Артикулисање - књига поезије

„Артикулисање“ и друге књиге пред верним читаоцима

Књи­га пое­зи­је „Арти­ку­ли­са­ње“ чети­ри Арти­ји­на песни­ка биће први пут ужи­во пред­ста­вље­на публи­ци у Ћупри­ји у Народ­ној библи­о­те­ци „Душан Матић“, у сре­ду 29. окто­бра 2014. годи­не са почет­ком у 18 часова

Артикулисање - књига поезије

Пут Ћупри­је кре­ну­ће ауто­ри из Пара­ћи­на: Алек­си­на Ђор­ђе­вић, Вла­ди­ца Милен­ко­вић и Мар­ко Антић, који ће пред­ста­ви­ти избор песа­ма из њихо­вог више­го­ди­шњег ства­ра­ла­штва, док ће Мари­ја Мила­ди­но­вић, пред­став­ник Ћупри­је у „Арти­ку­ли­са­њу“, чита­ти избор песа­ма који се нашао у њеној ново­о­бја­вље­ној дру­гој књи­зи „Пита од џеза“.

Поред ауто­ра чије су песме „арти­ку­ли­са­не“ у овој књи­зи про­мо­ци­ји ће при­су­ство­ва­ти и рецен­зент књи­ге Небој­ша Петро­ни­је­вић, књи­жев­ник из Ћуприје.

За децем­бар је пред­ви­ђе­на про­мо­ци­ја и у Бео­гра­ду, тач­ни­је, 5. децем­бра у Библи­о­те­ци „Милу­тин Бојић“ у окви­ру про­гра­ма „Чајан­ка у 7 код Боји­ћа“, као и у Пара­ћи­ну чији ће датум бити нак­над­но познат.

„Арти­ку­ли­са­ње“ је осма књи­га Библи­о­те­ке Арти­ја и прва у ново­по­кре­ну­тој еди­ци­ји „Ура­дак“.

У субо­ту 18. окто­бра у Сур­чи­ну, у орга­ни­за­ци­ји „Уни­је жена СНС-а“, одр­жа­на је и прва про­мо­ци­ја књи­ге афо­ри­за­ма Пави­це Вељо­вић „Сизи­фе, про­ме­ни руку“, обја­вље­не у изда­њу КУА „Арти­ја“ авгу­ста ове годи­не. Про­мо­ци­ји је при­су­ство­вао и уред­ник изда­ња и заступ­ник КУА „Арти­ја“ Вла­ди­ца Милен­ко­вић. А како је било погле­дај­те у гале­ри­ји фотографија:

До кра­ја годи­не у пла­ну је још неко­ли­ко про­мо­ци­ја књи­га Библи­о­те­ке Арти­ја, пре све­га 14. новем­бра у Пара­ћи­ну у окви­ру Фести­ва­ла сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014“ про­мо­ци­ја књи­ге „Сизи­фе, про­ме­ни руку“ и ретро­спек­тив­не књи­ге нај­бо­љих радо­ва са прет­ход­на три кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон“ , а затим и про­мо­ци­ја дуго­о­че­ки­ва­не књи­ге афо­ри­за­ма Нину­са Несто­ро­ви­ћа „Ћути и пливај“.