Промоције романа „Не веруј речима“ у Шапцу и Власотинцу

У петак 13. маја у Шап­цу и петак 20. маја у Вла­со­тин­цу биће одр­жа­не про­мо­ци­је рома­на „Не веруј речи­ма“ Јеле­не Милен­ко­вић Младеновић.

ЈММ - Не веруј речима

Про­мо­ци­ја у Шап­цу биће одр­жа­на у библи­о­те­ци „Шабач­ке гим­на­зи­је“ са почет­ком у 18 часо­ва. О рома­ну ће поред аутор­ке гово­ри­ти: нови­нар­ка Гла­са Подри­ња Мир­ја­на Фили­по­вић, сати­ри­чар­ка Пави­ца Вељо­вић и уред­ник и изда­вач Вла­ди­ца Милен­ко­вић.

У Народ­ној библи­о­те­ци „Десан­ка Мак­си­мо­вић“ у Вла­со­тин­цу роман „Не веруј речи­ма“ биће пред­ста­вљен, тако­ђе, са почет­ком у 18 часо­ва, а уче­ство­ва­ће: дирек­тор­ка библи­о­те­ке Миља­на Ишља­мо­вић, про­фе­сор­ка срп­ског јези­ка Јеле­на Ђокић, као и уред­ник и изда­вач Вла­ди­ца Милен­ко­вић и аутор­ка рома­на Јеле­на Милен­ко­вић Мла­де­но­вић.

Роман „Не веруј речи­ма“, у изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, до сада је пред­ста­вљен у Бео­гра­ду, Нишу и Пара­ћи­ну и пред­ста­вља први Јеле­нин роман.