Почетак промоције романа „Не веруј речима“

Фото-извештај са промоције романа „Не веруј речима“ у Нишу

У Сту­дент­ском кул­тур­ном цен­тру у Нишу, у уто­рак 9. фебру­а­ра 2016. годи­не, одр­жа­на је про­мо­ци­ја рома­на „Не веруј речи­ма“ Јеле­не Милен­ко­вић Младеновић…
Почетак промоције романа „Не веруј речима“

На про­мо­ци­ји су уче­ство­ва­ли: уред­ник књи­жев­ног про­гра­ма СКЦ-а Гор­да­на Митић Жив­ко­вић, нови­нар Жар­ко Ристић, у име изда­ва­ча Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ уред­ник Вла­ди­ца Милен­ко­вић и аутор рома­на Јеле­на Милен­ко­вић Мла­де­но­вић, уз музич­ку подр­шку пола­зни­ка шко­ле гита­ре „GuitArt By Heart“ и КУДЖ „Кон­стан­тин“.