Алманах афористичара "Афотека 2" - најавни плакат

Алманах афористичара „Афотека 2“ у најави

До кра­ја лета иза­ћи ће из штам­пе Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ у изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и интер­нет сај­та „Лига духо­ви­тих“ са афо­ри­зми­ма 38 ауто­ра из Срби­је, Маке­до­ни­је, Хрват­ске, Црне Горе и Босне и Херцеговине.

Алманах афористичара "Афотека 2" - најавни плакат

Након закљу­че­ња кон­кур­са, ода­би­ра ауто­ра, затим оду­ста­ја­ња и нак­над­них при­сту­па­ња, ауто­ри афо­ри­за­ма који ће бити део дру­гог по реду Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра су: Миро­слав Сре­да­но­вић (1936), Живо­јин Ден­чић (1939), Коста Павло­вић (1942), Пеко Лали­чић (1944), Нико­ла ЧД Пешић (1948), Сло­бо­дан М. Сте­фа­но­вић (1948), Јован Кра­гу­је­вић (1950), Мићо Лукић (1952), Љубо­мир О. Вујо­вић (1952), Дими­тар И. Вила­зор­ски (1953), Душан Ђор­ђе­вић (1955), Васил Толев­ски (1956), Миле Гјор­гји­јо­ски (1957), Абду­рах­ман Хали­ло­вић Ахил (1958), Лен­че Сто­и­ме­но­ва (1958), Алек­сан­дар Кржа­вац (1959), Момир Ста­ни­са­вље­вић (1959), Зоран Доде­ро­вић (1960), Алек­сан­дар Павић (1960), Жељ­ко Мар­ко­вић (1961), Љуби­сав Гру­јић (1962), Пери­ца Јокић (1962), Милан Бутрић Тан­кеш (1964), Горан Радо­са­вље­вић (1969), Дејан Ђор­ђе­вић (1970), Дин­ко Осман­че­вић (1971), Деа­на Саи­ло­вић (1971), Вла­ди­ца Милен­ко­вић (1973), Дали­бор­ка Шишма­но­вић Кеп­чи­ја (1974), Бра­ти­слав Коста­ди­нов (1975), Дра­ган Миљ­ко­вић (1975), Пави­ца Јова­но­вић Вељо­вић (1978), Дра­жен Јер­го­вић (1980), Љуп­ка Цве­та­но­ва (1976), Мио­драг Сто­шић (1982), Јеле­на Вучи­нић (1982), Нико­ла Жив­ко­вић (1984) и Ната­ша Гјор­гји­јо­ска (1985).

На осно­ву бро­ја ауто­ра „Афо­те­ка 2“ садр­жа­ће укуп­но 570 афо­ри­за­ма и 38 илу­стра­ци­ја, не рачу­на­ју­ћи кори­це књиге.

При­ре­ђи­ва­чи су, као и про­шлог пута, Вла­ди­ца Милен­ко­вић (КУА „Арти­ја“), Горан Радо­са­вље­вић („Лига духо­ви­тих“) и Мио­драг Сто­шић. За илу­стро­ва­ње књи­ге побри­нуо се Сло­бо­дан Срдић, кари­ка­ту­ри­ста из Сме­де­ре­ва и доа­јен срп­ске кари­ка­ту­ре. Рецен­зент је Гру­јо Леро, про­фе­сор књи­жев­но­сти и сати­ри­чар из Бије­љи­не и уче­сник прве „Афо­те­ке“, а увод­ну реч има Србо­љуб Павло­вић из Бео­гра­да, један од нај­и­стак­ну­ти­јих афо­ри­сти­ча­ра Срби­је, и сам уче­сник у оба Алма­на­ха са афо­ри­зми­ма пот­пи­са­ним псе­у­до­ни­мом Коста Павловић.

Зани­мљи­ве поје­ди­но­сти у вези Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“:

  • 38 ода­бра­них ауто­ра афо­ри­за­ма, у одно­су на 29 у првом Алманаху;
  • 28 ауто­ра афо­ри­за­ма из Срби­је (Бео­град, Заје­чар, Мај­дан­пек, Ниш, Нови Сад, Вра­ње, Пара­ћин, Чачак, Пожа­ре­вац, Сме­де­ре­во, Грде­ли­ца код Лесков­ца, Срем­ски Кар­лов­ци, Кру­ше­вац, Сур­ду­ли­ца, Сме­де­рев­ска Палан­ка) укљу­чу­ју­ћи и јед­ног ауто­ра који живи у Швај­цар­ској, 6 из Маке­до­ни­је (Велес, Ско­пље, Дел­че­во, Коча­ни, Штип), 2 из Хрват­ске (Рије­ка и Загреб) и по 1 из Црне Горе (Бера­не) и Босне и Хер­це­го­ви­не, тач­ни­је Репу­бли­ке Срп­ске (Бања Лука);
  • уче­ству­је чак 7 афо­ри­сти­чар­ки, од тога 4 из Срби­је и 3 из Маке­до­ни­је, за разли­ку од првог Алма­на­ха у коме није било нијед­ног жен­ског аутора;
  • 16 ауто­ра су били уче­сни­ци и првог Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра уз још јед­ног ауто­ра који је ово­га пута рецен­зент – Гру­јо Леро;
  • нај­мла­ђи аутор је Ната­ша Гјор­гји­јо­ска, рође­на 1985. годи­не, док је у првом Алма­на­ху то био Мио­драг Сто­шић, рођен 1982. године;
  • неко­ли­ци­ни пре све­га мла­ђих ауто­ра ово ће бити прво поја­вљи­ва­ње у јед­ном књи­жном афо­ри­сти­чар­ском издању.

„Афо­те­ка 2“ је наста­вак про­шло­го­ди­шње прве „Афо­те­ке“ која је наи­шла на вео­ма пози­тив­не кри­ти­ке од стра­не чита­ла­ца, као и коле­га афо­ри­сти­ча­ра и кари­ка­ту­ри­ста који нису уче­ство­ва­ли у овом про­јек­ту, сигур­но нај­ве­ћем на овим про­сто­ри­ма у обла­сти сати­ре када је само­ор­га­ни­за­ци­ја у питању.

Као и прва „Афо­те­ка“, „Афо­те­ка 2“ биће штам­па­на лати­нич­ним писмом ради лак­шег пла­сма­на у све земље ода­кле су ауто­ри уче­сни­ци. Поред про­мо­ци­ја књи­ге где год се ука­же при­ли­ка за то, у пла­ну је и пред­ста­вља­ње на пред­сто­је­ћем Сај­му књи­га у Бео­гра­ду који се одр­жа­ва од 20. до 27. октобра.

КУА „Арти­ја“
Пара­ћин, 03.08.2013.