Конкурс сатире и хумора „Живојин Павловић Жикишон 2012“

Сатирична позорница ЖикишонОрга­ни­за­ци­о­ни одбор Сати­рич­не позор­ни­це „Жики­шон“ Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ рас­пи­су­је кон­курс сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2012“, који наста­вља са радом по узо­ру на про­шло­го­ди­шњи конкурс.

Тема кон­кур­са је „Сре­ћа у несре­ћи“ и састо­ји се из 3 кате­го­ри­је: афо­ри­зми, сати­рич­но-хумо­ри­стич­на песма и сати­рич­но-хумо­ри­стич­на при­ча. На кон­курс сла­ти до 15 афо­ри­за­ма (не мање од 10); јед­ну песму (до јед­не куца­не стра­не); и, јед­ну при­чу (до две куца­не стра­не), са стан­дард­ном вели­чи­ном фон­та и стан­дард­ним про­ре­дом, под шифром и са кра­ћом био­гра­фи­јом у посеб­ној ковер­ти, на адресу:

Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“
ул. Мило­ва­на Гли­ши­ћа 28
35250 Пара­ћин
Срби­ја
(са оба­ве­зном назна­ком: „За кон­курс Жики­шон 2012“)

или на елек­трон­ску адре­су: zikison@gmail.com, под сле­де­ћим условима:

Радо­ве пот­пи­са­не шифром сла­ти у Word доку­мен­ту (doc или docx фор­ма­ту), са стан­дард­ним фон­то­ви­ма који подр­жа­ва­ју „наша“ сло­ва, вели­чи­не 12 и са про­ре­дом вред­но­сти 1.0, у јед­ној пору­ци под насло­вом „За кон­курс Жики­шон 2012“, док у пору­ци чији је наслов иза­бра­на шифра ауто­ра посла­ти подат­ке о ауто­ру уз крат­ку био­гра­фи­ју на елек­трон­ску адре­су: artija.kua@gmail.com. Обе пору­ке, и са радо­ви­ма и са раз­ре­ше­њем шифре, мора­ју бити посла­те са исте адресе.

У кате­го­ри­ји афо­ри­за­ма награ­ђу­је се сери­ја афо­ри­за­ма, а у све 3 кате­го­ри­је биће награ­ђе­на по 3 нај­бо­ља рада. Радо­ви који нису посла­ти под наве­де­ним усло­ви­ма кон­кур­са неће се узи­ма­ти у обзир.

Спе­ци­јал­на награ­да кон­кур­са „Зоран Матић Мазос“ биће доде­ље­на оном ко нај­ду­хо­ви­ти­је и нај­пре­ци­зни­је јед­ним афо­ри­змом опи­ше кари­ка­ту­ру „Тор­та“ Нико­ле Дра­га­ша, кари­ка­ту­ри­сте из Пан­че­ва. Награ­да се састо­ји од дипло­ме и кари­ка­ту­ре која је тема ове награ­де и која ће бити изло­жбе­но опре­мље­на од стра­не њеног аутора.

Никола Драгаш, карикатура "Торта"

Кари­ка­ту­ра "Тор­та", аутор Нико­ла Драгаш

Кон­курс је отво­рен до 20. авгу­ста 2012. годи­не, а резул­та­ти ће бити обја­вље­ни до кра­ја месе­ца. Сати­рич­на позор­ни­ца „Жики­шон 2012“ биће одр­жа­на у току месе­ца сеп­тем­бра у Кул­тур­ном цен­тру „Пара­ћин“, када ће бити доде­ље­на при­зна­ња са метал­ним логом СПЖ (Сати­рич­на позор­ни­ца „Жики­шон“) на дрве­ном посто­љу, као и дипло­ме и награ­де (књи­ге, умет­нич­ка дела и др.), и бити пре­зен­то­ва­ни нај­бо­љи радови.

При­спе­ли радо­ви се не вра­ћа­ју, а иза­бра­ни ће бити публи­ко­ва­ни у фан­зи­ну „Жики­шон 2012“ и на бло­гу „Жики­шон“ (blog.zikison.net).

За додат­не инфор­ма­ци­је обра­ти­ти се на елек­трон­ску адре­су: artija.kua@gmail.com.

Више о живо­ту и раду Жики­шо­на и Мазо­са на веб сај­ту zikison.net.

Вла­ди­ца Миленковић,
заступ­ник КУА „Арти­ја“
и Сати­рич­не позор­ни­це „Жики­шон“