„Не веруј речима“ у Параћину

„Не веруј речима“ у Параћину

У петак 19. фебру­а­ра 2016. годи­не у Кул­тур­ном цен­тру Пара­ћин биће пред­ста­вљен роман „Не веруј речи­ма“ Јеле­не Милен­ко­вић Мла­де­но­вић. Поче­так про­мо­ци­је је зака­зан за 19 часова…

На про­мо­ци­ји ће поред Јеле­не Милен­ко­вић Мла­де­но­вић уче­ство­ва­ти у име изда­ва­ча – Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ – Вла­ди­ца Милен­ко­вић, уред­ник изда­ња. Дома­ћин про­мо­ци­је је Хаџи Гор­да­на Воји­но­вић, уред­ник књи­жев­ног про­гра­ма Кул­тур­ног цен­тра Параћин.

„Не веруј речима“ у Параћину

Након Бео­гра­да и Ниша, роман „Не веруј речи­ма“ се вра­ћа кући у Пара­ћин, где је обја­вљен у окто­бру 2015. годи­не уочи бео­град­ског Сај­ма књига.

„Не веруј речима“ у Параћину

„Не веруј речи­ма“ је први роман Бео­гра­ђан­ке Јеле­не Милен­ко­вић Мла­де­но­вић и први роман у изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, у еди­ци­ји „Про­за­ик“.