Најава промоције "За сваки случај" у Параћину

Фебруарске активности „Артије“ у медијима

Наја­ве и изве­шта­ји са деша­ва­ња у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ у фебру­а­ру 2014. годи­не у локал­ним штам­па­ним и елек­трон­ским меди­ји­ма са „Stand Up кара­ва­на“, тј. госто­ва­ња коми­ча­ра Срђа­на Дин­чи­ћа и Нена­да Дани­ло­ви­ћа (Неше Бри­џи­са) и про­мо­ци­је књи­ге афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ Вла­ди­це Миленковића:

Најава промоције "За сваки случај" у Параћину

Наја­ва про­мо­ци­је „За сва­ки слу­чај“ у Пара­ћи­ну (Бил­тен Општи­не Пара­ћин, број 202, четвр­так 13. фебру­ар 2014.)

Извештај са "Stand up каравана" и промоције "За сваки случај"

Изве­штај са „Stand up кара­ва­на“ и про­мо­ци­је „За сва­ки слу­чај“ (Бил­тен Општи­не Пара­ћин, број 203, четвр­так 27. фебру­ар 2014.)

Спе­ци­јал­ни изве­штај РТВ „Канал М“ са „Stand Up кара­ва­на“ одр­жа­ног 14. фебру­а­ра у Позо­ри­шту Параћин:

Теле­ви­зиј­ски при­лог са про­мо­ци­је књи­ге афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа одр­жа­не 21. фебру­а­ра у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Параћин:

Поред наве­де­них новин­ских чла­на­ка и теле­ви­зиј­ских изве­шта­ја, заступ­ник КУА „Арти­ја“ Вла­ди­ца Милен­ко­вић госто­вао је пово­дом две годи­не рада удру­же­ња и нове књи­ге афо­ри­за­ма у еми­си­ји „Дија­лог“ Радио Пара­ћи­на у уто­рак 25. фебруара.