Афотеке на попусту

Од „Ноћи књиге“ обе „Афотеке“ за само 500 динара

Од пет­ка 13. децем­бра 2013. годи­не, када се у вечер­њим сати­ма обе­ле­жа­ва „Ноћ књи­ге“, па у наред­них 10 дана два изда­ња Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“, која је обја­ви­ла Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ у сарад­њи са интер­нет сај­том „Лига духо­ви­тих“, моћи ће да се нару­че за само 500 динара

Афотеке на попусту

Поје­ди­нач­не цене ових књи­га су 350 („Афо­те­ка“) и 450 дина­ра („Афо­те­ка 2“), а с обзи­ром да су зали­хе прве „Афо­те­ке“ при кра­ју број ком­пле­та саста­вљен од ове две књи­ге огра­ни­чен је сим­бо­лич­ним бро­јем 13. Прва 3 нару­чи­о­ца доби­ће на поклон књи­гу афо­ри­за­ма Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа „Доси­је ФенИКС“.

Књи­ге може­те пору­чи­ти путем стра­ни­це за КОНТАКТ и биће посла­те на доста­вље­ну адре­су након упла­те на жиро-рачун удру­же­ња КУА „Арти­ја“ 160-370483-53 (Banka Intesa) са свр­хом упла­те „Књи­ге Афо­те­ка“.

У цену од 500 дина­ра НИЈЕ ура­чу­на­та пошта­ри­на, а зара­чу­на­ва­ће се на осно­ву ценов­ни­ка ПТТ услу­га. (Пре­длог је да то буде пре­по­ру­че­на писмо­но­сна пошиљ­ка, врсте пошиљ­ке „тиско­ви­на“). Начин сла­ња паке­та биће оба­вљен по договору.

Детаљ­ни­је о Алма­на­ху афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“ и „Афо­те­ка 2“ на стра­ни­ци Библи­о­те­ке Артија