Признање Жикишон

Жикишон 2016: Резултати конкурса сатире и хумора „Живојин Павловић Жикишон 2016“

Признање ЖикишонОдлу­ку о нај­бо­љим радо­ви­ма са Кон­кур­са сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2016“ донео је струч­ни жири награ­див­ши седам ауто­ра, а Жики­шо­но­ва при­зна­ња при­па­ла су Бра­ти­сла­ву Коста­ди­но­ву из Кру­шев­ца за афо­ри­зме, Јеле­ни Кујун­џић из Мају­ра код Шап­ца за песму и Миро­сла­ву Павло­ви­ћу из Крње­ва за при­чу. Добит­ник награ­де „Зоран Матић Мазос“ је Миро­слав Сре­да­но­вић из Београда.

Струч­ни жири су чини­ли: Вла­ди­ца Милен­ко­вић, сати­ри­чар, пред­сед­ник жири­ја и заступ­ник орга­ни­за­то­ра кон­кур­са Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је; Пави­ца Вељо­вић, сати­ри­чар­ка из Сур­чи­на; и Зоран Јова­но­вић, афо­ри­сти­чар из Лесков­ца.  Запа­жа­ње жири­ја је да су ауто­ри афо­ри­за­ма у већи­ни испо­што­ва­ли дво­стру­ку тему „Лабу­до­ва песма“ и(ли) „Пиро­ва побе­да“, мада је било и погре­шног схва­та­ња теме, али да је ква­ли­тет био задо­во­ља­ва­ју­ћи, као и ква­ли­тет при­ча које су биле на сло­бод­ну тему. Песме, тако­ђе на сло­бод­ну тему, нису биле на задо­во­ља­ва­ју­ћем нивоу, па је жири одлу­чио да награ­ди само јед­ну песму која се дале­ко издво­ји­ла изнад оста­лих. Радо­ви који нису посла­ти под наве­де­ним усло­ви­ма кон­кур­са су ауто­мат­ски дисквалификовани.

Добит­ни­ци ово­го­ди­шњих при­зна­ња Жики­шон, како је већ наве­де­но, су: Бра­ти­слав Коста­ди­нов (шифра: Пре­те­ће писмо) из Кру­шев­ца у кате­го­ри­ји Афо­ри­зми, где се посеб­но издво­јио афо­ри­зам: „Пости­гли смо зве­зда­не успе­хе, а онда су дошли на напла­ту астро­ном­ски тро­шко­ви“, Јеле­на Кујун­џић (шифра: Окла­ги­ја) из Мају­ра код Шап­ца у кате­го­ри­ји Сати­рич­но-хумо­ри­стич­на песма, за песму „Огра­де“, и Миро­сла­ву Павло­ви­ћу (шифра: Тра­гач) из Крње­ва у кате­го­ри­ји Сати­рич­но-хумо­ри­стич­на при­ча, за при­чу „Интер­вју“. Дипло­ме за дру­го и тре­ће место при­па­ле су, за афо­ри­зме: Дра­га­ну Кола­ку (шифра: Зоља) из Тите­ла и Деја­ну Ристи­ћу (шифра: Милој­ко, репа­та веве­ри­ца) из Кру­шев­ца, а за сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну при­чу: Весе­ли­ну Мили­ће­ви­ћу (шифра: Крај­пу­та­ши) из Врба­са, за при­чу „Псе­ћи мени“, и Чедо­ми­ру Љуби­чи­ћу (шифра: Ути­сак неде­ље) из Бео­гра­да, за при­чу „Пипл­ме­тар“.

Карикатура - Жикаченко

Кари­ка­ту­ра ауто­ра Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на, тема исто­и­ме­ног кон­кур­са за 2016. годину

Орга­ни­за­ци­о­ни одбор Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон је одлу­чио да спе­ци­јал­на награ­да „Зоран Матић Мазос“ буде доде­ље­на Миро­сла­ву Сре­да­но­ви­ћу (шифра: Мора­вац) из Бео­гра­да. Поред дипло­ме, при­па­шће му награ­да у виду је изло­жбе­но опре­мље­не кари­ка­ту­ре Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на, пот­пи­са­не псе­у­до­ни­мом Жика­чен­ко, коју је на нај­бо­љи и нај­пре­ци­зни­ји начин опи­сао афо­ри­змом: „Народ је пре­тр­пео кола­те­рал­ну ште­ту. Одште­ту су заслу­жи­ли рат­ни профитери.“

Награ­ђе­ни радо­ви ће бити наред­них дана пред­ста­вље­ни на Жики­шон Бло­гу, а награ­ђе­ни и запа­же­ни радо­ви са овог кон­кур­са, уз радо­ве са прет­ход­на два, биће обја­вље­ни у збор­ни­ку ретро­спек­ти­ве радо­ва „Живо­јин Павло­вић Жики­шон“, који је пла­ни­ран за поче­так 2017. године.

На кон­курс „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2016“ сво­је радо­ве је посла­ло 52 ауто­ра из Срби­је, Црне Горе, Босне и Хер­це­го­ви­не, Хрват­ске, Маке­до­ни­је, Сло­ве­ни­је и Јапа­на у све чети­ри кате­го­ри­је; афо­ри­зме 28, сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну песму 18 и за сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну при­чу 33 ауто­ра, док је афо­ри­зам на тему кари­ка­ту­ре посла­ло 16 аутора.

Орга­ни­за­тор се захва­љу­је свим уче­сни­ци­ма кон­кур­са и чести­та награ­ђе­ним ауторима.

Одр­жа­ва­ње Фести­ва­ла сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2016“ је неи­зве­сно, а у слу­ча­ју да се ство­ре усло­ви за одр­жа­ва­ње биће то у фебру­а­ру 2017. годи­не, када ће бити доде­ље­не награ­де. Ако не дође до одр­жа­ва­ња Фести­ва­ла награ­де ће бити посла­те поштом.

Орга­ни­за­ци­о­ни одбор
Сати­рич­не позор­ни­це Жикишон

Вла­ди­ца Милен­ко­вић, с.р.
заступ­ник КУА „Арти­ја“
и Сати­рич­не позор­ни­це Жикишон