КУА АРТИЈА

Основано удружење Књижевно-уметничка асоцијација „Артија“

КУА АРТИЈАКњи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ je осно­ва­на 29. фебру­а­ра 2012. годи­не у Пара­ћи­ну, као невла­ди­но и непро­фит­но удру­же­ње које се бави оства­ри­ва­њем циље­ва у обла­сти књи­жев­но­сти, умет­но­сти и кул­ту­ре и делу­је на тери­то­ри­ји Репу­бли­ке Србије.

Удру­же­ње је наста­ло по прво­бит­ној иде­ји пара­ћин­ског сати­ри­ча­ра и песни­ка Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа коју је отпо­чео са реа­ли­за­ци­јом 2006. годи­не покре­та­њем веб сај­та Артија.нет – елек­трон­ски запис писа­не и визу­ел­не умет­но­сти. Поред ини­ци­ја­то­ра иде­је осни­ва­чи удру­же­ња су штам­пар Србо­љуб Жив­ко­вић и музич­ки умет­ник Вла­дан Јова­но­вић, обо­ји­ца из Пара­ћи­на. За пред­сед­ни­ка Удру­же­ња иза­бран је Вла­ди­ца Миленковић.

Више о удру­же­њу и циље­ви­ма на стра­ни­ци О КУА Арти­ја.