Архиве ознака: обавештење

Признање Жикишон

Обавештење поводом резултата конкурса „Живојин Павловић Жикишон 2016“

Признање Жикишон

Орга­ни­за­ци­о­ни одбор Сати­рич­не позор­ни­це „Жики­шон“ Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Aрти­ја“ оба­ве­шта­ва јав­ност и све уче­сни­ке кон­кур­са да је кон­курс сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2016“ завр­шен 15. сеп­тем­бра, а резул­та­ти кон­кур­са ће бити обја­вље­ни до кра­ја новем­бра, уме­сто почет­ком окто­бра како је наве­де­но у кон­кур­су. Разлог је тех­нич­ке при­ро­де и одсу­ство чла­но­ва жирија.

Одр­жа­ва­ње Фести­ва­ла сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2016“ је неи­зве­сно, због недо­стат­ка финан­сиј­ских сред­ста­ва. У слу­ча­ју да не дође до одр­жа­ва­ња Фести­ва­ла при­зна­ња и дипло­ме ће награ­ђе­ни­ма бити посла­те поштом. У вези свих про­ме­на пово­дом одр­жа­ва­ња Фести­ва­ла уче­сни­ци ће бити бла­го­вре­ме­но обавештени.

Хва­ла на разумевању.

КУА АРТИЈА

Поздрав са књижевно-уметничког брода од Артије

КУА АРТИЈА

Пошто­ва­ни при­ја­те­љи Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, у субо­ту 31. маја 2014. годи­не, тј. данас, пла­ни­ра­но је одр­жа­ва­ње Фести­ва­ла умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2014“, тре­ћег по реду, у фоа­јеу и сали Позо­ри­шта Пара­ћин са про­гра­мом који би по садр­жа­ју био изне­на­ђе­ње за мно­ге у одно­су на прва два „Арти­ку­ли­са­ња“.

Нажа­лост, услед ката­стро­фал­них после­ди­ца којe је оста­ви­ла попла­ва у Пара­ћи­ну, у којој је стра­да­ло и пара­ћин­ско позо­ри­ште, није било могу­ће одр­жа­ти фести­вал, а и не веру­је­мо да би неко­ме било до ика­кве умет­но­сти када су мно­ги гра­ђа­ни Пара­ћи­на окре­ну­ти томе да се што пре вра­те у сво­је попла­вље­не домо­ве и нор­мал­ном животу.

Сто­га је Фести­вал умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2014“ одло­жен за неко боље вре­ме, нај­ве­ро­ват­ни­је за поче­так сеп­тем­бра, о чему ће сви бити бла­го­вре­ме­но оба­ве­ште­ни. О самом про­гра­му фести­ва­ла, за који веру­је­мо да ће бити још бога­ти­ји, кад за то дође време.

Поздрав са књи­жев­но-умет­нич­ког бро­да од Артије!