Архиве ознака: Ћуприја

Најава Артикулисања у Јагодини

Гостовања и промоције књига у новембру и децембру

У новем­бру и децем­бру сле­ди низ госто­ва­ња и про­мо­ци­ја књи­га Библи­о­те­ке Арти­ја, књи­га пое­зи­је „Арти­ку­ли­са­ње“ биће про­мо­ви­са­на у Јаго­ди­ни, Бео­гра­ду и Пара­ћи­ну, а „Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“ са про­прат­ном изло­жбом кари­ка­ту­ра у Новом Саду

Артикулисање у Ћуприји

Након про­мо­ци­је 29. окто­бра у ћуприј­ској библи­о­те­ци „Душан Матић“, дру­га про­мо­ци­ја збир­ке пое­зи­је „Арти­ку­ли­са­ње“ Алек­си­не Ђор­ђе­вић, Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, Мар­ка Анти­ћа и Мари­је Мила­ди­но­вић, биће одр­жа­на 18. новем­бра са почет­ком у 19 часо­ва у при­ват­ној гале­ри­ји сли­кар­ке Дарин­ке Лукић „Дари­на“ (Кне­за Лаза­ра 98) у којој се већ дуже вре­ме одр­жа­ва­ју мно­ге зна­чај­не књи­жев­не вече­ри у Јагодини.

Најава Артикулисања у Јагодини

Наја­ва Арти­ку­ли­са­ња у Јагодини

Бео­град­ска про­мо­ци­ја „Арти­ку­ли­са­ња“ зака­за­на је за петак 5. децем­бар у Библи­о­те­ци „Милу­тин Бојић“ (Или­је Гара­ша­ни­на 5), у окви­ру про­гра­ма „Чајан­ка у 7 код Боји­ћа“, после чега ће бити одр­жа­на и три­би­на о меди­ји­ма и књи­жев­но­сти, док ће пара­ћин­ска публи­ка „Арти­ку­ли­са­ње“ моћи да види и чује у уто­рак 23. децем­бра у Кул­тур­ном цен­тру Пара­ћин (Бран­ка Крсма­но­ви­ћа 45).

Афотека 2После дужег вре­ме­на биће про­мо­ви­сан и „Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“, обја­вљен 2013. годи­не, ово­га пута у Дру­штву књи­жев­ни­ка Вој­во­ди­не (Бра­ће Риб­ни­кар 5) у Новом Саду са пра­те­ћом изло­жбом кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа који­ма су илу­стро­ва­ни афо­ри­зми у књи­зи. Про­мо­ци­ји ће при­су­ство­ва­ти Вла­ди­ца Милен­ко­вић, заступ­ник „Арти­је“ и један од при­ре­ђи­ва­ча „Афо­те­ке 2“. До сада послед­ња про­мо­ци­ја „Афо­те­ке 2“ била је одр­жа­на у Заје­ча­ру на „Дани­ма хумо­ра и сати­ре“ 1. апри­ла 2014. године.

На Фести­ва­лу сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014“ 14. новем­бра про­мо­ви­са­не су још две књи­ге Библи­о­те­ке Арти­ја: „Сизи­фе, про­ме­ни руку“ Пави­це Вељо­вић и „Жики­шон: ретро­спек­ти­ва 2011-2012-2013“ коју је при­ре­дио Вла­ди­ца Миленковић.

Артикулисање - књига поезије

„Артикулисање“ и друге књиге пред верним читаоцима

Књи­га пое­зи­је „Арти­ку­ли­са­ње“ чети­ри Арти­ји­на песни­ка биће први пут ужи­во пред­ста­вље­на публи­ци у Ћупри­ји у Народ­ној библи­о­те­ци „Душан Матић“, у сре­ду 29. окто­бра 2014. годи­не са почет­ком у 18 часова

Артикулисање - књига поезије

Пут Ћупри­је кре­ну­ће ауто­ри из Пара­ћи­на: Алек­си­на Ђор­ђе­вић, Вла­ди­ца Милен­ко­вић и Мар­ко Антић, који ће пред­ста­ви­ти избор песа­ма из њихо­вог више­го­ди­шњег ства­ра­ла­штва, док ће Мари­ја Мила­ди­но­вић, пред­став­ник Ћупри­је у „Арти­ку­ли­са­њу“, чита­ти избор песа­ма који се нашао у њеној ново­о­бја­вље­ној дру­гој књи­зи „Пита од џеза“.

Поред ауто­ра чије су песме „арти­ку­ли­са­не“ у овој књи­зи про­мо­ци­ји ће при­су­ство­ва­ти и рецен­зент књи­ге Небој­ша Петро­ни­је­вић, књи­жев­ник из Ћуприје.

За децем­бар је пред­ви­ђе­на про­мо­ци­ја и у Бео­гра­ду, тач­ни­је, 5. децем­бра у Библи­о­те­ци „Милу­тин Бојић“ у окви­ру про­гра­ма „Чајан­ка у 7 код Боји­ћа“, као и у Пара­ћи­ну чији ће датум бити нак­над­но познат.

„Арти­ку­ли­са­ње“ је осма књи­га Библи­о­те­ке Арти­ја и прва у ново­по­кре­ну­тој еди­ци­ји „Ура­дак“.

У субо­ту 18. окто­бра у Сур­чи­ну, у орга­ни­за­ци­ји „Уни­је жена СНС-а“, одр­жа­на је и прва про­мо­ци­ја књи­ге афо­ри­за­ма Пави­це Вељо­вић „Сизи­фе, про­ме­ни руку“, обја­вље­не у изда­њу КУА „Арти­ја“ авгу­ста ове годи­не. Про­мо­ци­ји је при­су­ство­вао и уред­ник изда­ња и заступ­ник КУА „Арти­ја“ Вла­ди­ца Милен­ко­вић. А како је било погле­дај­те у гале­ри­ји фотографија:

До кра­ја годи­не у пла­ну је још неко­ли­ко про­мо­ци­ја књи­га Библи­о­те­ке Арти­ја, пре све­га 14. новем­бра у Пара­ћи­ну у окви­ру Фести­ва­ла сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014“ про­мо­ци­ја књи­ге „Сизи­фе, про­ме­ни руку“ и ретро­спек­тив­не књи­ге нај­бо­љих радо­ва са прет­ход­на три кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон“ , а затим и про­мо­ци­ја дуго­о­че­ки­ва­не књи­ге афо­ри­за­ма Нину­са Несто­ро­ви­ћа „Ћути и пливај“.

Stand Up караван у Ћуприји

Хумано и насмејано вече у Ћуприји

У Ћупри­ји је у сре­ду, 25. јуна 2014. годи­не, одр­жан хума­ни­тар­ни наступ „Стен­дап кара­ва­на“ на коме су уз гла­сан смех и апла­у­зе при­ку­пља­на сред­ства за сани­ра­ње после­ди­ца попла­ве у Позо­ри­шту Параћин

Stand Up караван у Ћуприји

Сала Музич­ке шко­ле „Душан Ско­вран“, про­стор у коме сво­је пред­ста­ве изво­ди ћуприј­ско Град­ско позо­ри­ште „Мора­ви­ште“, била је место деша­ва­ња овог хума­ни­тар­ног насту­па на коме је при­ку­пље­но 23.500 дина­ра за Позо­ри­ште Пара­ћин, које је у попла­ви 15. маја дожи­ве­ло оргом­ну ште­ту про­це­ње­ну на 6.239.900 дина­ра. Поред Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, орга­ни­за­ци­је Standup.rs, којој при­па­да­ју стен­дап коми­ча­ри, и Град­ског позо­ри­шта „Мора­ви­ште“ у орга­ни­за­ци­ју овог насту­па укљу­чио се и клуб exFontana из Пара­ћи­на који је усту­пио сво­је озвучење.

Пре самог почет­ка насту­па поде­ље­но је и неко­ли­ко књи­га, изда­ња КУА „Арти­ја“, неко­ли­ци­ни који су се одлу­чи­ли да са 250 дина­ра помог­ну ову акци­ју, а која је сви­ма без изу­зе­та­ка дари­ва­ла смех захва­љу­ју­ћи одлич­ним насту­пи­ма Алек­сан­дра Пери­ши­ћa, Јеле­не Рада­но­вић и Нена­да Дани­ло­ви­ћа, позна­ти­јег као Неша Бри­џис.

Stand Up караван у Ћуприји - Александар Перишић

Алек­сан­дар Перишић

Stand Up караван у Ћуприји - Јелена Радановић

Јеле­на Радановић

Stand Up караван у Ћуприји - Ненад Даниловић

Ненад Дани­ло­вић – Nesha Bridges

Ова акци­ја и при­ку­пље­на сред­ства, скром­на у одно­су на про­це­ње­ну ште­ту, тре­ба да буду под­стрек и позив и дру­гим орга­ни­за­ци­ја­ма, удру­же­њи­ма, клу­бо­ви­ма па и поје­дин­ци­ма, који се баве кул­ту­ром и умет­но­шћу, да допри­не­су сва­ко на свој начин да Позо­ри­ште Пара­ћин поно­во буде ста­ро добро позо­ри­ште у Параћину.

Деша­ва­ње су про­пра­ти­ли еки­пе ТВ Ћупри­ја и ТВ Канал М из Параћина.

Stand Up karavan u Ćupriji

Хуманитарни „Стендап караван“ за Позориште Параћин у Ћуприји

Хума­ни­тар­ни наступ „Стен­дап кара­ва­на“ орга­ни­за­ци­је Standup.rs биће одр­жан у сре­ду, 25. јуна 2014. годи­не, у Ћупри­ји у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, а у сарад­њи са Град­ским позо­ри­штем „Мора­ви­ште“ из Ћуприје

Stand Up karavan u Ćupriji

Стен­дап коми­ча­ри Ненад Дани­ло­вић, позна­ти­ји као Неша Бри­џис, Алек­сан­дар Пери­шић и Јеле­на Рада­но­вић насту­пи­ће у сали Музич­ке шко­ле „Душан Ско­вран“ у Ћупри­ји у окви­ру „Стен­дап кара­ва­на“ који ће има­ти хума­ни­тар­ни карак­тер. Новац који ће бити при­ку­пљен од кара­та биће дона­ци­ја за сани­ра­ње после­ди­ца попла­ве у Позо­ри­шту Пара­ћи­ну, у коме је 15. маја у попла­ви која је пого­ди­ла Пара­ћин наста­ла огром­на ште­та про­це­ње­на на 6.239.900 динара.

Поче­так хума­ни­тар­ног насту­па зака­зан је за 20 часо­ва, а цена кар­те, тј. износ дона­ци­је је 250 динара.

Као дан осни­ва­ња позо­ри­шта у Пара­ћи­ну узи­ма се 1. окто­бар 1926. годи­не, дан када је осно­ва­но Прво диле­тант­ско позо­ри­ште гра­да Пара­ћи­на, а шес­де­се­тих годи­на усе­ља­ва се у нову, сво­ју тех­нич­ки и функ­ци­о­нал­но опре­мље­ну зграду.

О стен­да­пе­ри­ма који ће насту­пи­ти више на линковима:
Nenad Danilović aka Nesha Bridges
Aleksandar Perišić
Jelena Radanović