Архиве ознака: Смедерево

Промоција књиге "За сваки случај" у Смедереву

Књига афоризама „За сваки случај“ представљена у Смедереву

Народ­на библи­о­те­ка Сме­де­ре­во била је дома­ћин про­мо­ци­је књи­ге афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, у четвр­так 12. јуна 2014. године

Промоција књиге "За сваки случај" у Смедереву

Промоција књиге "За сваки случај" у Смедереву

У при­јат­ном амби­јен­ту сме­де­рев­ске библи­о­те­ке, у окви­ру Књи­жев­ног четврт­ка, књи­гу „За сва­ки слу­чај“ зајед­нич­ким сна­га­ма су пред­ста­ви­ли аутор Вла­ди­ца Милен­ко­вић, рецен­зент Срба Павло­вић, кари­ка­ту­ри­ста Сло­бо­дан Срдић и моде­ра­тор вече­ри Јеле­на Јере­мић, која је рекла нешто више о ауто­ру тако наја­вив­ши поче­так про­мо­ци­је. Касни­је су о Милен­ко­ви­ће­вој књи­зи, њего­вом ства­ра­ла­штву и сарад­њи с њим гово­ри­ли Павло­вић и Срдић, док је публи­ка је поред више сета афо­ри­за­ма, на које је одлич­но реа­го­ва­ла, има­ла при­ли­ке да види у А0 фор­ма­ту две кари­ка­ту­ре у завр­шној фази које су биле илу­стра­ци­је два афо­ри­зма из књи­ге и које је сме­де­рев­ски кари­ка­ту­ри­ста Сло­бо­дан Срдић довр­шио на лицу места.

Промоција књиге "За сваки случај" у Смедереву

„На добром смо путу да иде­мо напред. Иза нас се чуло: Не окре­ћи се, сине!“

Промоција књиге "За сваки случај" у Смедереву

„Народ је уце­њен. Сву­да око њега су цене.“

Књи­га „За сва­ки слу­чај“ је тре­ћа књи­га афо­ри­за­ма Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, обја­вље­на почет­ком 2014. годи­не у изда­њу КУА „Арти­ја“, а пре Сме­де­ре­ва пред­ста­вље­на у Пара­ћи­ну и Београду.

Пред­ста­вља­њу књи­ге „За сва­ки слу­чај“ прет­хо­ди­ло је пред­ста­вља­ње књи­ге „Ветро­пир“ Радо­ји­це Беци­ћа из Вели­ке Пла­не. Беци­ћу (1927), који већ више деце­ни­ја оби­та­ва на хумо­ри­стич­ко-сати­рич­ној сце­ни, у пред­ста­вља­њу књи­ге помо­гли су: глу­мац Бобан Тир­на­нић, глу­ми­ца Сла­ђа­на Михај­ло­вић и про­фе­сор Слав­ко Јокић.

Промоција "Ветропир" у Смедереву

Народна библиотека Смедерево

„За сваки случај“ у Смедереву 12. јуна

После Пара­ћи­на и Бео­гра­да, Вла­ди­ца Милен­ко­вић ће пред­ста­ви­ти сво­ју књи­гу афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ у Сме­де­ре­ву, у четвр­так 12. јуна 2014. године

Народна библиотека Смедерево

Народ­на библи­о­те­ка Сме­де­ре­во је сле­де­ћа лока­ци­ја где ће бити пред­ста­вље­на тре­ћа књи­га афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ пара­ћин­ског сати­ри­ча­ра Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа. Поред ауто­ра на про­мо­ци­ји ће гово­ри­ти рецен­зент Срба Павло­вић, а упот­пу­ни­ће је црта­њем сме­де­рев­ски кари­ка­ту­ри­ста Сло­бо­дан Срдић.

На почет­ку вече­ри биће пред­ста­вље­на и књи­га „Ветро­пир“ 87-ого­ди­шњег Радо­ји­це Беци­ћа, хумо­ри­сте и сати­ри­ча­ра из Вели­ке Пла­не, а у томе ће му помо­ћи њего­ви сугра­ђа­ни – глум­ци и пријатељи.

Поче­так про­гра­ма је зака­зан за 19 часова.

Као и прет­ход­них пута, стенд-ап коми­чар Срђан Дин­чић пози­ва на про­мо­ци­ју књи­ге „За сва­ки случај“:

„Афотека 2“ представљена у Смедереву

Друга „Афотека“ утврђена у Смедереву

У Музе­ју у Сме­де­ре­ву је у петак 13. децем­бра 2013. годи­не отво­ре­на изло­жба „Ја као афо­те­кар“ кари­ка­ту­ри­сте Сло­бо­да­на Срди­ћа, са кари­ка­ту­ра­ма које чине састав­ни део Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“, а потом одр­жа­на и про­мо­ци­ја алма­на­ха на којој су уче­ство­ва­ли Вла­ди­ца Милен­ко­вић, глав­ни уред­ник и један од при­ре­ђи­ва­ча овог изда­ња, и Милан Бутрић Тан­кеш, афо­ри­сти­чар „афо­те­кар“ из Смедерева

„Афотека 2“ представљена у Смедереву

Након наја­ве кусто­са-сарад­ни­ка за одно­се са јав­но­шћу Миро­сла­ва Лази­ћа и увод­не речи дирек­тор­ке Музе­ја у Сме­де­ре­ву Татја­не Гач­пар, реч су има­ли Вла­ди­ца Милен­ко­вић и Сло­бо­дан Срдић који су даље у опу­ште­ној атмо­сфе­ри пред број­ном сме­де­рев­ском публи­ком наста­ви­ли са вође­њем ове једин­стве­не вече­ри кари­ка­ту­ре, хумо­ра и сати­ре у Сме­де­ре­ву, изме­ђу оста­лог гово­ре­ћи како је се дошло до иде­је да се на афо­ри­зам сва­ког од ауто­ра дру­ге „Афо­те­ке“ одго­во­ри карикатуром.

„Афотека 2“ представљена у Смедереву

Овом при­ли­ком је сво­је афо­ри­зме обја­вље­не у алма­на­ху про­чи­тао Милан Бутрић Тан­кеш, афо­ри­сти­чар који већ има дво­го­ди­шњи стаж у уло­зи „афо­те­ка­ра“, као и Вла­ди­ца Милен­ко­вић који је, осим изво­да из рецен­зи­ја Косте Павло­ви­ћа и Гру­ја Лера и сво­јих афо­ри­за­ма, читао и афо­ри­зме дру­гих ауто­ра на осно­ву слу­чај­ног узорка.

„Афотека 2“ представљена у Смедереву

Гост про­мо­ци­је алма­на­ха овом при­ли­ком био је Радо­ји­ца Бецић, хумо­ри­ста и сати­ри­чар из Вели­ке Пла­не, који је све при­сут­не, а посеб­но „афо­те­ка­ре“, поздра­вио са неко­ли­ко афоризама.

„Афотека 2“ представљена у Смедереву

На кра­ју ове вече­ри фузи­је кари­ка­ту­ре и афо­ри­зма испу­ње­не сме­хом, какву веро­ват­но Музеј у Сме­де­ре­ву не пам­ти од посто­ја­ња, завр­шну реч је имао Сло­бо­дан Срдић који је сво­је сугра­ђа­не позвао да погле­да­ју изло­жбу и да јој се вра­те још који пут, све до послед­њег дана 2013. годи­не до када ће изло­жба бити поста­вље­на и, ујед­но, до када ће моћи да обо­га­те сво­ју библи­о­те­ку дру­гим алма­на­хом „Афо­те­ка“.

„Афотека 2“ представљена у Смедереву

Оно што је спе­ци­фич­но за изло­жбу „Ја као афо­те­кар“ у Сме­де­ре­ву је ново­го­ди­шња кари­ка­ту­ра која попу­ла­ри­зу­је Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ и која је први пут део ове постав­ке карикатура.

Афотека 2 - Новогодишњи поклони

Посе­ти­о­ци су поред ути­са­ка са собом поне­ли и бога­то опре­мљен ката­лог изло­жбе који ће их сва­ка­ко под­се­ћа­ти на оно што се тог пет­ка 13. дого­ди­ло у Музе­ју у Смедереву.

Про­мо­ци­ју су са посеб­ном пажњом про­пра­ти­ли локал­ни меди­ји, нови­на­ри и фотографи.

[hr]

[highlight]Књи­гу „Афо­те­ка 2“ уз прво изда­ње „Афо­те­ке“ од 13. децем­бра па у наред­них 10 дана могу­ће је нару­чи­ти за само 500 дина­ра, а више о томе на лин­ку.[/highlight]

[hr]

Алманах афористичара "Афотека 2" - најавни плакат за Смедерево

Велико овогодишње финале „Афотеке 2“ у Смедереву

Вели­ко ово­го­ди­шње фина­ле „Афо­те­ке 2“, послед­ња про­мо­ци­ја у 2013. годи­ни, дого­ди­ће се у „утвр­ђе­њу“ Сло­бо­да­на Срди­ћа, тач­ни­је у Сме­де­ре­ву, на отва­ра­њу њего­ве изло­жбе кари­ка­ту­ра под нази­вом „Ја као афо­те­кар“. Изло­жба ће бити отво­ре­на у петак 13. децем­бра у 18 часо­ва у Музе­ју у Сме­де­ре­ву и чини­ће је кари­ка­ту­ре који­ма су илу­стро­ва­ни афо­ри­зми 38 „афо­те­ка­ра“.

Алманах афористичара "Афотека 2" - најавни плакат за Смедерево

У орга­ни­за­ци­ји Музе­ја у Сме­де­ре­ву и кари­ка­ту­ри­сте Сло­бо­да­на Срди­ћа биће одр­жа­на про­мо­ци­ја Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“, а којој ће прет­хо­ди­ти све­ча­но отва­ра­ње изло­жбе кари­ка­ту­ра које су једин­стве­ни део овог алма­на­ха обја­вље­ног у изда­њу КУА „Арти­ја“ и „Лиге духо­ви­тих“. Поред 38 кари­ка­ту­ра које се нала­зе у уну­тра­шњо­сти књи­ге, број од 40 кари­ка­ту­ра допу­ни­ће илу­стра­ци­ја са кори­ца књи­ге и за ову изло­жбу спе­ци­јал­но при­пре­мље­на ново­го­ди­шња кари­ка­ту­ра. За ову при­ли­ку је при­пре­мљен и бога­то опре­мљен ката­лог са више од поло­ви­не изло­же­них карикатура.

Алманах афористичара "Афотека 2" - каталог за Смедерево

На сме­де­рев­ску про­мо­ци­ју „Афо­те­ке 2“ изве­стан је дола­зак при­ре­ђи­ва­ча Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа и Мио­дра­га Сто­ши­ћа, као и Мила­на Бутри­ћа, ауто­ра из Сме­де­ре­ва засту­пље­ног у алманаху.

Дога­ђај ће бити одр­жан уз подр­шку локал­них медија.

Изло­жба „Ја као афо­те­кар“ биће поста­вље­на све до кра­ја ове годи­не, 31. децем­бра, али то није разлог да се не види­мо у петак 13. децем­бра у 18 часова.

Музеј у Сме­де­ре­ву се нала­зи у ули­ци Омла­дин­ска 4, а више о музе­ју на интер­нет сај­ту.

Алманах афористичара "Афотека 2" - позивница за Смедерево