„Афотека“ представљена у Београду

„Афотека“ представљена у Београду

У Бео­гра­ду у про­сто­ру умет­нич­ке гале­ри­је „Studio Fine Art Dex“ (Ска­дар­ска 36а), у субо­ту 24. новем­бра 2012. годи­не, пред­ста­вљен је Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“, изда­ње КУА „Арти­ја“ и интер­нет сај­та „Лига духовитих“.

„Афотека“ представљена у Београду

У нео­бич­ном амби­јен­ту „Studio Fine Art Dex-а“ уз сасвим опу­ште­ну атмо­сфе­ру пре­те­жно мла­ђој публи­ци, која је актив­но уче­ство­ва­ла и упа­ди­ца­ма поку­ша­ва­ла да доско­чи афо­ри­сти­ча­ри­ма уз спон­та­не апла­у­зе и смех, пред­ста­ви­ло се неко­ли­ко гене­ра­ци­ја афо­ри­сти­ча­ра чита­ју­ћи сво­је афо­ри­зме обја­вље­не у алма­на­ху „Афо­те­ка“.

После духо­ви­те наја­ве про­мо­ци­је од стра­не Мио­дра­га Сто­ши­ћа, извод из сво­је увод­не речи обја­вље­не у алма­на­ху про­чи­тао је Вла­ди­ца Милен­ко­вић, глав­ни уред­ник изда­ња и заступ­ник КУА „Арти­ја“, затим је Горан Радо­са­вље­вић, уред­ник „Лиге духо­ви­тих“, про­чи­тао извод из рецен­зи­је Вељ­ка Рај­ко­ви­ћа, да би напо­слет­ку Сто­шић и Милен­ко­вић у „крат­ким рафа­ли­ма“ засу­ли публи­ку избо­ром афо­ри­за­ма 22 ауто­ра који нису били при­сут­ни на промоцији.

„Афотека“ представљена у Београду

Вла­ди­ца Миленковић

Након тога су се при­сут­ни афо­ри­сти­ча­ри пред­ста­ви­ли афо­ри­зми­ма из „Афо­те­ке“, и то сле­де­ћим редо­сле­дом, „по ста­ри­ни“ као и у алма­на­ху: Коста Павло­вић или­ти Срба Павло­вић, Мићо Лукић, Милу­тин Мла­ђе­но­вић, Пери­ца Јокић, Горан Радо­са­вље­вић, Вла­ди­ца Милен­ко­вић и Мио­драг Сто­шић.

„Афотека“ представљена у Београду

Коста Павло­вић или­ти Срба Павловић

„Афотека“ представљена у Београду

Мио­драг Стошић

Изне­на­ђе­ње за све, а првен­стве­но афо­ри­сти­ча­ре, био је дола­зак Пери­це Јоки­ћа из Црне Горе, који је дошао у Бео­град само овим пово­дом и тим гестом учи­нио част изда­ва­чи­ма и при­ре­ђи­ва­чи­ма алма­на­ха и дру­гим при­сут­ним коле­га­ма. Тим пово­дом је крат­ко пред­ста­вље­на и књи­га „Тач­но у подне“, анто­ло­ги­ја радио-афо­ри­за­ма коју чини избор из послед­њих 10 годи­на еми­си­је „Туп-туп“ Мило­ва­на Или­ћа Мини­мак­са и која је обја­вље­на још дале­ке 1998. годи­не, а уре­дио је упра­во Пери­ца Јокић.

„Афотека“ представљена у Београду

Пери­ца Јокић и Горан Радосављевић

На кра­ју су се на бис, који публи­ка није тра­жи­ла али је по реак­ци­ја­ма желе­ла, поја­ви­ли Јокић, Милен­ко­вић и Радо­са­вље­вић, да би у самом фини­шу на сце­ну сту­пио и нај­мла­ђи хумо­ри­ста и сати­ри­чар те вече­ри Нико­ла Жив­ко­вић, чиме је окон­ча­но вече када је Бео­град дожи­вео „Афо­те­ку“ уживо.

„Афотека“ представљена у Београду

Са лева на десно: Горан Радо­са­вље­вић, Нико­ла Оташ, Мио­драг Сто­шић, Милу­тин Мла­ђе­но­вић, Мићо Лукић, Пери­ца Јокић, Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Срба Павло­вић, Нико­ла Жив­ко­вић, Јеле­на Вучи­нић, Нико­ла Драгаш

Међу при­сут­ни­ма су били и кари­ка­ту­ри­сти Нико­ла Оташ и Нико­ла Дра­гаш, који је зајед­но са Реша­дом Сул­та­но­ви­ћем уче­ство­вао у илу­стро­ва­њу овог изда­ња, као и мла­да афо­ри­сти­чар­ка Јеле­на Вучи­нић.

Део атмо­сфе­ре са промоције: