Обележавање Светског дана књиге и ауторских права

Обележен Светски дан књиге и ауторских права

У поне­де­љак, 23. апри­ла 2012. годи­не, у цен­тру Пара­ћи­на Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ је у сарад­њи са Тури­стич­ком орга­ни­за­ци­јом Пара­ћи­на обе­ле­жи­ла Свет­ски дан књи­ге и аутор­ских пра­ва изла­га­њем и про­да­јом аутор­ских књи­га чла­но­ва удружења.

Обележавање Светског дана књиге и ауторских права

Пред Пара­ћин­ци­ма су биле изло­же­не сле­де­ће књи­ге: збир­ка колум­ни и при­ча „Голе жене“ Алек­си­не Ђор­ђе­вић, афо­ри­зми „Доси­је ФенИКС“ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, пое­зи­ја „Мене“ Миле­не Дуло­вић и две књи­ге Биља­не Баба­нић, поет­ска „Со и ветар“ и књи­га за децу „Изне­на­ђен­це!“. Поред наве­де­них књи­га сво­је место је нашло и пар насло­ва у који­ма су уче­шће узе­ли чла­но­ви удру­же­ња пре њего­вог оснивања.

Ко је про­пу­стио при­ли­ку да дође до ових насло­ва моћи ће то да учи­ни у суве­нир­ни­ци Тури­стич­ке орга­ни­за­ци­је Пара­ћи­на или путем стра­ни­це Књи­жа­ра.

Дога­ђај је про­пра­ти­ла пара­ћин­ска теле­ви­зи­ја „Канал М“ при­ло­гом у сво­јој еми­си­ји „М поподне“.

Одлу­ка о обе­ле­жа­ва­њу Свет­ског дана књи­ге и аутор­ских пра­ва доне­та је на Гене­рал­ној кон­фе­рен­ци­ји УНЕ­СКО-а одр­жа­ној у Пари­зу 1995. године.

Вести РТВ „Канал М“ Параћин: