КУА „Артија“ у параћинском „Билтену“

Новин­ски члан­ци у гла­си­лу Општи­не Пара­ћин „Бил­тен“ (у бро­је­ви­ма 159 од 17. маја, 160 од 24. маја и 161 од 31. маја 2012. годи­не) о актив­но­сти­ма Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“:

Изложба карикатура Слободана Срдића и остала дешавања

Ноћ музеја - Ноћ параћинске културе

Ноћ музеја - Храна за душу

Фестивал уметности Артикулисање