ПРЕДСТАВА О ЖИВОТУ у Београду

„Представа о животу“ ‘приказана’ у Београду

Књи­га афо­ри­за­ма „Пред­ста­ва о живо­ту“ Дали­бор­ке Шишма­но­вић Кеп­чи­ја пред­ста­вље­на је у Бео­гра­ду, у Библи­о­те­ци „Милу­тин Бојић“, у петак 22. апри­ла 2016. године.

ПРЕДСТАВА О ЖИВОТУ у Београду

ПРЕДСТАВА О ЖИВОТУ у Београду

На про­мо­ци­ји „Пред­ста­ве о живо­ту“, поред аутор­ке, о њеном ства­ра­ла­штву и књи­зи гово­ри­ли су: уред­ник и рецен­зент књи­ге Вла­ди­ца Милен­ко­вић и Дали­бор­ки­не коле­ге по перу Пави­ца Вељо­вић и Горан Радо­са­вље­вић.

ПРЕДСТАВА О ЖИВОТУ у Београду

ПРЕДСТАВА О ЖИВОТУ у Београду

Про­мо­ци­ју је водио Кар­ло Астра­хан, уред­ник про­гра­ма Библи­о­те­ке „Милу­тин Бојић“.

ПРЕДСТАВА О ЖИВОТУ у Београду

ПРЕДСТАВА О ЖИВОТУ у Београду

Сле­де­ћа про­мо­ци­ја биће одр­жа­на у Пара­ћи­ну, у Кул­тур­ном цен­тру, у сре­ду 4. маја 2016. године.