Поезирање - ОДговори

„Поезирање“ Марка Антића

Поезирање - ОДговориОбја­вљен је дру­ги збор­ник гру­пе „Пое­зи­ра­ње“ под нази­вом „ОДго­во­ри“, а у њему на стра­на­ма 20 и 21 две песме Мар­ка Анти­ћа, чла­на КУА „Арти­ја“, и то „Ђаво“ и „Моја (само)одбрана“.

Песме су иза­бра­ли и при­ре­ди­ли збор­ник Јеле­на Бла­ну­ша и Игор Вар­га и за сада се збор­ник може чита­ти само у елек­трон­ској вер­зи­ји, а више о све­му уред­ни­ци збор­ни­ка кажу:

На поет­ски кон­курс гру­пе Пое­зи­ра­ње који је био отво­рен до 15. јану­а­ра 2013. годи­не при­ја­ви­ло се око 150 ауто­ра. У кона­чан избор за збор­ник ушле су песме 50 ауто­ра из Срби­је, Босне и Хер­це­го­ви­не, Хрват­ске, Црне Горе и Словеније.

Елек­трон­ски збор­ник зва­нич­но је обја­вљен 15. авгу­ста 2013. годи­не. За елек­трон­ско изда­ње уред­ни­ци су се одлу­чи­ли, како због жеље да избег­ну огра­ни­ча­ва­ња изда­ва­ча, тако и да би пое­зи­ју учи­ни­ли доступ­ном свим заин­те­ре­со­ва­ним читаоцима.

Посеб­но место у овом збор­ни­ку поно­во зау­зи­ма­ју две песме наше пре­ми­ну­ле песни­ки­ње и при­ја­те­љи­це Ире­не Савић (позна­ти­је под псе­у­до­ни­мом Уна Мари­по­са). Додат­но, као сво­је­вр­стан увод у овај збор­ник, пред­ста­вља­мо крат­ку при­чу сјај­ног, мла­дог писца Anthony W. Mouse-а.

Ауто­ри засту­пље­ни у збор­ни­ку су: Хана Агић, Мар­ко Антић, Јова­на Баја­гић, Весна Бар­зут, Јеле­на Бла­ну­ша, Татја­на Бран­ко­вић, Седи­на Бркић, Вла­ди­мир Чола­ко­вић, Томи­ца Ћирић, Алек­сан­дар Ћуко­вић, Љубо­мир Деле­вић, Ведра­на Дра­го­ље­вић, Елма А. Дугић, Мла­ден Ђури­чић, Дими­три­је Ђуро­вић, Фра­њо Фран­чич, Доми­ник Гре­гу­рек, Милан Гро­мо­вић, Ана Хра­ни­са­вље­вић, Марин Колић, Мили­вој Костић, Кенан Кра­ко­вић, Миле­на Кре­ме­но­вић, Тија­на Лазић, Мари­ја Лесан, Мила­на Љуби­са­вље­вић, Пре­драг Мило­ва­но­вић, Лара Митра­ко­вић, Anthony W. Mouse, Ната­ша Нико­лић, Вла­ди­мир Нико­лић, Вељ­ко Ода­ло­вић, Здрав­ко Одор­чић, Јеле­на Пали­го­рић, Мари­ја Пан­те­лић, Искра Пене­ва, Дејан Попо­вић, Миле­на Пра­ви­ло­вић, Сара Радој­ко­вић, Ире­на Савић, Алек­сан­дар Слав­нић, Дали­бор Стар­че­вић, Мла­ден Сто­ја­ди­но­вић, Јова­на Сто­ја­но­вић, Џени­та Суљ­ка­но­вић, Јасми­на Шушић, Игор Вар­га, Јеле­на Видић, Робер­то Вода­но­вић, Нико­ла Зелен­ко­вић и Бојан Ждрале.

Жели­мо вам угод­но читање,
Уредници.

poeziranje.blogspot.com

Први збор­ник гру­пе „Пое­зи­ра­ње“ обја­вљен је 2012. годи­не у штам­па­ном изда­њу, у којој је обја­вље­на Мар­ко­ва песма „Веб-фору­ми“. И овај збор­ник је, тако­ђе, досту­пан у елек­трон­ском фор­ма­ту.

Још неке од песа­ма Мар­ка Анти­ћа може­те про­чи­та­ти у делу сај­та КУА „Арти­ја“ Ства­ра­ла­штво.