Архиве ознака: Шабац

НЕ ВЕРУЈ РЕЧИМА у Власотинцу

Фото-извештај са промоције романа „Не веруј речима“ у Власотинцу

У Народ­ној библи­о­те­ци „Десан­ка Мак­си­мо­вић“, у петак 20. маја 2016. годи­не, одр­жа­на је про­мо­ци­ја рома­на „Не веруј речи­ма“ Јеле­не Милен­ко­вић Младеновић…

НЕ ВЕРУЈ РЕЧИМА у Власотинцу

Про­мо­ци­ју је отво­ри­ла Миља­на Ишља­мо­вић – дирек­тор­ка Народ­не библи­о­те­ке „Десан­ка Мак­си­мо­вић“, а уче­ство­ва­ли су: Јеле­на Ђокић – про­фе­сор­ка срп­ског јези­ка, Вла­ди­ца Милен­ко­вић – уред­ник изда­ња и заступ­ник изда­ва­ча Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, Јеле­на Милен­ко­вић Мла­де­но­вић – аутор­ка рома­на и Ива Сто­ја­но­вић – уче­ни­ца сед­мог разреда.

НЕ ВЕРУЈ РЕЧИМА у Шапцу

Фото-извештај са промоције романа „Не веруј речима“ у Шапцу

У библи­о­те­ци Шабач­ке гим­на­зи­је, у петак 13. маја 2016. годи­не, одр­жа­на је про­мо­ци­ја рома­на „Не веруј речи­ма“ Јеле­не Милен­ко­вић Младеновић…

НЕ ВЕРУЈ РЕЧИМА у Шапцу

Про­мо­ци­ји је отво­ри­ла Мари­ја­на Иса­ко­вић – дирек­тор­ка Шабач­ке гим­на­зи­је, а уче­ство­ва­ли су: Мир­ја­на Фили­по­вић – нови­нар­ка Гла­са Подри­ња, Пави­ца Вељо­вић – сати­ри­чар­ка, Вла­ди­ца Милен­ко­вић – уред­ник изда­ња и заступ­ник изда­ва­ча Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, Јеле­на Милен­ко­вић Мла­де­но­вић – аутор­ка рома­на и Јеле­на Јев­тић – уче­ни­ца Шабач­ке гимназије.


Про­мо­ци­ју је орга­ни­зо­вао Дра­ган Фили­по­вић, љуби­тељ Јеле­ни­ног ства­ра­ла­штва, уз помоћ дирек­тор­ке Шабач­ке гим­на­зи­је Мари­ја­не Иса­ко­вић.

НЕ ВЕРУЈ РЕЧИМА у Шапцу: Драган Филиповић и Маријана Исаковић

И за крај, репли­ка књи­ге „Не веруј речи­ма“ у виду тор­те, уру­че­нe од стра­не јед­не чита­тељ­ке – Дан­ке Утјешановић.

НЕ ВЕРУЈ РЕЧИМА у Шапцу: Торта „Не веруј речима“

Промоције романа „Не веруј речима“ у Шапцу и Власотинцу

У петак 13. маја у Шап­цу и петак 20. маја у Вла­со­тин­цу биће одр­жа­не про­мо­ци­је рома­на „Не веруј речи­ма“ Јеле­не Милен­ко­вић Младеновић.

ЈММ - Не веруј речима

Про­мо­ци­ја у Шап­цу биће одр­жа­на у библи­о­те­ци „Шабач­ке гим­на­зи­је“ са почет­ком у 18 часо­ва. О рома­ну ће поред аутор­ке гово­ри­ти: нови­нар­ка Гла­са Подри­ња Мир­ја­на Фили­по­вић, сати­ри­чар­ка Пави­ца Вељо­вић и уред­ник и изда­вач Вла­ди­ца Милен­ко­вић.

У Народ­ној библи­о­те­ци „Десан­ка Мак­си­мо­вић“ у Вла­со­тин­цу роман „Не веруј речи­ма“ биће пред­ста­вљен, тако­ђе, са почет­ком у 18 часо­ва, а уче­ство­ва­ће: дирек­тор­ка библи­о­те­ке Миља­на Ишља­мо­вић, про­фе­сор­ка срп­ског јези­ка Јеле­на Ђокић, као и уред­ник и изда­вач Вла­ди­ца Милен­ко­вић и аутор­ка рома­на Јеле­на Милен­ко­вић Мла­де­но­вић.

Роман „Не веруј речи­ма“, у изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, до сада је пред­ста­вљен у Бео­гра­ду, Нишу и Пара­ћи­ну и пред­ста­вља први Јеле­нин роман.