KUA ARTIJA - TARANOISE BAND - CAFFE BIBLIOTEKA

Књижевно-музичко вече у кафеу „Библиотека“

У башти пара­ћин­ског кафеа попу­лар­ног нази­ва „Библи­о­те­ка“ (ул. Кра­ља Петра 53/1, згра­да Бака­ру­ша) одр­жа­ће се књи­жев­но-музич­ко вече чла­но­ва Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и госту­ју­ћих ауто­ра уз дома­ћин­ску аку­стич­ну свир­ку „Taranoise Band-a“, у петак 24. авгу­ста 2012. годи­не са почет­ком у 20 часова.

KUA ARTIJA - TARANOISE BAND - CAFFE BIBLIOTEKA

Ово ће бити прво пред­ста­вља­ње чла­но­ва КУА „Арти­ја“ у ком­би­на­ци­ји са пра­те­ћом музич­ком гру­пом, а као гости би тре­ба­ли да насту­пе и неки од пара­ћин­ских само­стал­них песни­ка. Ина­че, „Taranoise Band“ је тро­чла­на гру­па мла­дих музи­ча­ра која сви­ра обра­де дома­ћих и стра­них поп-рок песа­ма и на музич­кој сце­ни Пара­ћи­на посто­ји тек нешто више од два месеца.

Да се под­се­ти­мо, „Арти­ја­ши“ су уоп­ште сво­је прво пред­ста­вља­ње има­ли за вре­ме мани­фе­ста­ци­је „Ноћ музе­ја“ у атри­ју­му библи­о­те­ке „Др Вићен­ти­је Ракић“ у Пара­ћи­ну пер­фор­ман­сом „Лете­ће књи­ге“.