Ускоро књига афоризама "За сваки случај"

Ускоро нова књига афоризама Владице Миленковића „За сваки случај“

Сре­ди­ном окто­бра из штам­пе изла­зи нова књи­га афо­ри­за­ма Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа „За сва­ки слу­чај“ у изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ уз помоћ Општи­не Параћин

Ускоро књига афоризама "За сваки случај"

После књи­га афо­ри­за­ма „Кри­тич­на маса“ из 2005. и „Доси­је ФенИКС“ из 2010. годи­не, „За сва­ки слу­чај“ је тре­ћа аутор­ска књи­га Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, а укуп­но четвр­та књи­га у окви­ру Библи­о­те­ке Арти­ја чији је уредник.

Обја­вљи­ва­ње књи­ге помо­гла је Општи­на Пара­ћин путем кон­кур­са за про­јек­те у култури.

Пре ове књи­ге, из штам­пе изла­зи тре­ћа књи­га Библи­о­те­ке Арти­ја Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“, коју је Милен­ко­вић уре­дио и при­ре­дио зајед­но са Гора­ном Радо­са­вље­ви­ћем и Мио­дра­гом Сто­ши­ћем, где је и засту­пљен међу 38 афо­ри­сти­ча­ра из Срби­је, Маке­до­ни­је, Хрват­ске, Црне Горе и Босне и Херцеговине.