Промоција књиге "За сваки случај" у Смедереву

Књига афоризама „За сваки случај“ представљена у Смедереву

Народ­на библи­о­те­ка Сме­де­ре­во била је дома­ћин про­мо­ци­је књи­ге афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, у четвр­так 12. јуна 2014. године

Промоција књиге "За сваки случај" у Смедереву

Промоција књиге "За сваки случај" у Смедереву

У при­јат­ном амби­јен­ту сме­де­рев­ске библи­о­те­ке, у окви­ру Књи­жев­ног четврт­ка, књи­гу „За сва­ки слу­чај“ зајед­нич­ким сна­га­ма су пред­ста­ви­ли аутор Вла­ди­ца Милен­ко­вић, рецен­зент Срба Павло­вић, кари­ка­ту­ри­ста Сло­бо­дан Срдић и моде­ра­тор вече­ри Јеле­на Јере­мић, која је рекла нешто више о ауто­ру тако наја­вив­ши поче­так про­мо­ци­је. Касни­је су о Милен­ко­ви­ће­вој књи­зи, њего­вом ства­ра­ла­штву и сарад­њи с њим гово­ри­ли Павло­вић и Срдић, док је публи­ка је поред више сета афо­ри­за­ма, на које је одлич­но реа­го­ва­ла, има­ла при­ли­ке да види у А0 фор­ма­ту две кари­ка­ту­ре у завр­шној фази које су биле илу­стра­ци­је два афо­ри­зма из књи­ге и које је сме­де­рев­ски кари­ка­ту­ри­ста Сло­бо­дан Срдић довр­шио на лицу места.

Промоција књиге "За сваки случај" у Смедереву

„На добром смо путу да иде­мо напред. Иза нас се чуло: Не окре­ћи се, сине!“

Промоција књиге "За сваки случај" у Смедереву

„Народ је уце­њен. Сву­да око њега су цене.“

Књи­га „За сва­ки слу­чај“ је тре­ћа књи­га афо­ри­за­ма Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, обја­вље­на почет­ком 2014. годи­не у изда­њу КУА „Арти­ја“, а пре Сме­де­ре­ва пред­ста­вље­на у Пара­ћи­ну и Београду.

Пред­ста­вља­њу књи­ге „За сва­ки слу­чај“ прет­хо­ди­ло је пред­ста­вља­ње књи­ге „Ветро­пир“ Радо­ји­це Беци­ћа из Вели­ке Пла­не. Беци­ћу (1927), који већ више деце­ни­ја оби­та­ва на хумо­ри­стич­ко-сати­рич­ној сце­ни, у пред­ста­вља­њу књи­ге помо­гли су: глу­мац Бобан Тир­на­нић, глу­ми­ца Сла­ђа­на Михај­ло­вић и про­фе­сор Слав­ко Јокић.

Промоција "Ветропир" у Смедереву