Архиве ознака: оснивање

КУА АРТИЈА - 2 године

Обележавање две године „Артије“

Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ би 29. фебру­а­ра обе­ле­жи­ла две годи­не посто­ја­ња да је 2014. годи­на пре­ступ­на, али пошто није, обе­ле­жа­ва­ње ове дво­го­ди­шњи­це биће орга­ни­зо­ва­но у сре­ду 5. мар­та са почет­ком у 21:05 у пара­ћин­ском Рок клу­бу „Масон“ уз књи­жев­но-музич­ки перформанс

КУА АРТИЈА - 2 године

Поред сада­шњих и буду­ћих чла­но­ва удру­же­ња који ће бити заду­же­ни за књи­жев­ни део вече­ри, музич­ки део чини­ће Ђор­ђе Коцић гита­ром и гласом.

Овом при­ли­ком ће бити уру­че­не члан­ске кар­те новим чла­но­ви­ма КУА „Арти­ја“, као и нове члан­ске кар­те свим при­сут­ним члановима.

Рок клу­бу „Масон“ се нала­зи у ули­ци Бре­гал­нич­кој, број 2, пре­ко пута бив­ше штам­па­ри­је „Вук Караџић“.

КУА АРТИЈА

Година прође, рођендан никад!

КУА АртијаКњи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ сутра би на дан осни­ва­ња 29. фебру­а­ра тре­ба­ло да сла­ви годи­ну дана посто­ја­ња, али нема кад. Није да се нема вре­ме­на, него јед­но­став­но нема тог дату­ма у ово­го­ди­шњем календару.

Кажу да 2013. није пре­ступ­на годи­на па није у реду да се и ми као орга­ни­за­ци­ја која се бави кул­ту­ром пона­ша­мо пре­ступ­нич­ки када вре­ме није. Зато ћемо мора­ти на први рођен­дан да чека­мо дуге чети­ри годи­не како не бисмо поре­ме­ти­ли све дру­ге пра­зни­ке поме­ра­њем дату­ма за један дан уна­пред. Све­сни смо да свет ипак не може ста­ти због нас на 24 часа и то нам је тешко пало, али нас теши то што ћемо увек бити мно­го мла­ђи него што јесмо.

За годи­ну дана коли­ко је про­шло од тог „коб­ног“ 29. фебру­а­ра 2012. годи­не оства­ре­но је мно­го тога. Није да се хва­ли­мо, али тако је. Него, уозби­љи­мо ства­ри мало…

Запо­чет је Фести­вал умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње“, уз помоћ клу­ба „Екс Фон­та­на“, који обу­хва­та алтер­на­тив­не обли­ке кул­ту­ре и умет­но­сти, а да ли ће бити наста­вљен и у ком оби­му виде­ће­мо. Од узре­чи­це „само да смо живи и здра­ви“ тешко може да се орга­ни­зу­је фести­вал, макар и скро­мног оби­ма какав је био прво „Арти­ку­ли­са­ње“. Затим, захва­љу­ју­ћи Кул­тур­ном цен­тру Пара­ћин наста­вљен је Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон“ у фор­ми у којој је запо­чет 2011. годи­не уз пра­те­ћи књи­жев­ни кон­курс. Ина­че, „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон“ посто­ји од 2005. годи­не и одр­жа­ва­на је повре­ме­но уз енту­зи­ја­зам поје­ди­на­ца, понај­ви­ше Зора­на Мати­ћа Мазо­са (1950-2010).

Још један врло важан дога­ђај за КУА „Арти­ја“ је покре­та­ње изда­вач­ке делат­но­сти Библи­о­те­ке „Арти­ја“ и реа­ли­зо­ва­ње иде­је алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра у сарад­њи са веб сај­том „Лига духо­ви­тих“ Гора­на Радо­са­вље­ви­ћа и уз несе­бич­ну помоћ заин­те­ре­со­ва­них афо­ри­сти­ча­ра са про­сто­ра бив­ше Југо­сла­ви­је. На пре­длог позна­тог сати­ри­ча­ра из Под­го­ри­це Вељ­ка Рај­ко­ви­ћа алма­нах афо­ри­сти­ча­ра је добио назив „Афо­те­ка“. Прва књи­га „Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра – Афо­те­ка“ обја­вље­на је у авгу­сту про­шле годи­не и про­мо­ви­са­на је у Срби­ји и Маке­до­ни­ји, а већ кра­јем јану­а­ра теку­ће годи­не рас­пи­сан је кон­курс за „Афо­те­ку 2“. Дру­га књи­га Библи­о­те­ке „Арти­ја“ је збир­ка афо­ри­за­ма „Крат­ке мисли дугих раз­ми­шља­ња“ Мића Луки­ћа из Бео­гра­да која је обја­вље­на почет­ком децем­бра 2012. године.

Уз про­шло­го­ди­шњу орга­ни­за­ци­ју изло­жбе кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа и пред­сто­је­ћу изло­жбу Нико­ле Дра­га­ша у сарад­њи са Кул­тур­ним цен­тром Пара­ћин, као и насту­па stand up бен­да „Грба­ве тан­ге“ у сарад­њи са клу­бом „Екс Фон­та­на“, све ово је и више него довољ­но. Али и то није све.

Поред наве­де­них деша­ва­ња у орга­ни­за­ци­ји КУА „Арти­ја“, раме уз раме са мном сво­јим анга­жо­ва­њем нај­ве­ћи допри­нос су дали Алек­си­на Ђор­ђе­вић, Мар­ко Антић и Миле­на Дуло­вић уче­ство­ва­њем у актив­но­сти­ма, као што су: обе­ле­жа­ва­ње Свет­ског дана књи­ге и аутор­ских пра­ва, пер­фор­манс „Лете­ће књи­ге“ у окви­ру мани­фе­ста­ци­је „Ноћ музе­ја“ у атри­ју­му пара­ћин­ске библи­о­те­ке и дру­ге слич­не актив­но­сти о који­ма је писа­но на веб сај­ту Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ (kua.artija.net). Поред поме­ну­тих чла­но­ва било је ту и дру­гих који су дали свој допри­нос у скла­ду са сво­јим могућ­но­сти­ма и вре­ме­ном, а они ће се већ препознати.

Пла­но­ви за 2013. годи­ну су све ово исто само мало дру­га­чи­је и боље, јер увек може боље, а може и више. У корист томе је и офор­мљен „А.К.Т.“, или­ти „Арти­јин Кре­а­тив­ни Тим“, са спољ­ним сарад­ни­ци­ма који ће првен­стве­но ради­ти на тех­нич­ком уре­ђи­ва­њу и опре­ма­њу књи­га она­ко како то саме књи­ге и заслу­жу­ју, а који би у доглед­но вре­ме у зави­сно­сти од инте­ре­со­ва­ња и иде­ја могао да пре­ра­сте у нешто шире.

Дакле, да закљу­чи­мо, нема рођен­да­на. Годи­на про­ђе, рођен­дан никад!

Вла­ди­ца Миленковић,
заступ­ник КУА „Арти­ја“
28.02.2013.

КУА АРТИЈА

Основано удружење Књижевно-уметничка асоцијација „Артија“

КУА АРТИЈАКњи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ je осно­ва­на 29. фебру­а­ра 2012. годи­не у Пара­ћи­ну, као невла­ди­но и непро­фит­но удру­же­ње које се бави оства­ри­ва­њем циље­ва у обла­сти књи­жев­но­сти, умет­но­сти и кул­ту­ре и делу­је на тери­то­ри­ји Репу­бли­ке Србије.

Удру­же­ње је наста­ло по прво­бит­ној иде­ји пара­ћин­ског сати­ри­ча­ра и песни­ка Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа коју је отпо­чео са реа­ли­за­ци­јом 2006. годи­не покре­та­њем веб сај­та Артија.нет – елек­трон­ски запис писа­не и визу­ел­не умет­но­сти. Поред ини­ци­ја­то­ра иде­је осни­ва­чи удру­же­ња су штам­пар Србо­љуб Жив­ко­вић и музич­ки умет­ник Вла­дан Јова­но­вић, обо­ји­ца из Пара­ћи­на. За пред­сед­ни­ка Удру­же­ња иза­бран је Вла­ди­ца Миленковић.

Више о удру­же­њу и циље­ви­ма на стра­ни­ци О КУА Арти­ја.