Промоција књиге "За сваки случај" у Параћину

Књига „За сваки случај“ представљена у Параћину

Збир­ка афо­ри­за­ма Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа под нази­вом „За сва­ки слу­чај“, обја­вље­на у изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, пред­ста­вље­на је у Кул­тур­ном цен­тру Пара­ћин у петак 21. фебру­а­ра 2014. године

Промоција књиге "За сваки случај" у Параћину

Упр­кос неко­ли­ко дру­штве­них деша­ва­ња те вече­ри у Пара­ћи­ну, нешто кул­тур­них, а нешто више поли­тич­ких, Гале­ри­ја Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин била је при­лич­но испу­ње­на љуби­те­љи­ма афо­ри­за­ма и позна­ва­о­ци­ма ства­ра­ла­штва Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, који су ани­ми­ра­ни од стра­не уред­ни­це књи­жев­ног про­гра­ма Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин Хаџи Гор­да­не Воји­но­вић актив­но уче­ство­ва­ли у про­мо­ци­ји књиге.

Промоција књиге "За сваки случај" у Параћину

Воде­ћи про­мо­ци­ју Хаџи Гор­да­на Воји­но­вић је пред­ста­ви­ла Вла­ди­цу Милен­ко­ви­ћа чак чети­ри пута, и то као ауто­ра, заступ­ни­ка изда­ва­ча, глав­ног уред­ни­ка изда­ња и дизај­не­ра књи­ге и кори­ца књи­ге „За сва­ки слу­чај“, што је додат­но изма­ми­ло смех публи­ке поред афо­ри­за­ма који су темат­ски про­ша­ра­ли нашу свакодневицу.

Промоција књиге "За сваки случај" у Параћину

За пре­дах изме­ђу при­че о књи­зи и сери­ја афо­ри­за­ма побри­нуо се Ђор­ђе Коцић који уз гита­ру извео песме дома­ћих рок бен­до­ва: Ека­та­ри­на Вели­ка, Пар­ти­бреј­керс и Мај­ке, под­јед­на­ко бун­тов­них и језгро­ви­тих као што су били у току вече­ри про­чи­та­ни афоризми.

Промоција књиге "За сваки случај" у Параћину

Про­мо­ци­ја је про­пра­ће­на од стра­не ТВ еки­па општин­ске теле­ви­зи­је и РТВ „Канал М“, као и нови­на­ра „Бил­те­на“ Општи­не Параћин.

Промоција књиге "За сваки случај" у Параћину

Пре­ма речи­ма Милен­ко­ви­ћа, у пла­ну су про­мо­ци­је књи­ге и у дру­гим гра­до­ви­ма Срби­је, а ако буде могућ­но­сти и ван граница.

Промоција књиге "За сваки случај" у Параћину