Промоција Алманаха афористичара "Афотека" у Београду

„Афотека“ у Београду

Промоција Алманаха афористичара "Афотека" у БеоградуАлма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“ напо­кон сти­же и у Београд!

Пред­ста­вља­ње овог по мно­го чему посеб­ног изда­ња биће упри­ли­че­но у субо­ту 24. новем­бра 2012. годи­не у про­сто­ру умет­нич­ке гале­ри­је „Studio Fine Art Dex“, у ули­ци Ска­дар­ској 36а, са почет­ком у 20 часо­ва.

Поред про­мо­ви­са­ња „Афо­те­ке“ пред­ви­ђе­на су и аутор­ска пред­ста­вља­ња афо­ри­сти­ча­ра засту­пље­них у алма­на­ху. При­ре­ђи­ва­чи­ма алма­на­ха Вла­ди­ци Милен­ко­ви­ћу, Гора­ну Радо­са­вље­ви­ћу и Мио­дра­гу Сто­ши­ћу оче­ку­је се да се при­кљу­че „афо­те­ка­ри“ који живе и раде у Бео­гра­ду: Миро­слав Сре­да­но­вић, Коста Павло­вић, Мићо Лукић и Милу­тин Мла­ђе­но­вић, а позва­ни су и сви дру­ги од 28 живих ауто­ра из Срби­је, Црне Горе, Маке­до­ни­је и Хрватске.

Промоција Алманаха афористичара "Афотека" у Београду

Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“ обја­вљен је у авгу­сту ове годи­не у изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и интер­нет сај­та „Лига духо­ви­тих“, а про­мо­ви­сан је до сада у Дел­че­ву (Маке­до­ни­ја), Пан­че­ву, Пара­ћи­ну и Косов­ској Митро­ви­ци.