„Афотека 2“ представљена у Смедереву

Друга „Афотека“ утврђена у Смедереву

У Музе­ју у Сме­де­ре­ву је у петак 13. децем­бра 2013. годи­не отво­ре­на изло­жба „Ја као афо­те­кар“ кари­ка­ту­ри­сте Сло­бо­да­на Срди­ћа, са кари­ка­ту­ра­ма које чине састав­ни део Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“, а потом одр­жа­на и про­мо­ци­ја алма­на­ха на којој су уче­ство­ва­ли Вла­ди­ца Милен­ко­вић, глав­ни уред­ник и један од при­ре­ђи­ва­ча овог изда­ња, и Милан Бутрић Тан­кеш, афо­ри­сти­чар „афо­те­кар“ из Смедерева

„Афотека 2“ представљена у Смедереву

Након наја­ве кусто­са-сарад­ни­ка за одно­се са јав­но­шћу Миро­сла­ва Лази­ћа и увод­не речи дирек­тор­ке Музе­ја у Сме­де­ре­ву Татја­не Гач­пар, реч су има­ли Вла­ди­ца Милен­ко­вић и Сло­бо­дан Срдић који су даље у опу­ште­ној атмо­сфе­ри пред број­ном сме­де­рев­ском публи­ком наста­ви­ли са вође­њем ове једин­стве­не вече­ри кари­ка­ту­ре, хумо­ра и сати­ре у Сме­де­ре­ву, изме­ђу оста­лог гово­ре­ћи како је се дошло до иде­је да се на афо­ри­зам сва­ког од ауто­ра дру­ге „Афо­те­ке“ одго­во­ри карикатуром.

„Афотека 2“ представљена у Смедереву

Овом при­ли­ком је сво­је афо­ри­зме обја­вље­не у алма­на­ху про­чи­тао Милан Бутрић Тан­кеш, афо­ри­сти­чар који већ има дво­го­ди­шњи стаж у уло­зи „афо­те­ка­ра“, као и Вла­ди­ца Милен­ко­вић који је, осим изво­да из рецен­зи­ја Косте Павло­ви­ћа и Гру­ја Лера и сво­јих афо­ри­за­ма, читао и афо­ри­зме дру­гих ауто­ра на осно­ву слу­чај­ног узорка.

„Афотека 2“ представљена у Смедереву

Гост про­мо­ци­је алма­на­ха овом при­ли­ком био је Радо­ји­ца Бецић, хумо­ри­ста и сати­ри­чар из Вели­ке Пла­не, који је све при­сут­не, а посеб­но „афо­те­ка­ре“, поздра­вио са неко­ли­ко афоризама.

„Афотека 2“ представљена у Смедереву

На кра­ју ове вече­ри фузи­је кари­ка­ту­ре и афо­ри­зма испу­ње­не сме­хом, какву веро­ват­но Музеј у Сме­де­ре­ву не пам­ти од посто­ја­ња, завр­шну реч је имао Сло­бо­дан Срдић који је сво­је сугра­ђа­не позвао да погле­да­ју изло­жбу и да јој се вра­те још који пут, све до послед­њег дана 2013. годи­не до када ће изло­жба бити поста­вље­на и, ујед­но, до када ће моћи да обо­га­те сво­ју библи­о­те­ку дру­гим алма­на­хом „Афо­те­ка“.

„Афотека 2“ представљена у Смедереву

Оно што је спе­ци­фич­но за изло­жбу „Ја као афо­те­кар“ у Сме­де­ре­ву је ново­го­ди­шња кари­ка­ту­ра која попу­ла­ри­зу­је Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ и која је први пут део ове постав­ке карикатура.

Афотека 2 - Новогодишњи поклони

Посе­ти­о­ци су поред ути­са­ка са собом поне­ли и бога­то опре­мљен ката­лог изло­жбе који ће их сва­ка­ко под­се­ћа­ти на оно што се тог пет­ка 13. дого­ди­ло у Музе­ју у Смедереву.

Про­мо­ци­ју су са посеб­ном пажњом про­пра­ти­ли локал­ни меди­ји, нови­на­ри и фотографи.

[hr]

[highlight]Књи­гу „Афо­те­ка 2“ уз прво изда­ње „Афо­те­ке“ од 13. децем­бра па у наред­них 10 дана могу­ће је нару­чи­ти за само 500 дина­ра, а више о томе на лин­ку.[/highlight]

[hr]