Алманах афористичара "Афотека 2" - најавни плакат за Смедерево

Велико овогодишње финале „Афотеке 2“ у Смедереву

Вели­ко ово­го­ди­шње фина­ле „Афо­те­ке 2“, послед­ња про­мо­ци­ја у 2013. годи­ни, дого­ди­ће се у „утвр­ђе­њу“ Сло­бо­да­на Срди­ћа, тач­ни­је у Сме­де­ре­ву, на отва­ра­њу њего­ве изло­жбе кари­ка­ту­ра под нази­вом „Ја као афо­те­кар“. Изло­жба ће бити отво­ре­на у петак 13. децем­бра у 18 часо­ва у Музе­ју у Сме­де­ре­ву и чини­ће је кари­ка­ту­ре који­ма су илу­стро­ва­ни афо­ри­зми 38 „афо­те­ка­ра“.

Алманах афористичара "Афотека 2" - најавни плакат за Смедерево

У орга­ни­за­ци­ји Музе­ја у Сме­де­ре­ву и кари­ка­ту­ри­сте Сло­бо­да­на Срди­ћа биће одр­жа­на про­мо­ци­ја Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“, а којој ће прет­хо­ди­ти све­ча­но отва­ра­ње изло­жбе кари­ка­ту­ра које су једин­стве­ни део овог алма­на­ха обја­вље­ног у изда­њу КУА „Арти­ја“ и „Лиге духо­ви­тих“. Поред 38 кари­ка­ту­ра које се нала­зе у уну­тра­шњо­сти књи­ге, број од 40 кари­ка­ту­ра допу­ни­ће илу­стра­ци­ја са кори­ца књи­ге и за ову изло­жбу спе­ци­јал­но при­пре­мље­на ново­го­ди­шња кари­ка­ту­ра. За ову при­ли­ку је при­пре­мљен и бога­то опре­мљен ката­лог са више од поло­ви­не изло­же­них карикатура.

Алманах афористичара "Афотека 2" - каталог за Смедерево

На сме­де­рев­ску про­мо­ци­ју „Афо­те­ке 2“ изве­стан је дола­зак при­ре­ђи­ва­ча Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа и Мио­дра­га Сто­ши­ћа, као и Мила­на Бутри­ћа, ауто­ра из Сме­де­ре­ва засту­пље­ног у алманаху.

Дога­ђај ће бити одр­жан уз подр­шку локал­них медија.

Изло­жба „Ја као афо­те­кар“ биће поста­вље­на све до кра­ја ове годи­не, 31. децем­бра, али то није разлог да се не види­мо у петак 13. децем­бра у 18 часова.

Музеј у Сме­де­ре­ву се нала­зи у ули­ци Омла­дин­ска 4, а више о музе­ју на интер­нет сај­ту.

Алманах афористичара "Афотека 2" - позивница за Смедерево