Владица Миленковић

Афоризми Владице Миленковића у штампаним издањима 2012. године

Владица МиленковићВла­ди­ца Милен­ко­вић, члан КУА „Арти­ја“, је у 2012. годи­ни засту­пљен са сво­јим афо­ри­зми­ма у чети­ри штам­па­на изда­ња афо­ри­сти­ке од којих се у јед­ном нала­зи и у уло­зи приређивача.

„Анто­ло­ги­ја бал­кан­ског афо­ри­зма“, при­ре­ђи­ва­ча Васи­ла Толев­ског, штам­па­на у Ско­пљу у изда­њу „Мак­фор­ме“; збор­ник радо­ва „У нео­бра­ном гро­жђу“, при­ре­ђи­ва­ча Гру­ја Лера, са Осмог међу­на­род­ног фести­ва­ла хумо­ра и сати­ре „Бије­љи­на 2011“ у изда­њу часо­пи­са „Носо­рог“ из Бања­лу­ке; збор­ник афо­ри­за­ма о спор­ту „Диблинг духа“, при­ре­ђи­ва­ча Алек­сан­дра Чотри­ћа, у изда­њу MOZZART-а; и, Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“ у изда­њу КУА „Арти­ја“ и веб сај­та „Лига духо­ви­тих“, који су поред Милен­ко­ви­ћа при­ре­ди­ли Горан Радо­са­вље­вић и Мио­драг Сто­шић, су изда­ња у који­ма су се у 2012. годи­ни нашли афо­ри­зми Вла­ди­це Миленковића.

Поред ово­го­ди­шњих изда­ња кра­јем про­шле годи­не је иза­шао и лек­си­кон афо­ри­за­ма „Изва­ја­не мисли 4“ под нази­вом „Фил­тер Југо­сла­ви­ја“, у изда­њу Цен­тра за кул­ту­ру и умет­ност Алек­си­нац, где су се међу афо­ри­зми­ма око 130 ауто­ра засту­пље­ни и Милен­ко­ви­ће­ви афоризми.

Наја­вље­ни Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“ се оче­ку­је сре­ди­ном авгу­ста након чега ће усле­ди­ти промоције.