Алманах афористичара АФОТЕКА

Алманах афористичара ускоро у штампи

Алманах афористичара АФОТЕКА

Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“, у сарад­њи са интер­нет сај­том „Лига духо­ви­тих“, при­во­ди кра­ју реа­ли­за­ци­ју изда­ва­ња алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра на осно­ву рас­пи­са­ног кон­кур­са почет­ком маја ове године.

На осно­ву датих пре­дло­га на дру­штве­ној мре­жи „Фејс­бук“ у гру­пи „Лига духо­ви­тих“, а гла­са­њем на исто­и­ме­ном интер­нет сај­ту гру­пе, алма­нах афо­ри­сти­ча­ра је назван „Афо­те­ка“. Овај назив је пре­длог Вељ­ка Рај­ко­ви­ћа, сати­ри­ча­ра из Под­го­ри­це, који је ујед­но и рецен­зент књиге.

На кон­кур­су се при­ја­ви­ло укуп­но 30 ауто­ра из Срби­је, Босне и Хер­це­го­ви­не, Црне Горе, Маке­до­ни­је и Хрват­ске, од чега су њих 28 у пот­пу­но­сти при­хва­ти­ли усло­ве кон­кур­са, и то: Миро­слав Сре­да­но­вић (Бео­град), Воји­слав Трум­пић (Јаго­ди­на), Живо­јин Ден­чић (Заје­чар), Коста Павло­вић (Бео­град), Милен Мили­во­је­вић (Бор), Пеко Лали­чић (Мај­дан­пек), Гру­јо Леро (Бије­љи­на, РС, БиХ), Милан Влај­ко­вић (Пара­ћин), Мићо Лукић (Бео­град), Дра­ган Мате­јић (Кру­ше­вац), Ђура Шефер Сре­мац (Рума), Живо­ти­је Д. Вуч­ко­вић (Гло­го­вац код Јаго­ди­не), Мио­драг Лаза­ре­вић (Пожа­ре­вац), Душан Ђор­ђе­вић (Вра­ње), Решад Сул­та­но­вић (Кла­дањ, БиХ), Милу­тин Мла­ђе­но­вић (Бео­град), Миле Гјор­гји­јо­ски (Киче­во, Маке­до­ни­ја), Абду­рах­ман Хали­ло­вић Ахил (Рије­ка, Хрват­ска), Сло­бо­дан Ничић Ман­го (Нови Сад), Момир Ста­ни­са­вље­вић (Пара­ћин), Жељ­ко Мар­ко­вић (Чачак), Пери­ца Јокић (Бера­не, Црна Гора), Милан Бутрић Тан­кеш (Сме­де­ре­во), Вој­кан Ристић (Вра­ње), Горан Радо­са­вље­вић (Бео­град), Дин­ко Осман­че­вић (Бања Лука, РС, БиХ), Вла­ди­ца Милен­ко­вић (Пара­ћин) и Мио­драг Сто­шић (Бео­град). Поред афо­ри­за­ма набро­ја­них ауто­ра у алма­на­ху се нашло места и за афо­ри­зме из нео­бја­вље­не књи­ге про­во­ка­тив­ног нази­ва „Fuck You!“ Зора­на Мати­ћа Мазо­са, кари­ка­ту­ри­сте и сати­ри­ча­ра из Пара­ћи­на, у знак сећа­ња на њега и његов рад. Кори­це је илу­стро­вао Нико­ла Дра­гаш, кари­ка­ту­ри­ста из Пан­че­ва, а у илу­стро­ва­њу књи­ге му се при­дру­жио и Решад Сул­та­но­вић, сло­бод­ни умет­ник из Босне и Хер­це­го­ви­не који живи и ради на рела­ци­ји Кладањ-Сарајево.

При­ре­ђи­ва­чи овог изда­ња су ујед­но и ауто­ри засту­пље­ни у алма­на­ху: Вла­ди­ца Милен­ко­вић, заступ­ник КУА „Арти­ја“, Горан Радо­са­вље­вић, вла­сник интер­нет сај­та „Лига духо­ви­тих“, и Мио­драг Сто­шић.

Након изла­ска књи­ге из штам­пе, до поло­ви­не авгу­ста, у даљем пери­о­ду у пла­ну су про­мо­ци­је првен­стве­но у свим мести­ма где живе и ства­ра­ју ауто­ри који су део овог једин­стве­ног издања.

Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“ биће прва књи­га Библи­о­те­ке „Арти­ја“ у изда­њу удружења.

КУА „Арти­ја“
Пара­ћин, 30.07.2012.