НЕ ВЕРУЈ РЕЧИМА у Шапцу

Фото-извештај са промоције романа „Не веруј речима“ у Шапцу

У библи­о­те­ци Шабач­ке гим­на­зи­је, у петак 13. маја 2016. годи­не, одр­жа­на је про­мо­ци­ја рома­на „Не веруј речи­ма“ Јеле­не Милен­ко­вић Младеновић…

НЕ ВЕРУЈ РЕЧИМА у Шапцу

Про­мо­ци­ји је отво­ри­ла Мари­ја­на Иса­ко­вић – дирек­тор­ка Шабач­ке гим­на­зи­је, а уче­ство­ва­ли су: Мир­ја­на Фили­по­вић – нови­нар­ка Гла­са Подри­ња, Пави­ца Вељо­вић – сати­ри­чар­ка, Вла­ди­ца Милен­ко­вић – уред­ник изда­ња и заступ­ник изда­ва­ча Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, Јеле­на Милен­ко­вић Мла­де­но­вић – аутор­ка рома­на и Јеле­на Јев­тић – уче­ни­ца Шабач­ке гимназије.


Про­мо­ци­ју је орга­ни­зо­вао Дра­ган Фили­по­вић, љуби­тељ Јеле­ни­ног ства­ра­ла­штва, уз помоћ дирек­тор­ке Шабач­ке гим­на­зи­је Мари­ја­не Иса­ко­вић.

НЕ ВЕРУЈ РЕЧИМА у Шапцу: Драган Филиповић и Маријана Исаковић

И за крај, репли­ка књи­ге „Не веруј речи­ма“ у виду тор­те, уру­че­нe од стра­не јед­не чита­тељ­ке – Дан­ке Утјешановић.

НЕ ВЕРУЈ РЕЧИМА у Шапцу: Торта „Не веруј речима“