Владица Миленковић - За сваки случај

Духовит видео позив на промоцију књиге „За сваки случај“

Срђан Дин­чић, стенд-ап коми­чар, сни­мио је скеч којим пози­ва на про­мо­ци­ју књи­ге афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, обја­вље­не у изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“: