Признање Жикишон

Обавештење поводом резултата конкурса „Живојин Павловић Жикишон 2016“

Признање Жикишон

Орга­ни­за­ци­о­ни одбор Сати­рич­не позор­ни­це „Жики­шон“ Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Aрти­ја“ оба­ве­шта­ва јав­ност и све уче­сни­ке кон­кур­са да је кон­курс сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2016“ завр­шен 15. сеп­тем­бра, а резул­та­ти кон­кур­са ће бити обја­вље­ни до кра­ја новем­бра, уме­сто почет­ком окто­бра како је наве­де­но у кон­кур­су. Разлог је тех­нич­ке при­ро­де и одсу­ство чла­но­ва жирија.

Одр­жа­ва­ње Фести­ва­ла сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2016“ је неи­зве­сно, због недо­стат­ка финан­сиј­ских сред­ста­ва. У слу­ча­ју да не дође до одр­жа­ва­ња Фести­ва­ла при­зна­ња и дипло­ме ће награ­ђе­ни­ма бити посла­те поштом. У вези свих про­ме­на пово­дом одр­жа­ва­ња Фести­ва­ла уче­сни­ци ће бити бла­го­вре­ме­но обавештени.

Хва­ла на разумевању.