Дијалог Срдић-Срдић

Отворена изложба карикатура Слободана Срдића

Дијалог Срдић-Срдић

Дија­лог Срдић-Срдић (фото: Мили­во­је Илић)

У Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин, у уто­рак 17. апри­ла 2012. годи­не у 19 часо­ва и ака­дем­ских 15 мину­та, отво­ре­на је ретро­спек­тив­на изло­жба кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа из Сме­де­ре­ва, јед­ног од нај­про­дук­тив­ни­јих срп­ских кари­ка­ту­ри­ста који сво­јом кари­ка­ту­ром осли­ка­ва ствар­ност на себи свој­ствен начин већ пуне 54 године.

Посетиоци на отварању изложбе карикатура Слободана Срдића

Пред ско­ро 30 љуби­те­ља кари­ка­ту­ре, које није оме­ла нео­длуч­на киша, при­пре­ме за пра­ће­ње полу­фи­на­ле утак­ми­це Лиге шам­пи­о­на у фуд­ба­лу Бајерн-Реал Мадрид, „Днев­ни­ци“ наци­о­нал­них теле­ви­зи­ја и(ли), посеб­но, стра­нач­ке актив­но­сти у окви­ру избор­них кам­па­ња, изло­жбу је отво­рио Вла­ди­ца Милен­ко­вић, заступ­ник Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, који је у увод­ној речи нагла­сио да је изло­жба само наста­вак сарад­ње са Сло­бо­да­ном Срди­ћем чија је кари­ка­ту­ра „Спо­мен тра­ка“ била тема афо­ри­сти­ча­ри­ма на про­шло­го­ди­шњем рас­пи­са­ном кон­кур­су Сати­рич­не позор­ни­це „Жики­шон“ чиме је сама мани­фе­ста­ци­ја још више доби­ла на зна­ча­ју. На кра­ју је нај­а­вом: „Сло­бо­дан Срдић је ту пред вама, док смо сви ми у њего­вим кари­ка­ту­ра­ма!“, реч добио аутор изложбе.

Владица Миленковић и Слободан Срдић - отварање изложбе

Вла­ди­ца Милен­ко­вић и Сло­бо­дан Срдић

Срдић је у сво­јој речи поме­нуо свој живот­ни пут који му се укр­штао с Пара­ћи­ном више годи­на раде­ћи у „ком­шиј­ској“ Јаго­ди­ни и себе пред­ста­вио као кари­ка­ту­ри­сту који је рела­тив­но касно „открио“ кон­кур­се и фести­ва­ле, али упр­кос томе сти­гао да доби­је и неко­ли­ко пре­сти­жних награ­да. Том при­ли­ком пред­ста­вио је и сво­ју бога­то илу­стро­ва­ну моно­гра­фи­ју обја­вље­ну пово­дом 50 годи­на бавље­ња карикатуром.

О ути­сци­ма са изло­жбе нај­бо­ље гово­ре ведре и оне мање ведре кари­ка­ту­ре које су наву­кле осме­хе на лица посе­ти­ла­ца уз нерет­ко гла­сан смех, док се угод­но ћаска­ње са Срди­ћем подразумевало.

Изложба карикатура Слободана Срдића

Оправ­дан изо­ста­нак теле­ви­зиј­ских еки­па оку­пи­ра­них пред­и­збор­ним актив­но­сти­ма није поква­рио сли­ку ове по мно­го чему посеб­не изло­жбе. Напо­слет­ку и пла­ка­ти за нај­а­ву изло­жбе су дали свој скро­ман допри­нос „тапа­ци­ра­њу“ пара­ћин­ских огла­сних „печур­ки“.

Ретро­спек­тив­на изло­жба кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа биће отво­ре­на до 23. апри­ла. Сасвим довољ­но вре­ме­на за спо­зна­ју кари­ка­ту­ра у себи и око себе.

Ина­че, ово је игром слу­ча­ја прва актив­ност коју је реа­ли­зо­ва­ла Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“, а у сарад­њи са Кул­тур­ним цен­тром Параћин.

Изглед каталога изложбе Слободана Срдића

Изглед ката­ло­га изло­жбе Сло­бо­да­на Срди­ћа (прва страна)

Изглед каталога изложбе Слободана Срдића

Изглед ката­ло­га изло­жбе Сло­бо­да­на Срди­ћа (дру­га страна)