Архиве ознака: Ниш

„Не веруј речима“ у Параћину

„Не веруј речима“ у Параћину

У петак 19. фебру­а­ра 2016. годи­не у Кул­тур­ном цен­тру Пара­ћин биће пред­ста­вљен роман „Не веруј речи­ма“ Јеле­не Милен­ко­вић Мла­де­но­вић. Поче­так про­мо­ци­је је зака­зан за 19 часова…

На про­мо­ци­ји ће поред Јеле­не Милен­ко­вић Мла­де­но­вић уче­ство­ва­ти у име изда­ва­ча – Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ – Вла­ди­ца Милен­ко­вић, уред­ник изда­ња. Дома­ћин про­мо­ци­је је Хаџи Гор­да­на Воји­но­вић, уред­ник књи­жев­ног про­гра­ма Кул­тур­ног цен­тра Параћин.

„Не веруј речима“ у Параћину

Након Бео­гра­да и Ниша, роман „Не веруј речи­ма“ се вра­ћа кући у Пара­ћин, где је обја­вљен у окто­бру 2015. годи­не уочи бео­град­ског Сај­ма књига.

„Не веруј речима“ у Параћину

„Не веруј речи­ма“ је први роман Бео­гра­ђан­ке Јеле­не Милен­ко­вић Мла­де­но­вић и први роман у изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, у еди­ци­ји „Про­за­ик“.

Почетак промоције романа „Не веруј речима“

Фото-извештај са промоције романа „Не веруј речима“ у Нишу

У Сту­дент­ском кул­тур­ном цен­тру у Нишу, у уто­рак 9. фебру­а­ра 2016. годи­не, одр­жа­на је про­мо­ци­ја рома­на „Не веруј речи­ма“ Јеле­не Милен­ко­вић Младеновић…
Почетак промоције романа „Не веруј речима“

На про­мо­ци­ји су уче­ство­ва­ли: уред­ник књи­жев­ног про­гра­ма СКЦ-а Гор­да­на Митић Жив­ко­вић, нови­нар Жар­ко Ристић, у име изда­ва­ча Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ уред­ник Вла­ди­ца Милен­ко­вић и аутор рома­на Јеле­на Милен­ко­вић Мла­де­но­вић, уз музич­ку подр­шку пола­зни­ка шко­ле гита­ре „GuitArt By Heart“ и КУДЖ „Кон­стан­тин“.

„Не веруј речима“ у Нишу

Роман „Не веруј речима“ пред Нишлијама

Роман „Не веруј речи­ма“ Јеле­не Милен­ко­вић Мла­де­но­вић биће пред­ста­вљен у Нишу, у Сту­дент­ском кул­тур­ном цен­тру (Шума­то­вач­ка ББ), у уто­рак 9. фебру­а­ра 2016. годи­не са почет­ком у 18 часова…

Поред аутор­ке рома­на Јеле­не Милен­ко­вић Мла­де­но­вић на про­мо­ци­ји ће уче­ство­ва­ти Вла­ди­ца Милен­ко­вић, изда­вач и уред­ник, ина­че заступ­ник КУА „Арти­ја“, и Жар­ко Ристић, нови­нар из Ниша. Музич­ку подр­шку пру­жи­ће GuitArt By Heart и КУДЖ „Кон­стан­тин“, и то: Мари­ја Раи­че­вић, Бог­дан Јова­но­вић, Давид Про­тић и Јан­ко Миленковић.

„Не веруј речима“ у Нишу

После про­шло­го­ди­шњег пред­ста­вља­ња на Сај­му књи­га у Бео­гра­ду и бео­град­ске про­мо­ци­је, ово ће бити прва про­мо­ци­ја рома­на „Не веруј речи­ма“ у 2016. години.