да радо­ви пре­ма бодо­ва­њу жири­ја не задо­во­ља­ва­ју квалитетом.

Спе­ци­јал­на награ­да кон­кур­са „Зоран Матић Мазос“ биће доде­ље­на оном ко нај­ду­хо­ви­ти­је и нај­пре­ци­зни­је јед­ним афо­ри­змом опи­ше кари­ка­ту­ру ауто­ра Живо­јин Павло­вић Жики­шон, обја­вље­ну у листу „Хумор“ 1921. годи­не. У слу­ча­ју да при­стиг­не више афо­ри­за­ма јед­ног ауто­ра, у обзир ће бити узет први у низу. Награ­да се састо­ји од дипло­ме и кари­ка­ту­ре која је тема ове награ­де, а која ће бити изло­жбе­но опремљена.

Карикатура - Жикаченко

Кари­ка­ту­ра ауто­ра Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на, тема исто­и­ме­ног кон­кур­са за 2016. годину

Кон­курс је отво­рен до 15. сеп­тем­бра 2016. годи­не, а резул­та­ти кон­кур­са ће бити обја­вље­ни почет­ком октобра.

Орга­ни­за­тор кон­кур­са задр­жа­ва пра­во обја­вљи­ва­ња књи­ге са при­спе­лим радовима.

Ако се ство­ре усло­ви, као и прет­ход­них годи­на, Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2016“ биће одр­жан у новем­бру у Пара­ћи­ну, када ће бити уру­че­не награ­де и пре­зен­то­ва­ни нај­бо­љи радови.

За додат­не инфор­ма­ци­је обра­ти­ти се на елек­трон­ску адре­су: artija.kua@gmail.com.

Више о живо­ту и раду Жики­шо­на и Мазо­са на веб сај­ту zikison.net.

Вла­ди­ца Миленковић,
заступ­ник КУА „Арти­ја“
и Сати­рич­не позор­ни­це „Жики­шон“

Пара­ћин, 15. јул 2016.