Народна библиотека Смедерево

„За сваки случај“ у Смедереву 12. јуна

После Пара­ћи­на и Бео­гра­да, Вла­ди­ца Милен­ко­вић ће пред­ста­ви­ти сво­ју књи­гу афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ у Сме­де­ре­ву, у четвр­так 12. јуна 2014. године

Народна библиотека Смедерево

Народ­на библи­о­те­ка Сме­де­ре­во је сле­де­ћа лока­ци­ја где ће бити пред­ста­вље­на тре­ћа књи­га афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ пара­ћин­ског сати­ри­ча­ра Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа. Поред ауто­ра на про­мо­ци­ји ће гово­ри­ти рецен­зент Срба Павло­вић, а упот­пу­ни­ће је црта­њем сме­де­рев­ски кари­ка­ту­ри­ста Сло­бо­дан Срдић.

На почет­ку вече­ри биће пред­ста­вље­на и књи­га „Ветро­пир“ 87-ого­ди­шњег Радо­ји­це Беци­ћа, хумо­ри­сте и сати­ри­ча­ра из Вели­ке Пла­не, а у томе ће му помо­ћи њего­ви сугра­ђа­ни – глум­ци и пријатељи.

Поче­так про­гра­ма је зака­зан за 19 часова.

Као и прет­ход­них пута, стенд-ап коми­чар Срђан Дин­чић пози­ва на про­мо­ци­ју књи­ге „За сва­ки случај“: